Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Investointisuunnitelmista huolimatta maitomäärä alenee Etelä-Savossa (Etelä-Savon ELY-keskus)

Maidontuotannon ennakoidaan alenevan Etelä-Savon maatiloilla vuoteen 2020 mennessä noin 13 %. Tuotanto alennee nykyisestä 115 miljoonasta litrasta noin 100 miljoonaan litraan. Koko maassa maidontuotannon alenema on selvästi lievempää, alle prosentin luokkaa. Maitoa tuotetaan jatkossa isommilla tiloilla, joskin tilojen koon kasvun on ennakoitu jatkuvan keskimääräistä hitaampana.

Tiedot ilmenevät Etelä-Savon ELY-keskuksen toukokuussa teettämästä viljelijäkyselystä. Kyselyyn vastanneiden mukaan maatalouden rakennekehitys Etelä-Savon maitotiloilla on nopeutumassa ja investoinnit jossain määrin varmentumassa.

Maidon hinnan voimakas aleneminen laittoi maatalouden rakennekehityksen ennusteet uusiksi. Maidon hinta aleni 16 % viime kevääseen verrattuna muun muassa Venäjän kaupan hyytymisen takia.

Maitomäärää koskeva ennuste perustuu tuottajien suunnitelmiin lehmämäärän muutoksesta ja lehmien tuotostason noususta. Mikäli tuottajien tavoitteet eivät toteudu, maitomäärän aleneminen jatkuu voimakkaampana.

Investointisuunnitelmat aiempaa maltillisempia

Maidontuottajien suunnitelmien mukaan Etelä-Savoon tulisi 50-60 navetan uusinvestoinnit seuraavalle viidelle vuodelle. Investointien myötä lypsylehmien määrä lisääntyisi 1 700-1 800 lehmäpaikalla. Viimevuotiseen kyselyyn verrattuna suunnitelmien määrä on lisääntynyt, mutta koko pienentynyt. Uudis- ja laajennusinvestointien koko tulisi olemaan keskimäärin alle 600 000 euroa ja vastaava investoivien tilojen lehmämäärän muutos 44:sta 76 lehmään/tila. Investoinneista puolet on suunnitteilla vuosille 2016-2017 ja puolet tätä myöhempään ajankohtaan. Peruskorjauksista suurin osa toteutettaisiin lähivuosina.

Pihattojen osuus on Etelä-Savossa nyt noin viidennes, mutta pihattojen osuus tulisi kasvamaan 45 prosenttiin (koko maa 56 %). Vuonna 2020 noin puolet pihatoista tulisi olemaan kylmä/viileä pihattoja. Pienestä tilakoosta johtuen parsinavettakanta tulisi säilymään Etelä-Savossa muuta maata kauemmin.

Maitotilojen rakennemuutos keskimääräistä hitaampaa

Etelä-Savossa on nykyisin vajaa 500 lypsykarjatilaa, joiden keskikoko on 29 lehmää plus nuorkarja. Vuoteen 2020 mennessä karjakoon on ennakoitu nousevan 43 lehmään. Etelä-Savon maitotilat ovat samaa suuruusluokkaa kuin esimerkiksi Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa ja Lapissa. Maitotilojen kasvun Etelä-Savossa on ennakoitu jatkuvan keskimääräsitä hitaampana.

Yli 50 lehmän tiloilla tuotetaan Etelä-Savossa nykyisin 41 % maidosta (koko maa 45 %). Vuonna 2020 näillä nk. robottikoon maitotiloilla tuotettaisiin Etelä-Savossa 60 % maidosta, mutta koko maan maidontuotannosta jo noin 75 %. Alle 20 lehmän tiloilta tulisi vuonna 2020 Etelä-Savossa vajaa 10 % maidosta ja koko maassa vain muutama prosentti.

Maatalouspolitiikan epävarmuus suurin riski jatkajille

Maatalouspolitiikan epävarmuus todettiin maitotilan kilpailukyvyn ja kehittämisen suurimmiksi esteiksi niin Etelä-Savossa kuin myös koko maassa.  Lisäksi eteläsavolaisia maitotilan laajentajia huolestuttavat investoinnin riskit ja kannattavuus, lisäpellon saatavuus, oma jaksaminen ja tilan työmäärä sekä tukibyrokratia. Kaikkiaan eteläsavolaiset maidontuottajat suhtautuvat tulevaisuuteen kuitenkin selkeästi muita maidontuottajia luottavaisemmin.     

Maitotilojen näkymät 2020 –kysely

Maitotilojen näkymät 2020 –kysely toteutettiin toukokuussa. Myös viime keväänä toteutettiin vastaava kysely. Tämän vuotisen kyselyn otos Etelä-Savossa oli 350 maitotilaa, joista kyselyyn vastasi 38 %. Kyselyn otos ja vastausprosentti olivat Etelä-Savossa muuta maata suuremmat. Kyselyn toteutti TNS Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. Kyselyn teetti Etelä-Savon ELY-keskus maaseudun kehittämisohjelman teknisellä tuella. ELY-keskus kiittää kaikkia kyselyyn osallistuneita.

Kyselyn tuloksia koskeva raportti on julkaistu alueen maaseutuohjelman tiedotushankkeen sivuilla www.maaseutukuriiri.fi .

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Maija Puurunen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 074


Alueellista tietoa