Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

ELY-keskus antoi lausuntonsa Kalajoen Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoimapuistojen YVA-selostuksesta (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että YVA-selostus täyttää pääosin YVA-lainsäädännön asettamat vaatimukset. Jotta hanke voisi edetä, täytyy  hankkeen suhdetta maakuntakaavaan kuitenkin vielä selvittää, sillä hankkeen vaihtoehdoista riippuen 4-26 voimalaa sijoittuisi maakuntakaavassa osoitetun tuulivoimala-alueen ulkopuolelle.

ELY-keskuksen mielestä arvioinnissa ei ole tullut esille seikkoja, jotka puoltaisivat maakuntakaavan mukaisen tuulivoima-alueen laajentamista. Hankealue sijoittuu linnuston keskeiselle muuttoreitille. Voimalat aiheuttaisivat selvän törmäysriskin myös lähialueella pesiville merikotkille. Hanke muuttaisi maisemaa laajalla alueella ja vaikuttaisi merkittävästi muun muassa Pöntiön, Torvenkylän, Pirttijärven, Alajokivarren ja Himankakylän alueiden maisemakuvaan. Voimalat tulisivat näkymään selvästi myös mm. Rahjan saaristoon, joka on maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta ja ehdolla valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Sähkönsiirto aiheuttaisi maisemavaikutuksia etenkin Jylkässä, Tyngällä ja Siiponjoella.   Rakennusvaiheessa liikenne alueella lisääntyy merkittävästi.

Mikäli hanke etenee jatkosuunnitteluun, tulee rakennettavilta alueilta selvittää happamien sulfaattimaiden esiintyminen. ELY-keskus edellyttää myös meluselvitysten päivittämistä. Hankkeen vaikutukset tv-näkyvyyteen tulee selvittää, sekä esittää suunnitelma mahdollisten tv-näkyvyysalueen häiriövaikutusten poistamiseksi. Lausunnossa on tuotu esille myös muita täydennystarpeita.

Kahden tuulivoimatoimijan yhteinen YVA-menettely

Kyseessä oli SABA Tuuli Oy ja Smart Windpower Oy:n yhteinen YVA-menettely, jossa kahden vierekkäin sijaitsevan tuulivoimapuiston YVA-menettely yhdistettiin.  Arviointiselostuksen on laatinut Ramboll Finland Oy.

Tuulivoimapuistot sijoittuisivat Kalajoen Himangan Kokkokankaalle ja Torvenkylään. YVA-menettelyssä tarkasteltiin viittä (5) eri hankevaihtoehtoa, jotka eroavat toisistaan rakennettavien tuulivoimaloiden lukumäärän (4-36 voimalaa) ja hankealueen laajuuden osalta. Lisäksi tarkastelussa oli mukana ns. nollavaihtoehto.  Hankealueen laajuus kokonaisuudessaan on noin 20 neliökilometriä. Hanke sisältää myös sähkönsiirtoratkaisut.

Hankkeen yleiskaava on tullut vireille 28.5.2015.

ELY-keskuksen lausunto on nähtävillä osoitteessa
http://www.ymparisto.fi/KokkokankaanTorvenkylanTuulivoimaYVA.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Liisa Kantola, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 340
 


Alueellista tietoa