Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

ELY-keskus antoi lausuntonsa Oulun meriväylän syventämisen YVA-ohjelmasta (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

ELY-keskus tuo lausunnossaan esille joitakin täydennystarpeita ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan. ELY-keskuksen saamissa lausunnoissa kiinnitettiin huomiota muun muassa uuden väylävaihtoehdon tuntumassa oleviin kalojen kutualueisiin sekä voimakkaisiin pohjavirtauksiin, jotka saattavat kuljettaa mukanaan hiekkamassoja väyläalueen tietyillä osilla.

Oulun meriväylän syventämisen yhteydessä tapahtuva väylän suoristaminen nähdään meriturvallisuuden ja öljyntorjunnan kannalta tärkeäksi. Vanha väylä on hankalasti navigoitava ja Perämeren öljyntorjunnan kehittämishankkeessa siitä on tunnistettu useita selkeitä riskikohtia. Tarkemman jäätutkimuksen tekeminen uuden väylälinjauksen alueella on kuitenkin tärkeää, koska alueelta ei ole riittävästi talvimerenkulullista kokemusta. Lisäksi luotsauspalvelun järjestämistä talviaikana väyläalueelle Kattilakalla-Kemi 1 ei voida taata nykyisellä kalustolla, mikä vaarantaisi alus- ja ympäristöturvallisuutta.

ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että väylävaihtoehtojen valintaa sekä ruoppausten ja läjitysten vaikutusten arviointia varten tulee tehdä jo ennalta selvityksiä pohjasedimenttien laadusta ja niiden mahdollisesti sisältämistä vesieliöstölle haitallisista ja vaarallisista aineista. Keskeistä on selvittää mahdolliset kalojen kutualueisiin ja kalastukseen aiheutuvat vaikutukset. Hankealueen tuntumassa on myös linnustollisesti tärkeitä alueita, joihin kohdistuvat vaikutukset tulee selvittää huolella.

Suunnitelluilla ruoppauksilla voi olla merkittäviä vaikutuksia vedenalaiseen kulttuuriperintöön. Ennen syvennysruoppauksia on syytä teettää arkeologinen vedenalaisinventointi tai -selvitys niillä alueilla, joita ei ole aiemmin ruopattu.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa on syytä ottaa huomioon hankealueen tuntumaan suunniteltujen tuulivoimapuistojen mahdollinen rakentaminen yhtä aikaa meriväylän ruoppauksen kanssa. Samentumien, sedimenteistä vapautuvien aineiden sekä toiminnoista ja liikenteestä aiheutuvan melun yhteisvaikutukset voivat kohdistua vesieliöstöön ja kutualueisiin.

YVA-menettely koskee Oulun meriväylän ja sataman syventämistä

Liikenneviraston vetämässä hankkeessa on mukana Oulun sataman syventäminen. Arviointiohjelman on laatinut Pöyry Finland Oy.

YVA-menettelyssä tarkastellaan kahta hankevaihtoehtoa, joista toinen on Hailuodon pohjoispuolella kulkevan meriväylän syventäminen 12 metrin kulkusyvyyteen ja toinen väylän osaksi uusi linjaus, joka kulkisi Suurhiekan matalikon eteläpuolitse. Oulun sataman syventäminen on mukana molemmissa vaihtoehdoissa. Lisäksi tarkastelussa on mukana ns. nollavaihtoehto eli nykyisen 10 metrin väylän kunnossapitoruoppaukset ilman kulkusyvyyden syventämistä.  Hankealue kattaa Oulun - Iin edustan merialueen.

Hankkeen on suunniteltu etenevän siten, että ympäristövaikutusten arviointiselostus asetettaisiin nähtäville syksyllä 2016, minkä jälkeen ELY-keskus antaa siitä lausuntonsa. Mikäli hanke etenee, arviointiselostus ja ELY-keskuksen lausunto tulee liittää lupahakemusasiakirjoihin.

ELY-keskuksen lausunto on nähtävillä osoitteessa http://www.ymparisto.fi/Oulunmerivaylayva.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Anne Laine, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 363


Alueellista tietoa