Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Kainuun ELY-keskukselta lausunto Talvivaaran ympäristölupapäivitykseen (Kainuun ELY-keskus)

Kainuun ELY-keskus on 26.4.2013 antanut Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle lausuntonsa ympäristöluvan muuttamisesta koskien Talvivaaran ylimääräisten vesien puhdistamista ja johtamista alapuolisiin vesistöihin. 29.4.2013 Kainuun ELY-keskus on antanut Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle lausuntonsa Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistamishakemuksesta sekä uraanin talteenoton ympäristölupahakemuksesta. Lausunnot ovat tämän tiedotteen liitteenä.

Ympäristöluvan muuttaminen koskien kaivosalueella olevien ylimääräisten prosessi-, kuivatus- ja valumavesien puhdistamista ja johtamista

Kainuun ELY-keskus katsoo, että jätevesien johtaminen Vuoksen ja Oulujoen vesistöjen suuntaan tulee jaksottaa riittävän pitkälle aikavälille, jotta vesistöt eivät pääse pilaantumaan merkittävästi. Erityisesti sulfaattikuormitusta voi olla tarve tasata pitemmälle aikajaksolle. Vesiä pitää puhdistaa niin, että eri puolilla kaivosaluetta olevien vesivarastojen riskitasoa kyetään metalleja saostamalla koko ajan laskemaan. Vesien johtamisasia tulisi nyt ratkaista pitemmälle ajanjaksolle, jotta vesistövaikutukset kyetään paremmin huomioimaan ympäristölupapäätöksessä.

Ympäristö- ja vesitalousluvan lupamääräysten tarkistaminen sekä uraanin talteenoton ympäristölupa

Kainuun ELY-keskus katsoo, että Talvivaaran on jatkossa ehkäistävä kipsisakka-altaiden sisällön happamoituminen. Metallitehtaalta tulevat raudanpoiston ja loppuneutraloinnin sakat on pidettävä altailla erillään mahdollisuuksien mukaan. Vaihtoehtoisesti kipsisakka-altaille pitää toimittaa niin paljon kalkkia, että altaan sisältö pysyy niin emäksisenä (pH korkealla), etteivät metallit liukene veteen.

Kipsisakka-altaissa saa jatkossa säilyttää vain sen verran vettä, ettei sakka kuivu ja ala pölytä. Mikäli kaivospiirin alueella on tarpeen varastoida vesiä ennen niiden ympäristöön johtamista, tulee vedet puhdistaa niin, että ne voidaan johtaa luontoon ilman merkittäviä pohjavesi- tai pintavesivaikutuksia. Veden varastointipaikoista sekä niiden rakenteista tulee mahdollisuuksien mukaan päättää tämän ympäristöluvan päivityksen yhteydessä.

Kaivosalueelle rakennettavien uusien kipsisakka-altaiden padot tulee suunnitella siten, ettei altaisiin padottu aine pääse vuotamaan altaasta hallitsemattomasti kalvorakenteiden mahdollisesti rikkoontuessa. Padoille tulee rakentaa riittävät kuivatus- ja suodatinrakenteet sekä tiivistysosa kalvorakenteen alle. Tämän vaatimuksen pitää täyttyä myös muissa allasrakenteissa. Uusien altaiden paikoista tulee mahdollisuuksien mukaan päättää tämän ympäristölupapäivityksen yhteydessä.

Kainuun ELY-keskuksen näkemyksen mukaan luontoon johdettavan veden määrälle ei ympäristöluvassa pidä asettaa rajoituksia. Luontoon johdettavien aineiden määrälle sen sijaan pitää olla raja-arvot niin, että merkittävää ympäristön pilaantumista ei pääse tapahtumaan.

Talvivaaran kaivos sijaitsee vedenjakajalla, minkä vuoksi purkuvesistöjen virtaamat ovat pieniä ja veden vaihtuvuus alueen järvissä on hidasta. Kainuun ELY-keskus esittää, että Talvivaara velvoitetaan tutkimaan, olisiko jätevesille vaihtoehtoisia purkupaikkoja, joissa puhdistettujen jätevesien laimenemisolosuhteet olisivat nykyistä paremmat. Myös se on tutkittava, voisiko vesien johtamista ajoittaa paremmin niin, että jäteveden vaikutuksia vesistöissä voitaisiin ehkäistä.

Kainuun ELY-keskus näkee tärkeänä, että jo pitkään vireillä ollut ympäristöluvan lupaehtojen tarkastelu ja uraanin talteenoton ympäristölupa käsitellään kiireellisenä. Kaivospiirin alueella on varastoituna kipsisakka-altaan vuodon seurauksena pilaantuneita maa-aineksia ja vesien puhdistamisesta syntyneitä sakkoja. Vuotaneiden altaiden tuleva käyttö on monilta osin vielä suunnittelematta ja ratkaisematta. Nämä asiat voitaisiin Kainuun ELY-keskuksen näkemyksen mukaan käsitellä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa erillisinä niin, että niistä annettaisiin erillinen päätös.


Lisätietoja: Kainuun ELY-keskus,
yksikön päällikkö Sari Myllyoja, p. 029 502 3833

Liitteet:


Alueellista tietoa