Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Avustuksista lisävoimaa 14 ympäristökasvatushankkeelle

Keski-Suomen ELY-keskus myöntää tänä vuonna ympäristöministeriön harkinnanvaraista valtionavustusta neljälletoista hankkeelle, joilla edistetään ympäristökasvatusta ja -valistusta eri puolilla Suomea. Yhteensä avustuksia jaetaan 216 000 euron edestä. ­Tänä vuonna avustusta suunnattiin erityisesti hankkeille, jotka toteuttavat valtakunnallisen kulttuuriympäristöstrategian tai Suomen luonnon monimuotoisuuden ja kestävän käytön strategian tavoitteita tai auttavat opettajia ja varhaiskasvattajia heidän jokapäiväisessä työssään.

Rahoitettavien hankkeiden joukossa on niin valtakunnallisia kuin alueellisiakin hankkeita. Ne ovat hyvin suunniteltuja niin kohderyhmän kuin menetelmienkin osalta, ja niiden takana on osaava toteuttajajoukko. Niissä on suunniteltu myös toiminnan jatkuvuutta ja aineistojen levittämistä.

Kaikkiaan avustusta haettiin 70 hankkeelle yhteensä 1,5 miljoonan euron edestä.

– Hakemusten joukossa oli tänäkin vuonna useita varsin laadukkaita ja tarpeellisia hankkeita, joita jouduttiin jättämään hankerahoituksen ulkopuolelle. Niin valtakunnalliselle, maakunnalliselle kuin paikallisellekin työlle kaivattaisiin lisää voimavaroja, sanoo ympäristökasvatusasiantuntija Tanja Tuulinen Keski-Suomen ELY-keskuksesta. – Toisaalta on ilahduttavaa, että maassamme on näin aktiivinen ja ammattitaitoinen ympäristökasvattajien ja ympäristötietoisuuden edistäjien kenttä. Kestävän elämäntavan rakentaminen ei kaadu ainakaan ideoiden puutteeseen.­

Aktiivisuus näkyy myös alueellisessa ympäristökasvatusyhteistyössä. Maakunnallista yhteistyötä edistäviä hankehakemuksia tuli tänä vuonna runsaasti eri puolilta maata. Rahoitettaviksi valittiin hankkeita pääasiassa alueilta, joille ei viime kierroksella ollut suunnattu avustusta.

Perusopetuksen uudet opetussuunnitelmat velvoittavat koulut lähtemään hakemaan oppia myös koulun seinien ulkopuolelta. Monissa ympäristökasvatushankkeissa tarjottiinkin opettajille tukea ulkona oppimiseen. Myös maahanmuuttoon liittyviä hankehakemuksia tuli useita.

Ympäristökasvatuksen ja ‑valistuksen hankeavustukset ovat ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisia valtionavustuksia. Ne ovat haettavissa vuosittain syksyllä. Päätökset avustusten kohdentamisesta tehdään Keski-Suomen ELY-keskuksessa, joka hoitaa kaikkien ELY-keskusten toimialueilla ympäristökasvatusta tukevia kansallisia kehittämis-, yhteensovittamis- ja asiantuntijatehtäviä.

Hankekohtaiset päätökset avustuksista lähetetään hakijoille kesäkuun aikana.

Lisätietoja:

 

Rahoitettavat hankkeet

 

Suomen Kotiseutuliitto: Kulttuuriympäristö ja kansalainen ‑selvitys (13 000 euroa)

Kotiseutuliitto tekee hankkeessa selvityksen kulttuuriympäristöalan kolmannen sektorin toimijoista, toiminnan haasteista, koulutustarpeista ja tarvittavista työkaluista ja tietopaketeista. Hanke on kansalaisjärjestöjen tapa aktivoida kulttuuriympäristötoimijoita ja aiheesta käytävää keskustelua. Hanke tukee myös kuntia ja virkamiehiä yhteistyössä kansalaisten kanssa.

Vihreä Sivistysliitto ry / Opintokeskus Visio: Ympäristökasvatus osaksi maahanmuuttajien kielikoulutusta (12 250 euroa)

Opintokeskus Visio laatii ympäristökasvatuksen koulutusmateriaalin maahanmuuttajille suunnatuille suomen kielen ja kotoutumisen kursseille ja perehdyttää suomen kielen opettajia materiaalin käyttöön. Materiaali rakennetaan siten, että sitä voi käyttää eri kielitaitotasojen opetuksessa.

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry: Luonto oppimisympäristönä – kansainvälinen ympäristö-, luonto- ja seikkailukasvatuksen konferenssi (15 000 euroa)

Turussa järjestetään 5.-6.6.2015 kansainvälinen koulutus- ja verkostoitumistapahtuma teemalla "Suomalainen luonto". Tapahtumaan odotetaan 500:a opetus-, sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaista ja opiskelijaa ympäri maailman. Tapahtuman päämääränä on tukea kasvattajia tiedostamaan ja opettamaan lapsille ja nuorille luonnon monimuotoisuuden ja kestävän kehityksen arvoja.

Saamelaiset arvot ry: Saamelaisen perinteisen tiedon opas perheille, kouluille ja varhaiskasvatukseen (15 000 euroa)

Hankkeessa tehdään suomen- ja pohjoissaamenkielinen opaskirja, jonka osana on työkirja lapsille ja nuorille. Opas tarjoaa mahdollisuuden tuoda saamelaiskulttuurin mukaista sisältöä erityisesti ympäristötiedon opetukseen. Hanke keskittyy saamelaisten luonnon monimuotoisuuteen liittyvään perinteiseen tietoon ja saamelaisten luontosuhteeseen sekä rakentuu saamelaisten perinteisen vuodenkierron ympärille. Kirjaa on tarkoitus laajentaa myös virtuaaliseksi oppimisympäristöksi.

Nuorten Akatemia: The Climate Game – digitaalinen ilmastokasvatuspeli ympäristökasvatuksessa (25 000 euroa)

Hankkeessa käsikirjoitetaan ja ohjelmoidaan yläkoululaisia inspiroiva ilmastoaiheinen digitaalinen oppimispeli. Pelin tarina houkuttelee perehtymään ilmastonmuutoksen globaaleihin vaikutuksiin ja ratkaisuihin. Hanke mahdollistaa ilmastokasvatuksen uudenlaisen konseptin saatavuuden kaikkialla Suomessa ja tuo aineiston Kulkuri-verkkokoulun kautta myös ulkomailla asuvien lasten ja nuorten käyttöön.

Suomen Saaristovaraus Oy: Saaristomeren luontokoulu, Saariston muinaishistoria inspiraatioksi ja voimavaraksi (15 000 euroa)

Hankkeessa järjestetään saariston muinaishistoriaa käsitteleviä työpaljoja ja teemapäiviä ja tuotetaan aihetta koskevaa materiaalia ja opetusohjelmia erityisesti lasten ja nuorten parissa hyödynnettäviksi. Materiaaliin pohjautuen tehdään myös esite, jolla nostetaan saariston muinaishistorian tuntemusta yleisemmällä tasolla.

Kauhajoen kaupunki: Kulttuuriympäristön opetusmateriaalin tuottaminen Kauhajoella (21 000 euroa)

Hankkeessa tuotetaan ympäristökasvatusmateriaalia kulttuurimaisemasta ja se arvoista kouluille ja vierailuryhmille. Materiaali kootaan Hyypänjokilaakson valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen kohteisiin ja kokonaisuuteen tukeutuen. Materiaaliin kootaan mm. reitit kohteineen, havainnointiin ja pohdintaan kannustavia tehtäviä purkuohjeineen sekä paikkatietoaineistojen hyödyntämiseen liittyviä tehtäviä.

Kouvolan kaupunki, perusopetus: OPS:n kestävän elämäntavan tavoitteet käytännön opetustyöksi Kymenlaaksossa (21 000 euroa)

Hankkeessa helpotetaan opettajien ympäristökasvatustyötä järjestämällä lähiympäristöä ja ‑verkostoja hyödyntäen oppiainekohtaista ja monialaista täydennyskoulutusta demotunteina ja työpajoina sekä tekemällä tunnetuksi verkossa olevia maksuttomia materiaaleja ja MAPPA-materiaalipankkia. Alueen ympäristökasvatusverkkoa tehdään tunnetuksi, ja lisäksi luodaan pohjaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kaikki ikäluokat tavoittavan ympäristöopinpolun käyttöönotolle.

Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry: Ulos oppimaan Kuopiossa (21 000 euroa)

Hankkeessa järjestetään toiminnallisia ulkona oppimisen koulutuksia Kuopion ja lähialueiden opettajille ja kasvattajille. Samalla pilotoidaan ulko-opetuksen tukea tarjoavan kiertävän ympäristökasvattajan toimintamalli Kuopion alakouluissa. Hankkeessa myös kootaan ulko-opetuksen lainattava materiaalipaketti koulujen käyttöön ja vahvistetaan alueellista yhteistyötä.

Kainuun luonnonsuojelupiiri ry: Luonto- ja ympäristökasvatuksen kehittäminen Kainuun maakunnallisessa opetussuunnitelmatyössä (21 000 euroa)

Hankkeessa jatketaan ja vahvistetaan maakunnallista yhteistyötä uusien opetussuunnitelmien käyttöönotossa ja toteuttamisessa ympäristökasvatukseen liittyvissä teemoissa. Hankkeessa kootaan toimijaverkosto ja kartoitetaan tärkeimmät toiminta-alueet sekä laaditaan suunnitelma jatkokehittämiseen.

Jyväskylän kestävä kehitys JAPA ry: Verkkoja kutomaan! Ympäristökasvatuksen kehittäjäverkoston toiminnan käynnistäminen Keski-Suomessa (10 000 euroa)

Hankkeessa tehdään viisivuotissuunnitelma vuonna 2015 valitun kehittämiskeskusverkoston toiminnalle sekä tuotteistetaan ja tehdään tunnetuksi verkoston organisaatioiden ympäristökasvatustyötä. Kokoamalla erilaiset palvelut yhteen tuodaan käytännönläheisesti esille toimijoiden tarjoamat mahdollisuudet auttaa kouluja ja päiväkoteja vastaamaan opetussuunnitelmien asettamiin kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Varkauden kaupunki / museot: Teollisuuden ympäristöt – Opas Varkauden teollisiin ympäristöihin (jatkohanke) (15 000 euroa)

Hankkeessa julkaistaan painettu opas Varkauden alueen teollisiin ympäristöihin. Opas sisältää tietoaineiston lisäksi tehtäviä ja menetelmiä lasten ja nuorten kulttuuriperintökasvatuksen tarpeisiin. Osa aineistosta julkaistaan myös verkossa muodossa, joka on hyödynnettävissä muuallakin. Aineistosta tuotetaan myös mobiilireitti.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry: Mummon kanssa mustikkaan (jatkohanke) (10 000 euroa)

Hanke tuottaa paikallisia malleja ylisukupolvitoiminnan toteuttamiseen luontokohteissa. Sen kohderyhminä ovat lapset ja nuoret perheineen sekä ikäihmiset. MLL:n vapaaehtoistoiminta on viitekehys, jonka puitteisiin toiminta on mahdollista juurruttaa.

Suomen arkkitehtuurimuseo‑ ja tiedekeskussäätiö: Arkkitehtuurin löytölaatikko, lasten ja nuorten ympäristökasvatushanke (jatkohanke) (4 750 euroa)

Hanke tarjoaa lapsille ja nuorille kognitiivisia välineitä arkkitehtuuriin liittyvien elämysten jäsentämiseen sekä valmentaa tunnistamaan rakennetun ympäristön arvoja omassa lähiympäristössä. Hankkeessa on tuotettu kokemuksellinen rakennussarja, jonka valtakunnallista kierrättämistä jatkohankkeella edistetään.


Alueellista tietoa