Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon Jeppo Biogas Ab:n Jepuan biokaasulaitoksen YVA-selostuksesta (Pohjalaismaakunnat)

Jeppo Biogas Ab toimitti 10.2.2017 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, joka koskee Jepualla Uudenkaarlepyyn kaupungissa sijaitsevan biokaasulaitoksen toimintaa. Biokaasulaitoksen on tarkoitus laajentaa toimintaansa lisäämällä vastaanotettavan raaka-aineen määrää 90 000 tonnista 130 000 tonniin (vaihtoehto 1) tai 150 000 tonniin (vaihtoehto 2) vuodessa ja rakentamalla biokaasun tuotannossa tarvittavia rakenteita laajennusta vastaavasti.  Laitoksella tuotetaan orgaanisista raaka-aineista biokaasua ja lannoitevalmisteita anaerobisessa mädätysprosessissa. Biokaasua hyödynnetään korvaavana polttoaineena fossiilisille polttoaineille läheisellä tehtaalla, laitoksen omassa lämpökeskuksessa, elintarviketeollisuudessa ja laitosalueen läheisyydessä sijaitsevalla julkisella kaasuautojen tankkausasemalla.  Ravinnepitoinen mädätysjäännös hyödynnetään lannoitevalmisteena ja maanparannusaineena, lopputuote soveltuu käytettäväksi myös luomutuotannossa.

Arviointiselostuksesta saatiin 5 lausuntoa, mielipiteitä ei jätetty.  ELY-keskus antoi lausuntonsa arviointiselostuksesta 22.5.2017.  ELY-keskus pitää arviointiselostusta riittävänä. Hankkeen jatkosuunnittelussa tulee kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota mm. toiminnasta johtuvien hajuhaittojen ehkäisyyn, liikenteeseen ja vesistövaikutuksiin.   Arviointiselostus ja ELY-keskuksen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta

www.ymparisto.fi/jeppobiokaasuYVA

Lisätietoja:

  • Ympäristönsuojelupäällikkö Päivi Kentala, puh. 0295 027 828

Alueellista tietoa