Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Inarijärven kalatalousvelvoitteiden muutostarpeita selvitetään (Lappi)

Lapin ELY-keskus on Inarijärven kalatalousvelvoitteen valvojana käynnistänyt selvityksen, jossa arvioidaan tarve kalatalousvelvoitteen muutokselle.

Inarijärven kalatalousvelvoitteen lupaehdot ovat peräisin 1970-luvulta. Myös kalatalousvelvoitteen tuloksia on tarkkailtu 1970-luvulta lähtien, jona aikana tutkimustieto kalakannoista ja niiden hoidosta on lisääntynyt merkittävästi. Tämän vuoksi on perusteltua arvioida kalatalousvelvoitteen sisältöä sekä erilaisia toimenpidevaihtoehtoja nykytietämyksen valossa. Selvitys tehdään maa- ja metsätalousministeriön Lapin ELY-keskukselle asettamana tulostavoitteena.

Osana hanketta järjestetään 1.6.2017 klo 13–15 Inarin kunnantalon valtuustosalissa sidosryhmätilaisuus, jossa on tarkoitus esitellä erilaisia toimenpidevaihtoehtoja velvoitehoidon kehittämiseksi sekä keskustella niiden toteuttamiskelpoisuudesta.

Kokemusta ja tietoa kalatalousvelvoitteen tuloksellisuudesta on kertynyt runsaasti

Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellisen hoitovelvoitteen tavoitteena on kompensoida säännöstelyn vuoksi vähentyneitä kalansaaliita istutusten avulla. Istutuksilla pyritään myös vahvistamaan paikallisten kantojen luontaista lisääntymistä. Kalatalousvelvoitteeseen sisältyviä lajeja ovat siika, taimen ja nieriä. Kalatalousvelvoitteen vuotuiset kustannukset ovat noin 0,7 miljoonaa euroa.

Kalatalousvelvoitteen kehittämiseksi otettiin vuonna 1996 käyttöön ns. sopeutuva velvoitehoito, jossa istutuksia suunniteltaessa otetaan huomioon istutusten tuloksista, kalakannoista ja kalastuksesta saadut seurantatiedot. Istutusvelvoitetta voidaan joustavasti muuttaa istukkaiden lajin, koon, iän, määrän ja istutuspaikkojen suhteen, mikäli se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. Muutokset on tehtävä niin, ettei velvoitteen rahallinen arvo muutu eikä kalatalousvelvoitteen tulos huonone.

Vuosina 2014–2015 toteutetussa Inarijärven kalatalouden monitavoitearvionnissa käytiin tiivistä vuoropuhelua kalatalousvelvoitteen kehittämistarpeista ja toimenpidevaihtoehdoista eri alojen asiantuntijoiden ja sidosryhmien välillä. Inarijärven kalataloudellisina vahvuuksina nousivat hankkeessa esille Inarijärven arvokkaat kalakannat, hyvä maine sekä kaupallisen kalastuksen saaliiden hyvä kysyntä markkinoilla. Kalanviljelyyn on satsattu paljon ja Inarijärveä koskeva tietopohja on erittäin laaja.

Heikkouksiksi tunnistettiin puolestaan valikoiva kalastuspaine sekä ylitiheä siikakanta ravintovaroihin ja kalastukseen nähden. Viimeisimmässä istutussuunnitelmassa valtaosa siikaistutuksista onkin arvioinnin seurauksena kompensoitu taimenen ja nieriän poikas- ja mäti-istutuksilla.

Monitavoitearvioinnissa tunnistettiin istutusten ohella kalatalousvelvoitteen toimeenpanolle myös muita vaihtoehtoja, joilla lisättäisiin kalatalousvelvoitteen joustavuutta sekä turvattaisiin Inarijärven arvokkaita luonnonvaraisia kalakantoja. Nykymuotoinen kalatalousvelvoite ei kuitenkaan mahdollista muita toimenpiteitä kuin istutukset ja niiden tuloksellisuuden tarkkailun.

Uusi kalastuslaki sekä kansalliset ja kansainväliset sopimukset ja säädökset edellyttävät kalavarojen ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää käyttöä ja hoitoa. Ne ohjaavat myös velvoitehoitoa toimenpiteisiin, joilla parannetaan kalakantojen luontaisen elinkierron sekä monimuotoisuuden suojelun edellytyksiä.

Lisätietoja                           
Kalatalouspäällikkö Pentti Pasanen, p. 0295 037 107, [email protected]


Alueellista tietoa