Ympäristön tilan seuranta

ELY-keskukset seuraavat ympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa. Pääpaino on vesistöjen tilan seurannassa. Monilla alueilla seurataan säännöllisesti myös ilman laatua ja uhanalaisten lajien esiintymiä. Yritykset ja laitokset seuraavat ja raportoivat toiminnastaan aiheutuvia päästöjä ja niiden vaikutuksia.

Eri tahojen tuottamat tiedot tallennetaan pääasiassa valtakunnallisiin tietojärjestelmiin. Merkittävä osa aineistoista on avoimesti tarjolla kaikille käyttäjille, osaan tarvitaan käyttäjätunnus.

Seurannoissa saatua tietoa ELY-keskukset käyttävät päätösten, lausuntojen ja suunnitelmien pohjana. ELY-keskukset myös analysoivat ja julkaisevat tietoa alueensa ympäristön tilasta.

TIETOA ALUEELTA

Ympäristön tilan seuranta - Häme

Ympäristön seuranta Hämeessä on painottunut vesistöjen tilan seurantaan. Vesistöjä seurataan ensisijaisesti järvien ja jokien seurantaohjelmien ja velvoitetarkkailuohjelmien mukaisesti. Suunnitelmallisen näytteenoton avulla tuotetaan tietoa vesistöjen ekologisesta tilasta sekä veden laadusta ja sen muutoksista.

Järjestelmällistä seurantatietoa on saatavilla vesien tilatiedon lisäksi mm. rakennetusta ympäristöstä, luonnonvarojen käytöstä, luonnon monimuotoisuudesta, ympäristön kuormituksesta ja ympäristötietoisuudesta.

 


Päivitetty

ota yhteyttä

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.