Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Hankkeen E 18 Turun kehätien parantaminen välillä Naantali - Raisio ympäristövaikutukset arvioitu riittävällä tavalla (Varsinais-Suomi)

Varsinais-Suomen ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut lausuntonsa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen E 18 Turun kehätie -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.   

Hankkeen tarkoituksena on parantaa E 18 Turun kehätie välillä Naantali - Raisio Euroopan laajuisen TEN-T -tieverkon vaatimukset täyttäväksi, liikenteellisesti toimivaksi ja maankäytön kehittämistavoitteiden mukaiseksi osaksi Skandinavia - Välimeri ydinverkkokäytävää. E 18 -tien Turun kehätien osuudelle ei viime vuosien aikana ole toteutettu merkittäviä kehittämistoimenpiteitä. Tiejakson palvelutasokin on jäänyt muuta Suomen E18-tieyhteyttä alemmaksi. Suunnittelun kohteena olevalla tiejaksolla on merkittäviä puutteita liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa. Liikenne ruuhkautuu kehätiellä etenkin aamun ja illan työmatkaliikenteen aikaan. Lisäksi Turun kehätien liikenteellistä toimivuutta heikentävät epäjatkuvuuskohdat Raision Kaanaassa ja Krookilassa. Myös alueen kehittyvä yhdyskuntarakenne ja teollisuus, kuten Meyer Turun telakka ja Naantalin monipolttoainelaitos asettavat vaatimuksia tieverkon kehittämiselle.

Hankealue käsittää Turun kehätien noin yhdeksän kilometrin matkalta Kuparivuoren tunnelin itäpään länsipuolelta (entisen Satamatien liittymästä) Naantalista Juhaninkujan liittymään Raisioon. Hankkeessa on muodostettu Naantalin osuudelle kolme ja Raision osuudelle kaksi varsinaista kehittämisvaihtoehtoa, jotka voidaan yhdistää keskenään vapaasti valittavalla tavalla. Näissä vaihtoehdoissa E 18 Turun kehätie parannetaan nelikaistaiseksi eritasoliittymillä varustetuksi väyläksi nykyiselle paikalleen, Naantalin osalta Järvelän eritasoliittymästä itään, Raision osalta koko suunnittelualueella. Lisäksi kummankin kaupungin osalle on muodostettu ns. 0-vaihtoehdot (ei parantamistoimia) ja 0+-vaihtoehdot (pieniä parantamistoimia). Nämä ovat yhdistettävissä vain siten, että 0-vaihtoehdot liittyvät toisiinsa ja 0+-vaihtoehdot toisiinsa.

Tarkastelussa ovat mukana kattavasti ympäristökuormitus ja riskit sekä vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön, yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön sekä ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen. Vaikutusten arvioinnissa on eritelty rakentamisaikaiset ja toiminnan aikaiset vaikutukset. Arvioinnissa on hyvin painotettu ja arvioitu lähtökohtaisesti hankkeen aiheuttamia YVA-lain tarkoittamia merkittäviä vaikutuksia. Tarkastelussa ovat painottuneet meluun, luonnonoloihin, maisemaan ja kulttuuriympäristöön sekä ihmisten elinoloihin liittyvät tekijät. Arviointiselostuksesta on annettu 12 viranomaislausuntoa. Yksityishenkilöt ja yhdistykset ovat esittäneet mielipiteitä kaikkiaan 10 kpl.

Arviointiselostus on asianmukaisesti laadittu ja antaa hyvän kokonaiskuvan hankkeen ympäristövaikutuksista. Arviointi on yhteysviranomaisen lausunnossa todettu riittäväksi, joskin hankkeen jatkosuunnittelussa on kehotettu tekemään tarkennuksia mm. luonnonsuojelun, melun, maiseman, vesienhallinnan ja poikittaisliikenneyhteyksien huomioon ottamiseksi. Raision osuudelle suunniteltu kehittämisvaihtoehto RaVE1 on yhteysviranomaisen lausunnossa katsottu selvästi ongelmallisemmaksi kuin muut vaihtoehdot. Raisionlahden luonnonsuojelualueen läheisyyden vuoksi kyseisen vaihtoehdon toteuttamiskelpoisuus on lausunnossa arvioitu kyseenalaiseksi. Muiden vaihtoehtojen osalta hankkeen toteuttamiselle ei ole nähty esteitä.

Yhteysviranomaisen lausunto sekä arviointiselostus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä ympäristöhallinnon internetsivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/E18turunkehatieYVA.  


Lisätietoja:

ylitarkastaja Petri Hiltunen, p. 0295 022 867


Alueellista tietoa