Ympäristön tilan seuranta

ELY-keskukset seuraavat ympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa. Pääpaino on vesistöjen tilan seurannassa. Monilla alueilla seurataan säännöllisesti myös ilman laatua ja uhanalaisten lajien esiintymiä. Yritykset ja laitokset seuraavat ja raportoivat toiminnastaan aiheutuvia päästöjä ja niiden vaikutuksia.

Eri tahojen tuottamat tiedot tallennetaan pääasiassa valtakunnallisiin tietojärjestelmiin. Merkittävä osa aineistoista on avoimesti tarjolla kaikille käyttäjille, osaan tarvitaan käyttäjätunnus.

Seurannoissa saatua tietoa ELY-keskukset käyttävät päätösten, lausuntojen ja suunnitelmien pohjana. ELY-keskukset myös analysoivat ja julkaisevat tietoa alueensa ympäristön tilasta.

TIETOA ALUEELTA

Ympäristön tilan seuranta – Kainuu

Ympäristön tila Kainuussa on painottunut vesistöjen seurantaan. Vesistöjä seurataan valtakunnallisten seurantaohjelmien mukaisesti. Tietoa tuotetaan veden laadusta ja määrästä sekä niiden muutoksista säännöllisen näytteenoton ja mittausten avulla. Huomattava osa vesistötiedosta saadaan toiminnanharjoittajien tuottaman velvoitetarkkailun tuloksena.

Vesistöseurannan lisäksi Kainuun ELY-keskus on koordinaattorina valtakunnallisissa hyönteisseurannoissa.

 


Päivitetty

ota yhteyttä

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.