Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

ELY-keskus antoi lausuntonsa Vapo Oy:n Pieni-Hangasnevan, Vuohtosuon ja Kiikkunevan turvetuotantosuon ympäristövaikutusten arvioinnista (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

ELY-keskus katsoo, että Pieni-Hangasnevan, Vuohtosuon ja Kiikkunevan arviointimenettely on kokonaisuutena tarkasteluna riittävä, jotta voidaan tehdä johtopäätöksiä selostuksessa esitettyjen toteutus- ja nollavaihtoehtojen välillä.

Kaikkia yhteysviranomaisen lausunnossa arviointiohjelmasta esittämiä täydennyksiä tai vaikutuksia ei ole kuitenkaan riittävällä tarkkuudella selvitetty. Selostuksesta puuttui vaihtoehtotarkastelu, jossa Pieni-Hangasneva olisi jätetty pois, koska alue on pääosin luonnontilainen ja koska alueella on merkitystä luonnon monimuotoisuuden kannalta. ELY-keskus edellyttää, että mahdollisessa ympäristölupahakemuksessa Pieni-Hangasnevan vaikutukset tulee olla selkeästi koottuna ja erotettavissa muusta hankkeesta.

Pieni-Hangasnevan, Vuohtosuon ja Kiikkunevan ympäristövaikutusten arviointiselostus on kokonaisuutena arvioiden tehty kattavasti. Vaikka puutteellisten selvitysten ja puuttuvan vaihtoehtotarkastelun vuoksi asioita jäi epävarmaksi, selostus täyttää pääosin YVA-asetuksessa mainitut kohdat. Puutteet on eritelty lausunnossa erikseen. Mikäli hankevastaava hakee ympäristölupaa Pieni-Hangasnevan, Vuohtosuon ja Kiikkunevan turvetuotantoalueelle, on lupahakemuksessa kuitenkin otettava huomioon yhteysviranomaisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä toteamat puutteet.

Yhteysviranomaisen lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa verkossa osoitteessa
www.ymparisto.fi/Pieni-HangasnevaVuohtosuoKiikkunevaturvetuotantoYVA.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Jari Määttä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 029 503 8384
 


Alueellista tietoa