Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Etelä-Pohjanmaan suurin kosteikkohanke käynnistyy Alavudella (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Sulkavankylän kylätaajamassa Keskisen Sulkavanjärven pohjoispuolella käynnistyy talvella 2016 hanke, jossa rakennetaan pinta-alaltaan noin 10 ha kokoinen kosteikko. Hankkeen tarkoituksena on yläpuoliselta valuma-alueelta tulevien valumavesien käsittely ja vesienhoidon edistäminen. Kosteikko tarjoaa lisäksi riistalinnuille pesimis- ja suojapaikkoja sekä lisää luonnon monimuotoisuutta uusilla kasvi- ja eläinlajeilla. Hankealue on tällä hetkellä pääosin pajua ja koivua kasvava vesijättömaa-alue, joka toteutuksen jälkeen hoidettuna tulee parantamaan myös alueen maisemakuvaa.

Kosteikkoalueen läpi virtaa noin 700 m pitkä valtaoja, jonka valuma-alueesta on peltoa lähes 1000 ha. Rakennettavan kosteikon pohjoispuolella on vuonna 2011 toteutettu peruskuivatushanke, jonka yhteydessä rakennettiin myös vajaan hehtaarin suuruinen laskeutusallas. Kosteikko rakennetaan välittömästi laskeutusaltaan jatkoksi valtaojaa myötäillen niin, että virtaava vesi jakaantuu kahteen pituussuuntaiseen ja neljään poikittaiseen avo-ojaan. Tällöin veden virtausnopeus hidastuu, kiintoainesta laskeutuu ja ravinteita poistuu.

Hankkeen suunnittelua koskeva neuvottelutilaisuus pidettiin Sulkavankylässä vuonna 2002 ja suunnitelma on laadittu Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa. Kosteikon toteutuksesta vastaavat Keskisen Sulkavanjärven yläpuolisten peltoalueiden ojitusyhtiö, Alavuden Isojakokunta ja Pöngän talon nro 3 yhteinen vesialue.

Alueella on myös suunnitteilla rakennettavan kosteikon alapuolisten järvien, Keskisen Sulkavanjärven ja Alisen Sulkavanjärven kesävedenpinnan nostaminen. Lisäksi Keskisen Sulkavanjärveä on tarkoitus kunnostaa. Suunnitelmissa on myös järviä yhdistävän ojan perkaus, jolla vähennettäisiin alueen kevättulvia.

Lisätietoja:    

 

 


Alueellista tietoa