Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Ärjänsaaren hakkuiden keskeyttämiselle ei perusteita (Kainuun ELY-keskus)

Kainuun ELY-keskus on tänään antamallaan päätöksellä hylännyt Kainuun luonnonsuojelupiiri ry:n ja Kainuun lintutieteellinen yhdistys ry:n vaatimuksen keskeyttää UPM-Kymmene Oyj:n hakkuut Ärjänsaaressa. Yhdistykset ovat luonnonsuojelulain 57 §:ään vedoten vaatineet hakkuiden keskeyttämistä. Yhdistysten mukaan ELY-keskus on hyväksynyt Ärjänsaaren hoito- ja käyttösuunnitelman vajavaisin tiedoin, koska esimerkiksi merikotkan esiintymisestä on saatu uutta tietoa.

Kainuun ELY-keskus on aiemmin Ärjänsaaren hoito- ja käyttösuunnitelmasta antamassaan lausunnossa todennut, että hakkuut eivät vaaranna Natura 2000 –alueen suojeluperusteita. Keskeisen suojeluperusteen, harjumetsien ominaispiirteiden turvaamiseksi ELY-keskus on myös esittänyt haitallisten vaikutusten lieventämiskeinoja, jotka hakkuita suoritettaessa otetaan huomioon. Lisäksi luonnonmetsät, lehdot ja puustoiset suot jäävät metsänkäsittelyn ulkopuolelle.

Yhdistysten esittämiin vaatimuksiin Kainuun ELY-keskus toteaa päätöksessään, että viranomaisella on hakkuusuunnitelman hyväksyessään ollut riittävät tiedot Natura-alueen suojeluperusteena olevista luontotyypeistä. Erillistä linnustoselvitystä ei ole vaadittu, koska linnusto ei ole kyseisen Natura-alueen suojeluperusteena. Kainuun ELY-keskuksen näkemyksen mukaan yhdistykset eivät ole esittäneet sellaista uutta tietoa, jonka johdosta jo hyväksyttyjä hakkuita olisi rajoitettava luonnonsuojelulain pakkokeinoin. Vireillepanossa esitettyä merikotkan pesintää Ärjänsaaressa ei ole todennettu missään vaiheessa. Mikäli merikotkan todettaisiin pesivän saaressa, sen turvaamiseksi olisi käytettävissä muita luonnonsuojelulain mukaisia keinoja. Kainuun ELY-keskus katsoo, että käsillä ei ole sellaisia luonnonsuojelulain mukaisia perusteita, joiden vuoksi Ärjänsaaren hakkuut tulisi keskeyttää tai kieltää.

Linkki: Päästös vaatimukseen Ärjänsaaren hakkuiden keskeyttämiseksi

Lisätiedot: Yksikön päällikkö Sari Myllyoja, puhelin: 029 5023 833 sähköposti: [email protected]


Alueellista tietoa