Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

ELY-keskusten 2015 sidosryhmätutkimus osoittaa kokonaistyytyväisyyden säilyneen lähes ennallaan (ELY-keskus)

ELY-keskuksien joka toinen vuosi toteuttama yhteinen sidosryhmätutkimus valmistui nyt kolmannen kerran. Tutkimuksessa olivat mukana kaikki viisitoista ELY-keskusta ja se toteutettiin kahtena erillisenä kyselynä, joista toinen kohdistui sidosryhmille ja toinen ohjaaville ministeriöille ja virastoille. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 2429 henkilöä ja vastausprosentiksi muodostui 40 %. Sidosryhmätutkimuksen raportti julkaistaan syyskuun puolivälin jälkeen ELY-keskusten sähköisessä Doria-julkaisusarjassa.

Kokonaistyytyväisyys entisellään, mutta näkemys toiminnan suunnasta jakautui

Sidosryhmätutkimuksella kartoitettiin ELY-keskusten viranomaiskumppanien, muiden kumppanien sekä palveluntuottajien tyytyväisyyttä ja mielipiteitä ELY-keskusten toiminnasta. Vastaajat edustivat laajasti erilaisia ELY-keskuksen sidosryhmiä ja kysely kattoi tehtäväalueet monipuolisesti.

Sidosryhmien ELY-keskuksille antamat kokonaistyytyväisyysarvosanat pysyivät käytännössä ennallaan vuoden 2011 ja 2013 tutkimuksen kanssa.

Niiden vastaajien osuus, jotka kokivat ELY-keskusten toiminnan kehittyneen huonompaan suuntaan, kuitenkin kasvoi. Yli viidennes (22 %) vastaajista koki kehityksen olleen negatiivista, kun vielä vuoden 2011 tutkimuksessa osuus oli 13 %.

Sidosryhmillä on kiinnostusta vaikuttaa kehittämistyöhön

Sidosryhmäyhteistyö ELY-keskusten kanssa koettiin erittäin merkitykselliseksi ja siihen haluttiin panostaa. Lähes yhdeksän kymmenestä tutkimukseen vastanneesta piti arvioimansa ELY-keskuksen yhteistyötä tärkeänä.

Sidosryhmien vastauksista heijastuivat taloudellisesti tiukat ajat. Aikaisempaa enemmän korostui ELY-keskusten elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteuttaminen ja ELY-keskusten odotetaan jalkautuvan aikaisempaa paremmin paikallisten toimijoiden ja yritysten pariin. Useista vastauksista kävi ilmi huoli paikallistuntemuksen katoamisesta sekä alueellisen vaikutusvallan vähentymisestä.

Yhteistyöhön ja asiakastoimintaan odotettiin aikaisempaa palveluhenkisempää otetta. Lisäksi toivottiin kehitysmyönteisempää suhtautumista: rajoittamisesta ja sääntelystä tulisi siirtyä kohti yhteistä kehittämistä sekä ratkaisujen hakemista ja ohjausta. Myös yhtenäisyyteen ja yhdenmukaisuuteen tulisi myös panostaa; eri asiantuntijoiden, vastuualueiden ja eri ELY-keskusten koettiin toimivan erilaisin käytännöin. Vastaajien mielestä sisäisen yhteistyön toimivuuteen tulisi panostaa, jotta ELY-keskus näyttäytyisi ulospäin aikaisempaa selvemmin yhtenäisenä.

Ohjaavat tahot näkevät ELY-keskusten toiminnassa ja ohjauksessa kehitettävää

Ohjaavien tahojen antama keskimääräinen kokonaistyytyväisyysarvosana on laskenut hivenen vuoden 2013 tutkimukseen nähden. Sen sijaan tyytyväisyys toiminnan eri osa-alueisiin on pääosin parantunut. Etenkin ELY-keskuksen kanssa käytävään vuorovaikutukseen, ELY-keskusten kehittämismyönteisyyteen sekä toimenpidepyyntöjen täyttämiseen oltiin aikaisempaa tyytyväisempiä. Samoin ohjaavien tahojen tyytyväisyys ELY-keskusten johdon toimintaan oli parantunut.

Ohjaavat tahot näkivät ELY-keskusten toiminnassa kuitenkin vielä haasteita ja kehitettävää. Monelta osin esille tuodut kehityskohteet liittyivät toimintatapojen yhtenäisyyteen, organisoitumiseen sekä laaja-alaisen yhteistoiminnan kehittämiseen. Lisäksi ELY-keskusten ohjauksen keventämiseen ja yksinkertaistamiseen tulisi panostaa. Vastaajien mielestä myös ELY-keskuksien ohjaus tulisi tehdä enemmän yhtenä kokonaisuutena.

Monista kehityskohteista huolimatta sidosryhmät näkivät ELY-keskusten toiminnassa paljon hyvää ja kehityksen olleen oikeansuuntaista resurssien vähenemisestä huolimatta. Asiantuntemus ja asiantuntijoiden toiminta saivat myös sidosryhmiltä paljon kiitosta.     

Lisätietoja

  • ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus), kehittämisasiantuntija Teija Junttila puh. 0295 020 277

Alueellista tietoa