Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Epävarmuus jatkuu Etelä-Savon taloudessa, metsä- ja teknologiateollisuuden näkymät hieman valoisammat (Etelä-Savon ELY-keskus)

Alueellisten kehitysnäkymien arviointi on edelleen hyvin haasteellista taloustilanteen epävarmojen tulevaisuuskuvien vuoksi. Yleistä tunnelmaa Etelä-Savon alueen kehitysnäkymissä voi luonnehtia tällä hetkellä alavireiseksi. Talouden pitkittynyt epävarmuus jatkuu eikä käännettä näy lähitulevaisuudessa. Viime keväänä virinneet va­rovaiset optimistiset signaalit talouden elpymisestä eivät ole vahvistuneet. Tilannetta varjostaa erityisesti työttömyyden kasvaminen. Etelä-Savon alueellisia, lyhyen aikavälin kehitysnäkymiä arvioitiin ELY-keskuksen johdolla alkusyksystä laajan asiantuntijajoukon voimin osana työ- ja elinkeinoministeriön Alueel­liset kehitysnäkymät -katsausta.

Kuva yritysten tilanteesta on mosaiikkimainen. Tilanne vaihtelee ja yrityskohtaiset erot ovat suu­ria. Saman toimialan sisälläkin näkymät voivat olla keskenään ristiriitaisia. Heikkoja myönteisiä merkkejä on nähtävissä metsä- ja teknologiateollisuudessa liittyen erityisesti uuden biotuotetehtaan käynnistymiseen, mutta kehityskuva sielläkin on epäyhtenäinen. Myös rakentamisen alalla suhdannenäkymä on korkeintaan tyydyttävä ja painopiste siirtynyt hankekooltaan pienempään ja erityisesti korjausrakentamiseen. Koti­markkinoihin tukeutuvien kaupan ja yksityisten palvelujen näkymät ovat heikot, mikä heikentää kokonais­näkymää. Venäjän taloudellinen tilanne, ruplan heikkeneminen ja pakotteet aiheuttavat ongelmia etenkin alueen maidontuottajille ja vientiyrityksille. Matkailualalla venäläisten matkailijoiden vähenemistä on pys­tytty jonkin verran korvaamaan muualta tulleilla matkailijoilla. Muun muassa kotimaan matkailu lisääntyi, mikä näkyi ilahduttavasti kesätapahtumien kävijämäärien kasvuina.

Vuoden 2011 lopun jälkeen työttömien määrä on Etelä-Savossa jatkuvasti kasvanut. Elokuun lopussa työttömänä olevien määrä oli 800 vuodentakaista suurempi. Suhdannetaantuman pitkittyminen on johtanut työttömyyden pitkittymiseen ja erityisesti yhdenjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleiden määrän kasvuun. Työvoiman kysynnän heikkeneminen näkyy erityi­sesti ikääntyneiden, nuorten, maahanmuuttajien ja vajaakuntoisten työnhakijoiden työttömyyden kasvuna ja pitkittymisenä.

Tarkemmat arviot alueen tilasta ja kehitysnäkymistä käyvät ilmi Etelä-Savon alueelliset kehitysnäkymät – raporttiosiosta (sivut 82-89).

Katsaus löytyy työ- ja elinkeinoministeriön toimialapalvelut -sivustolta www.temtoimialapalvelu.fi 

Lisätietoja:

Johtaja Juha Pulliainen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 162, juha.pulliainen(at)ely-keskus.fi

Kehityspäällikkö Marja Aro, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 152, marja.aro(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa