Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Itäsuomalaisilla miehillä ja nuorilla petrattavaa turvalaitteiden käytössä (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon ELY-keskus toteutti Itä-Suomessa syksyn 2014 aikana kaksi laajaa liikkumiskyselyä, toisen kuntatyöntekijöille, toisen koululaisille.

Kyselyn tuloksissa nousi esille muun muassa, että henkilöauton käyttö lyhyehköilläkin työmatkoilla on yleistä, naiset käyttävät turvalaitteita miehiä ahkerammin ja, että lasten turvalaitteiden käyttö vähenee dramaattisesti iän myötä.

Taustaa

Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella, toteutettiin syksyn aikana kaksi laajaa liikkumiskyselyä. Ensimmäisen kyselyn kohderyhmänä olivat kuntatyöntekijät, joiden osalta kartoitettiin työmatkojen kulkutapaa ja keskeisten turvalaitteiden käyttöä. Kyselyyn saatiin lähes 7 000 vastausta. Toisen kyselyn kohderyhmänä olivat peruskoulun kolmas-, kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset, joiden osalta kartoitettiin koulumatkojen kulkutapaa, koulumatkan koettua turvallisuutta ja keskeisten turvalaitteiden käyttöä. Kyselyyn vastasi noin 6 500 oppilasta. Kyselyiden tuloksia hyödynnetään Itä-Suomen liikennejärjestelmän tilan seurannassa ja ne täydentävät 3-4 vuoden välein toteutettavaa laajaa liikkumistutkimusta.

Henkilöauto hallitsee työmatkaliikkumista – naiset arkiliikkuvat selvästi miehiä enemmän

Kyselyn tulosten perusteella kuntatyöntekijöiden työmatkoista 66 prosenttia tehdään henkilöautolla, 22 prosenttia polkupyörällä ja 10 prosenttia kävellen. Joukkoliikenteen osuus työmatkoista on ainoastaan 2 prosenttia. Alle kahden kilometrin työmatkoista pääosa kävellään ja pyöräillään, mutta yli kahden kilometrin matkoista jo puolet tehdään henkilöautolla. Pituudeltaan 5-10 km:n matkoista enää alle viidennes pyöräillään. Kaikkiaan kuntatyöntekijöiden työmatkoista noin puolet on alle viiden kilometrin pituisia.

Naisilla kävellen ja pyörällä tehtyjen työmatkojen yhteenlaskettu osuus on 33 prosenttia ja miehillä 26 prosenttia. Sukupuolen ohella kuntatyyppi selittää keskeisesti työmatkojen kulkutapajakaumaa. Kaupunkimaisissa kunnissa kävellen ja pyörällä tehdään peräti 38 prosenttia työmatkoista, kun maaseutumaisissa kunnissa osuus on 25 prosenttia.

Maakuntien välillä näkyy eroa lähinnä kävelyn ja pyöräilyn osuuksissa. Eniten työmatkoja pyöräillään Pohjois-Karjalassa (24 %), vaikka siellä lyhyiden (alle 5 km) työmatkojen osuus on naapurimaakuntia alhaisempi. Vähiten pyöräillään Pohjois-Savossa (19 %), joka kuitenkin kompensoituu muita maakuntia korkeammalla kävelyn osuudella.

Miehillä petrattavaa turvalaitteiden käytössä

Noin kolmannes kuntatyöntekijöistä ilmoitti käyttävänsä pyöräilykypärää aina pyöräillessään. Korkein käyttöaste on Pohjois-Savossa ja alhaisin Pohjois-Karjalassa. Naisten ja miesten vastauksissa ei ollut suurta eroa. Koko maassa pyöräilykypärän käyttöaste on 41 prosenttia (Liikenneturva 2014).

Pimeään vuoden aikaan heijastinta ilmoitti käyttävänsä 54 prosenttia vastaajista ja pyörässä ajovaloja 61 prosenttia vastaajista. Naisilla heijastimen ja pyörävalojen käyttö on selvästi korkeammalla tasolla kuin miehillä. Maakunnittain vertailtuna selvästi korkeimmat käyttöasteet löytyvät Pohjois-Karjalasta. Koko maassa heijastimen käyttöaste on valaistuissa ympäristöissä 51 prosenttia ja valaistujen katujen ulkopuolella 53 prosenttia. Pyörävaloa käyttää noin 45 prosenttia pyöräilijöistä (Liikenneturva 2013).

Pääosa vastaajista ilmoitti käyttävänsä henkilöautolla matkustaessaan turvavyötä. Maakuntien väliset erot ovat hyvin pieniä. Miesten keskuudessa turvavyön käyttämättömyys on selvästi yleisempää ja jopa joka kymmenes ilmoitti käyttävänsä turvavyötä satunnaisesti jos ollenkaan. Koko maassa turvavyön käyttöaste henkilöautojen etuistuimilla on taajamissa 89 prosenttia ja taajamien ulkopuolella 94 prosenttia (Liikenneturva 2014).

Pyöräily alakoululaisten tärkein kulkutapa – yhdeksäsluokkalaisista joka viides kulkee koulumatkan mopolla tai mopoautolla

Alakoululaisilla kävely ja pyöräily ovat käytetyimmät kulkutavat, etenkin lyhyillä koulumatkoilla. Kolmasluokkalaisten koulumatkoista 64 prosenttia ja kuudesluokkalaisten koulumatkoista 68 prosenttia tehdään näillä kulkutavoilla. Molempien ikäryhmien koulumatkoista pyöräilyn kulkutapaosuus on noin puolet. Koulukuljetuksella (koulutaksi tai linja-auto) koulumatkansa kulkee noin joka neljäs ja autokyydillä noin joka kymmenes kolmas- ja kuudesluokkalainen.

Yhdeksäsluokkalaisista joka viides kulkee koulumatkan mopolla tai mopoautolla. Eniten koulumatkoja mopoillaan Etelä-Savossa, jossa koulumatkoista neljäsosa tehdään mopolla. Koulukuljetuksella tai autokyydillä koulumatkansa kulkee jopa 40 prosenttia yläkoululaisista. Kävellen tai pyörällä koulumatkansa kulkee vain 37 prosenttia yläkoululaisista. Pohjois-Karjalassa peräti puolet yläkoululaisista kulkee koulumatkansa koulukuljetuksella tai autokyydillä ja vain 30 prosenttia matkoista tehdään kävellen tai pyörällä.

Lasten turvalaitteiden käyttö vähenee dramaattisesti iän myötä

Valtaosa lapsista ja nuorista kokee koulumatkansa turvalliseksi. Turvattomaksi koulumatkan kuitenkin kokee hieman alle kymmenesosa kolmas- ja kuudesluokkalaisista ja reilu kymmenesosa yhdeksäsluokkalaisista. Maakuntien välillä ei juuri ole eroa koetussa turvattomuudessa.

Kyselyn tulosten perusteella lasten ja nuorten turvavälineiden käyttö laskee dramaattisesti ikävuosien myötä. Erityisesti tämä näkyy pyöräilykypärän käytössä, mutta myös heijastimen ja turvavyön käytössä. Turvalaitteista yksinkertaisinta ja edullisinta eli heijastinta käyttää kolmasluokkalaisista 41 prosenttia, kuudesluokkalaista 20 prosenttia ja yhdeksäsluokkalaisista enää vain joka kymmenes. Pyöräilykypärän käyttöaste on kolmannella luokalla vielä erinomaiset 71 prosenttia, mutta kuudennella luokalla enää 37 prosenttia ja yhdeksännellä luokalla alle kymmenen prosenttia.

Turvavyön käytön osalta tulokset ovat erityisen huolestuttavia. Yhdeksäsluokkalaisista vain 72 prosenttia ilmoitti käyttävänsä aina turvavyötä henkilöautolla matkustaessaan. Kolmas- ja kuudesluokkalaisten keskuudessa tilanne on hieman parempi, mutta käyttöasteet (85 %-88%) jäävät alle valtakunnallisen keskiarvon.

Lisätiedot

Pohjois-Savon ELY-keskus, Janne Lappalainen, p. 0295 026 737,
janne.lappalainen(at)ely-keskus.fi

Strafica Oy, Juha Heltimo, p. 050 369 4604,
juha.heltimo(at)strafica.fi

 


Alueellista tietoa