Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt oikaisukehotuksen Laihian kunnan asemakaavasta Napuenpuiston vieressä (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt oikaisukehotuksen Laihian kunnan päätöksestä koskien asemakaavamuutosta Laihian seurakunnan maalla, Napuenpuiston vieressä. Kunnan hyväksymä asemakaava mahdollistaisi osalle aluetta viisikerroksisten kerrostalojen rakentamisen. Oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa alue on osoitettu uudeksi pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi. Oikaisukehotus antaa Laihian kunnalle mahdollisuuden arvioida uudelleen tekemänsä päätöksen oikeudelliset edellytykset.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellyn alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän mukaan yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta. Yleiskaavassa tehdyt maankäytölliset ratkaisut on otettava asemakaavan laatimisen perustaksi ja niissä tehdyistä maankäyttöä koskevista perusratkaisuista voidaan poiketa vain rajoitetusti.  Laihian Kirkonseudun oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tullut voimaan 2005. Alkuvuonna Laihialla hyväksytty yleiskaavan päivitys ei ole vielä lainvoimainen. Nyt hyväksytty asemakaavaratkaisu ei ole oikeusvaikutteisen yleiskaavan mukainen.

Asemakaava-alue sijoittuu maakuntakaavassa kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti arvokkaaksi merkitylle alueelle. Laihian kirkonseudun osayleiskaavan päivityksen yhteydessä on todettu alueen sijoittuvan kyläkuvallisesti arvokkaiden alueiden väliin. Napuenpuiston alueella on historiallisen ajan muinaisjäännöskohteena Laihian 2. kirkko. Laihian vanhalle kirkkomaalle on myöhemmin pystytetty Napuen taistelun muistomerkki. Lisäksi Laihian Kirkko sijaitsee noin 250 m:n päässä kaava-alueen rajasta. Asemakaava-alueen välittömässä läheisyydessä on kyläkuvallisesti ja historiallisesti arvokkaita alueita ja kohteita, joihin nähden kaavaratkaisun vaikutustenarviointi on puutteellinen. Kaavoituksen tehtävänä on yhteensovittaa suunnittelualuetta koskevat erilaiset intressit kaavaratkaisuksi, jossa alueeseen liittyvät erityiset arvot eivät vaarannu. Kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin selvityksiin.

ELY-keskusten tehtävänä on edistää, ohjata ja valvoa kuntien kaavoitusta. Osana tätä tehtävää ELY-keskuksille kuuluu myös laillisuusvalvonta, johon liittyen ELY-keskuksille on määritelty valitusoikeus kuntien kaavapäätöksistä sekä oikaisukehotuksen antamismahdollisuus. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tekemän oikaisukehotuksen johdosta Laihian kunnan tulee tehdä uusi päätös puolen vuoden kuluessa kaavan hyväksymisestä tai ellei sitä tehdä niin kaavan hyväksymispäätös katsotaan rauenneeksi.

Lisätietoja antavat:

  • Alueidenkäyttö- ja vesihuoltoyksikön päällikkö Jyrki Palomäki, puh. 0295 027 894
  • Alueidenkäytön ryhmän päällikkö Matti Rantala, puh. 0295 027 914
  • Arkkitehti Eva Sund-Knuuttila, puh. 0295 027 943

Alueellista tietoa