Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2020 tavanomaista parempi –  syynä koronapandemia ja poikkeukselliset sääolot (Uusimaa)

 

Porvoonjoki.

Porvoonjoki, kuva: Memmi Ojantola

 

Ilmanlaatu pääkaupunkiseudun ulkopuolisella Uudellamaalla on pääosin hyvää tai tyydyttävää. Vuonna 2020 se oli Uudellamaalla tavanomaista parempi. Koronapandemia johti liikennemäärien ja liikenteen päästöjen vähenemiseen, mikä pienensi selvästi ilman typpidioksidipitoisuuksia. Ilmanlaatua paransi myös poikkeuksellisen lämmin talvi ja aikainen kevät, jolloin katupölyä oli tavanomaista vähemmän. Pääkaupunkiseudun ulkopuolisen Uudenmaan ilmanlaatu ja päästöt ilmaan vuonna 2020 käyvät ilmi Uudenmaan ELY-keskuksen julkaisemasta Ilmanlaatu Uudellamaalla 2020 raportista.

 

Vuonna 2020 pääkaupunkiseudun ulkopuolisen Uudenmaan ilmanlaatua mitattiin jatkuvatoimisesti liikenneympäristössä Porvoossa ja kaupunkitausta-asemalla Lohjalla. Mittausasemilla seurattiin typenoksidien ja hiukkasten pitoisuuksia. Typpidioksidin pitoisuuksia kartoitettiin lisäksi suuntaa antavilla passiivikeräimillä Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Kirkkonummella, Lohjalla, Nurmijärvellä, Porvoossa, Tuusulassa ja Vihdissä. Puun pienpolton päästöjen vaikutuksia ilmanlaatuun mitattiin pientaloalueella Tuusulassa.

Vuonna 2020 ilmanlaatu pääkaupunkiseudun ulkopuolisella Uudellamaalla oli pääosin hyvää tai tyydyttävää. Ilmanlaatu luokiteltiin Porvoon ja Lohjan mittausasemilla hyväksi  98-99 % ajasta.  Huonon ilmanlaadun tunteja oli Porvoossa 23 ja Lohjalla 7. Syynä niihin oli katupöly. Eniten ilmanlaatuun Uudellamaalla vaikuttavat tieliikenne ja kotitalouksien puunpoltto. Vuonna 2020 koronapandemia johti liikennemäärien ja liikenteen päästöjen vähenemiseen, mikä pienensi selvästi ilman typpidioksidipitoisuutta. Ilmanlaatua paransi myös poikkeuksellisen lämmin talvi ja aikainen kevät, jolloin katupölyä oli tavallista vähemmän. Ilmansaasteiden pitoisuudet olivat vuonna 2020 pääkaupunkiseudun ulkopuolisella Uudellamaalla matalia eivätkä ylittäneet raja- tai ohjearvoja.

Puun pienpolton päästöt voivat olla paikallisesti merkittävä ilmanlaatua heikentävä päästölähde. Puunpoltossa syntyy terveydelle haitallisia päästöjä: pienhiukkasia, häkää sekä orgaanisia yhdisteitä, kuten bentso(a)pyreeniä. Vuonna 2020 puunpolton päästöjen vaikutus oli nähtävissä Tuusulan Vaunukankaalla tehdyissä mittauksissa. Bentso(a)pyreenin pitoisuus alitti kuitenkin selvästi sille asetetun tavoitearvon.

Vuonna 2020 Uudellamaalla toteutettiin myös ilmanlaadun seurantaan liittyvä bioindikaattoritutkimus, jäkäläkartoitus. Kartoituksessa selvitettiin ilman epäpuhtauksiin reagoivien männyn päällysjäkälien tilaa Uudellamaalla. Tutkimusraportin mukaan jäkälälajisto oli taantunut ja jäkälien kunto huonontunut lähes koko tutkimusalueella edellisiin tutkimusvuosiin 2000, 2004, 2009 ja 2014 verrattuna. Useat jäkälälajistoa ja jäkälien kuntoa kuvaavat tunnusluvut olivat samalla tasolla kuin vuonna 2014, mutta ilmanpuhtausindeksi (IAP) ja lajilukumäärä heikkenivät merkitsevästi vuoteen 2014 verrattuna. Suurimmat jäkälämuutokset todettiin pääkaupunkiseudulla. Jäkälien heikkenemiseen ei löytynyt selvää syytä. Rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöt ovat vähentyneet selvästi pitkällä aikavälillä vuoden 2003 jälkeen.  Voi olla, ettei runkojäkälillä ei ole ollut mahdollisuutta toipua aikaisemmasta runsaasta kuormituksesta. Ilmastonmuutos muuttaa talvilämpötiloja, ja lämpötila vaihtelee etelässä entistä useammin nollan asteen molemmin puolin. Nollan asteen lähellä tapahtuva jäätyminen voi tappaa jäkäliä, millä voi olla myös vaikutusta lajilukumäärään ja yleiseen vaurioasteeseen.

Uudellamaalla pääkaupunkiseudun ulkopuolista ilmanlaadun seurantaa hoidetaan alueen kuntien ja teollisuuden yhdessä rahoittamana yhteistarkkailuna. Seurantaan kuuluvien ilmanlaatumittausten ja päästökartoitusten toteuttamisesta vastaa HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä. Bioindikaattoritutkimuksen toteutti Ramboll Finland Oy. Seurantaa ohjaa yhteistyöryhmä, jossa on edustajat alueen kunnista, Uudenmaan ELY-keskuksesta ja HSY:stä. Lisätietoja Uudenmaan ilmanlaadusta vuonna 2020 ja kuntakohtaisia ilmanlaatutietoja löytyy Uudenmaan ELY-keskuksen julkaisemista raporteista:

 

Lisätietoja:

Uudenmaan ELY-keskus, Vesa Suominen, vesa.suominen(at)ely-keskus.fi, 0400 363135
HSY, Outi Väkevä, outi.vakeva(at)hsy.fi, 045 6357698