Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

ELY-keskuksen hankkeissa työllistettiin nuoria ja tuettiin pk-yritysten toimintaa (Etelä-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savon ELY-keskuksen oman tuotannon hankkeissa työllistettiin nuoria ja tuettiin pk-yritysten liiketoimintaosaamista, ympäristövastuullisuutta sekä työyhteisöjen toimivuutta. Hankkeissa tuotettiin myös ennakointitietoa yritysten ja yhteisöjen käyttöön sekä kehitettiin yhteishankintaprosesseja esimerkiksi työvoimakoulutuksissa.

Työllisyyden, ennakoinnin, nuorten, hankintojen ja osaamisen kehittäminen Etelä-Savossa (TENHO) – hanke alkoi vuonna 2011 ja yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma –hanke vuonna 2008. Hankkeet päättyvät 31.12.2014. Hankkeita ovat rahoittaneet Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus. Hankkeita on vetänyt  projektipäällikkö Johanna Koponen yhdessä hankeassistentin ja projektin asiantuntijoiden kanssa.

Hankkeiden henkilöstöä vuonna 2011.
 

TENHO-hanke työllisti nuoria

Nuorten osiossa etsittiin nuorille uusia ratkaisumalleja työllisyyden hoitoon ja koulutukseen hakeutumiseen.  Nuorten työnhakija-asiakkaiden tukena toimivat projektin työvoimaohjaajat ja ostopalveluna hankitut työhönvalmentajat. Projektiin ohjautui yli 450 asiakasta, joista asiakkuuden päättyessä 31 % ohjautui työhön ja 21 % koulutukseen. Nuorten osio päättyi 31.12.2013 ja  työhönvalmennuksen mallintaminen ja vaikuttavuusarviointi toteutettiin vuonna 2014.

TENHO ja KANAVA -työvoimaa avoimille työmarkkinoille -hankkeet toteuttivat yhteistyössä hankkeiden päätösseminaarin avoimena webinaarina, jonka  tarkoituksena oli herätellä miettimään, millainen tulevaisuuden työ on ja millaista osaamista tarvitaan. Lisäksi kuultiin nuoren mielipiteitä koulutuksesta ja työstä. Webinaarin tallenne ja esitykset löytyvät Länsi-Savon Nuori duuniin! sivustolta www.lansi-savo.fi/teemat

TENHO oli vahvasti mukana nuorisotakuun toteuttamisessa vuonna 2014, jolloin toteutettiin esimerkiksi Nuori duuniin! -kampanja, Nuorten foorumi Savonlinnassa, Yrittäjän Päivä ja Digitaalinen kaupunkiseikkailu sekä yrittäjyyden laaja-alainen edistäminen yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi TENHO tarjosi syksyllä 2014 nuorille kuusi työnhakuvalmennusta.

Ennakointitietoja tarjolla netissä

Ennakointiosiota toteutettiin laatimalla eri toimijoiden tietotarpeiden  mukaisia selvityksiä, raportteja ja katsauksia sekä rakentamalla ennakointietoa yhteen kokoavat internetsivut www.esavoennakoi.fi. Nettisivujen  päivittämisestä vastaa hankkeen päättymisen jälkeen Etelä-Savon maakuntaliitto. Ajankohtaisista teemoista järjestettiin seminaareja ja työpajoja ja hankkeessa tuotetusta tiedosta viestittiin sähköisesti sekä erilaisissa tilaisuuksissa. Ennakointiosion päätösseminaarissa teknologia-alan asiantuntija Teemu Arina pohti miten digitalisoituva maailma muuttaa työtä. Seminaari keräsi paikalle 90 aktiivista kuulijaa.

Ennakointiosion vaikuttavuusarvioinnissa nousi esille, että tietoa kaivataan enemmän arvojen muutoksesta ja yritystoiminnasta eri toimialoilla. Kyselyyn vastanneet olivat tyytyväisiä nettisivustoon, hankkeessa tuotetun tiedon laatuun, hankkeen asiantuntijoiden palveluun sekä hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin. Kehittämisen varaa nähtiin viestinnässä ja eri tahojen kanssa tehtävän yhteistyön laajuudessa.

Hankkeessa valmistuneen AKVAS 2014 -selvityksen (Etelä-Savossa ammattiin vuonna 2013-2014 valmistuneiden sijoittumisseuranta) mukaan vastavalmistuneiden työllisyystilanne on heikko muilla kuin sosiaali- ja terveysalalle valmistuneilla. Vertailu vuosina 2011 ja 2012 valmistuneiden työllisyystilanteeseen osoitti, että valmistuneet saavat jalansijaa työmarkkinoilla ja joukon työttömyysaste laskee selkeästi vasta kun valmistumisesta on kulunut 2-4 vuotta.

Hankintaosio kehitti ja selkeytti Etelä-Savon ELY-keskuksen ja TE-toimistojen hankintaprosesseja ja niiden joustavampia käytäntöjä. Hankittavia tuotteita olivat työvoima- ja yhteishankintakoulutukset, ryhmäpalvelu- ja ammatillisen kuntoutuksen palvelut. Hankintaosio päättyi elokuussa 2013. Tällä hetkellä hankinnoista vastaavat Etelä-Savon ELY-keskuksen työllisyys-, yrittäjyys ja osaaminen –yksikön  asiantuntijat.

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelmassa tuettiin yrityksiä

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma koostui pk-yritysten kehittämispalveluista, EcoStartista, ympäristöneuvontapalvelusta sekä työelämän laadun ja tuottavuuden kehittämisestä. Hanke toimi 1.1.2008-31.12.2014 välisenä aikana. Hankkeessa aloitti 1000 henkilöä, joista naisia oli 400. Yrittäjiä oli yhteensä 450. Tuotteistettujen asiantuntijapalveluiden ja avainhenkilövalmennusten lisäksi hankkeessa toteutettiin toimialakohtaisia ja lyhytkestoisia koulutus- ja konsultointipalveluita, kv-teemapäiviä ja omistajanvaihdosklinikoita.

Asiantuntijapalvelut nostivat yritysten kilpailukykyä

Pk-yrityksille suunnattujen kehittämispalveluiden painopisteenä oli aloittavien yritysten ja jo toimivien pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittäminen.  Käytetyimpiä tuotteistettuja asiantuntijapalveluita Etelä-Savossa olivat PK-LTS, TuoteStart ja myyntiteho. Työ- ja elinkeinoministeriön tekemässä vaikuttavuusselvityksessä nousi esille, että asiantuntijapalvelut nostivat yrityksen kilpailukykyä ja yritykset saivat uusia kehittämisideoita. Yritykset kokivat kansainvälisyyden merkityksen edelleen hyvin tärkeäksi.  Tuotteistettuja asiantuntijapalveluita toteutettiin vuositasolla yhteensä noin 60.

Työ- ja elinkeinoministeriö toteutti avainhenkilövalmennusten eli pitkien valmennusohjelmien osalta myös vaikuttavuusselvityksen. Yritykset kokivat hyödylliseksi tietotarpeen täyttämisen, uudet kehittämisideat, verkostoitumisen ja oppien jalkauttamisen itse yrityksen toimintaan. Kouluttajilta kuitenkin toivottiin entistä syvällisempää toimialaymmärrystä. Avainhenkilövalmennuksia toteutettiin hankkeen aikana yhteensä 37, joista johtamisen valmennuksia oli suurin osa eli 14 valmennusta. Projektin asiantuntijana toimii 31.12.2014 asti Etelä-Savon ELY-keskuksen asiantuntija Tiina Väärä.

Yrityksille tarjolla ympäristöjärjestelmä ja neuvontaa

EcoStart –pk-yritysten kevennetty ympäristöjärjestelmä tarjosi keinoja pk-yritysten kustannustehokkuuden parantamiseen ja ympäristöasioiden hallintaan. EcoStartteja tehtiin yli sata vuodesta 2007 lähtien. EcoStartin vaikuttavuusarviointi toteutettiin kesällä 2013 ja arvioinnissa nousi esille, että yrityksissä oli EcoStartin jälkeen nimetty ympäristöasioiden hoitaja ja hankinnoissa on otettu huomioon ympäristökriteerit. Eniten EcoStartteja tehtiin Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Tuotteen sopimuskausi päättyi 31.12.2013.

Ympäristöneuvontapalvelu oli pk-yrityksille, aloittaville yrityksille ja yritysneuvojille tarkoitettu valtakunnallinen neuvontapalvelu, joka oli osa Yritys-Suomi -verkkopalvelua. Yrityksille suunnattu neuvonta on ollut hyvin monipuolista ja jatkossa ympäristöneuvonnan yhteydenotot suunnataan Yritys-Suomi-puhelinpalveluun. Ympäristöneuvontapalvelu alkoi vuonna 2008 ja päättyi 31.12.2013. 

Työelämän kehittämisverkostossa innovoitiin uudenlaisia yhteistyötapoja

Työelämän laatu ja työn tuottavuus projektissa (TYLA) luotiin Etelä-Savoon työelämän kehittämisverkosto, jonka avulla juurrutettiin yrityksiin ja organisaatioihin innovatiivisia yhteistyötyökäytäntöjä. Verkostossa on 19 jäsentä ja sen missiona on yritysten kilpailukyvyn parantaminen ja yritysneuvontatyön kehittäminen. Kehittämisverkoston toiminta on aktiivista, ketterää ja kumppanuuksia arvostavaa. Projektissa onkin toteutettu yhteistyössä eri toimijoiden kesken paljon erilaisia seminaareja, tapahtumia, kampanjoita ja hankkeita. 

Yritysryhmän kehittämisvalmennus käynnistyi Pieksämäellä kesällä 2013, jossa keskeisenä lähtökohtana oli yrittäjien keskinäinen ja ohjattu kehittämistyöskentely, vertaiskehittäminen. Lisäksi TYLA asiantuntija toimi TYKE-yhteyshenkilönä Tekesin TYKE-asiantuntijat ryhmässä ja hoiti Etelä-Savon alueella TYKE-rahoitukseen liittyviä asioita. Työelämän laadun kehittämisen asioista vastaa hankkeen jälkeen yksikön päällikkö Tea Raatikainen työllisyys, yrittäjyys ja osaaminen yksiköstä, Etelä-Savon ELY-keskuksessa.

Linkit:

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Johanna Koponen, puh. 0295 024 053, johanna.koponen(at)ely-keskus.fi  (19.12.2014 asti)
Hankeassistentti Matti Paksu, puh. 0295 024 070, matti.paksu(at)ely-keskus.fi (31.12.2014 asti)
Yksikön päällikkö Tea Raatikainen, puh. 0295 024 075, tea.raatikainen(at)ely-keskus.fi
 

               

 


Alueellista tietoa