Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Ehdotus valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista on kuultavana (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys on valmis ja Ympäristöministeriön valmistelema ehdotus on kuultavana 18.1.-19.2.2016.


Luopajärvi, Kurikka

Mikä

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat maamme edustavimpia maaseudun kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Maisema-alueissa korostuvat perinteisessä asussa säilyneet, elinvoimaiset, luonnoltaan ja kulttuuriperinnöltään monipuoliset maisemakokonaisuudet kylineen, luonnonalueineen ja historiallisine kohteineen.

Miksi

Maisema-alueilla pyritään turvaamaan edustavien ja elinvoimaisten maaseutumaisemien säilyminen. Maisemien vaalimisen keinot perustuvat vapaaehtoisuuteen, eri tukijärjestelmiin ja maankäytön suunnitteluun.

Maisema-alueet merkitään maakuntakaavoihin ohjeeksi alemman asteiselle kaavoitukselle ja näille alueille on mahdollista perustaa luonnonsuojelulain mukaisia maisemanhoitoalueita paikallisen aloitteellisuuden myötä. Maisema-alueiden maisemanhoidolle tärkeitä ovat myös maatalouden ympäristökorvauksiin liittyvät säädökset sekä erilaiset hankerahoitukset. Maisema-alueiden määrittely toteuttaa Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen tavoitteita.


Vattaja, Kokkola

Mikä muuttuu

Lista valtakunnallisesti arvokkaista on kirjattu valtioneuvoston vuonna 1995 tekemään periaatepäätökseen, jonka mukaan Suomessa on 156 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Koska maaseutu, maaseudun elinkeinot sekä maisemanhoitoa ohjaavat säädökset sekä tietoisuus maisemakokonaisuuksista ovat päätöksen jälkeen muuttuneet, ympäristöministeriö käynnisti vuonna 2010 valtakunnallisen päivityksen maisema-aluista. Nyt nähtäville asetettu esitys perustuu vuosina 2010–2015 maakunnissa tehtyihin inventointeihin, jossa alueiden valikoima, arvoluokat sekä rajaukset on tarkistettu. Uudessa inventoinnissa on otettu viljelymaisemien ohella huomioon myös saaristoelinkeinoihin, metsä- ja erätalouteen sekä poronhoitoon liittyvät kulttuurimaisemat.

Nähtävillä olevassa päivitysinventoinnissa esitetään valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi 183 kohdetta, joista 59 ovat uusia alueita. Pohjanmaan, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa kuuleminen koskee 20 kohdetta. Maakuntiemme alueella uusiksi maisema-alueiksi esitetään Harrströmin jokilaakson kulttuurimaisemaa, Merenkurkun saaristomaisemaa, Kimo-, Purmo- ja Perhojokilaaksojen viljelysmaisemia sekä Vattajan rantamaisemaa. Vanhoista maisema-alueista ovat esityksessä karsiutumassa Maalahden Åminnen sekä Vanhan Vaasan alueet, minkä lisäksi vanhojen maisema-alueiden rajauksiin on tehty tarkistuksia, joihin voi tutustua Suomen ympäristökeskuksen sivustolla:

http://syke.maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=0b4ebad1b3a440d89bed0218bca3ea7b


Merenkurkun saaristo

Miten voin vaikuttaa

Alueiden asukkailla, maanomistajilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä ehdotuksista maisema-alueiksi. Kuuleminen alkaa 18.1.2016 ja se jatkuu 19.2.2016 asti. Samassa yhteydessä järjestetään sidosryhmille ja viranomaisille lausuntokierros. Ympäristöministeriö toivoo saavansa mielipiteitä ja kannanottoja ehdotettujen maisema-alueiden kuvauksista ja aluerajauksista sekä hankkeeseen liittyvästä SOVA-lain mukaisesta ympäristöselostuksesta.

Päivitysinventoinnin tuloksia esittelevät aineistot ovat virallisesti esillä ympäristöministeriön internetsivulla

Lisäksi ne ovat nähtävillä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa (ELY-keskuksissa) sekä asianomaisissa kunnissa. Mahdolliset kannanotot inventoinnista tulee Pohjanmaan, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakuntien osalta lähettää nähtävilläoloajan puitteissa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen. os. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus PL 262, 65101 Vaasa/Maisemakuuleminen tai sähköpostitse [email protected]

Alueellista tietoa:

Lisätietoja:

Maakunta-aineistosta:

  • Ylitarkastaja Juhani Hallasmaa, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, puh +358 295 027 458, [email protected]

Valtakunnallisesta hankkeesta:

  • Ympäristöneuvos Tapio Heikkilä, ympäristöministeriö, puh. 0295 250 166 [email protected]
  • Ylitarkastaja Hanne Lohilahti, ympäristöministeriö, puh. 0295 250 374,
  • Suunnittelija Sonja Forss, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 120, [email protected]
  • Suunnittelija Hannu Linkola, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 278,

Alueellista tietoa