Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman taustaa

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjemassa asetettiin tavoitteeksi lisätä ravinteiden talteenottoa erityisesti Itämeren ja muiden vesistöjen kannalta herkillä alueilla siten, että vähintään 50 % lannasta ja yhdyskuntajätevesilietteestä saadaan kehittyneen prosessoinnin piiriin vuoteen 2025 mennessä.

Osana hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön –kärkihanketta toteutetaan myös Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma. Kolmivuotisen kokeiluohjelman kokonaisrahoitus on 12,4 miljoonaa euroa. Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt kokeiluohjelman hallinnointi- ja toimeenpanotehtävät Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle.

Kokeiluohjelman rahoitus pohjautuu toukokuussa 2016 hyväksyttyyn Valtioneuvoston asetukseen 382/2016 (Valtioneuvoston asetus biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä investointeihin vuosina 2016-2018 myönnettävästä valtionavustuksesta).

Kokeiluohjelman tavoitteet

Kokeiluohjelmalla rahoitetaan biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä yritysten investointeja. Tavoitteena on biomassojen prosessoinnin, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannon ja tuotekehityksen, ravinteiden kierrätyksen logistiikan ja palveluratkaisujen edistäminen sekä korkean jalostusasteen tuotteiden kehittäminen biomassoista.

Biomassalla tarkoitetaan maataloudesta, kasvi- ja eläinperäiset aineet mukaan lukien, metsätaloudesta ja niihin liittyviltä tuotannonaloilta sekä kalastuksesta ja vesiviljelystä peräisin olevien tuotteiden, jätteiden ja tähteiden biohajoavaa osaa sekä biokaasuja ja teollisuus- ja yhdyskuntajätteen biohajoavaa osaa.


Ajankohtaista

Julkinen kuuleminen: Kiertotalous ja biopohjaiset ratkaisut kumppanuus (Euroopan horisontti)

Komissiolla on käynnissä julkinen kuuleminen kiertotalouteen ja biopohjaisiin ratkaisuihin liittyvistä eurooppalaisista kumppanuuksista, osana Euroopan horisontti -ohjelmaa. Kuulemiseen voi osallistua 6. marraskuuta 2019 saakka.

Kuulemisen tavoitteena on kartoittaa EU:n TKI-toimintaa sidosryhmien avulla. Kyselyssä kerätään myös palautetta eurooppalaisista kumppanuuksista, osana Euroopan horisontti -ohjelmaa (2021–2027). Erityishuomio kiinnitetään kumppanuuksien tarpeeseen ja suunnitteluun. Kysely on suunnattu sidosryhmille laaja-alaisesti: kansalliset viranomaiset, tutkimus, teollisuus, puiteohjelman rahoituksen nykyiset ja aiemmat saajat, EU-jäsenvaltiot kuin myös muut kumppaniorganisaatiot.

Osallistu kuulemiseen vastaamalla verkkokyselyyn 6. marraskuuta 2019 mennessä.

Lisätietoa:

Kiertotalous ja biopohjaiset ratkaisut kumppanuus (Euroopan horisontti)

Kierrätyslannoituksen käytännöt yksissä kansissa

Luonnonvarakeskus on julkaissut oppaan kierrätyslannoitevalmisteiden käyttäjälle. Opas on suunnattu etupäässä maanviljelijöille, maatalousneuvojille ja kierrätyslannoitevalmistajille, mutta myös muut aiheesta kiinnostuneet saavat oppaasta hyödyllistä tietoa. Kierrätyslannoitevalmisteet paitsi monipuolistavat tilan lannoitevalikoimaa, tarjoavat myös maanparannusvaikutuksia ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Lue lisää Luken tiedotteesta:

TEM:n kiertotalouden investointituki https://tem.fi/kiertotaloustuki on nyt haettavana. Kiertotalouden investointituella pyritään kannustamaan yrityksiä ja muita toimijoita käynnistämään uutta kiertotalouden mukaista toimintaa investoinneilla tai aloittamaan investoinnin suunnittelu. Tuen odotetaan myös kannustavan yhteistyökumppaneiden hakemiseen eri sektoreilta ja erilaisista toimintaympäristöistä, jotta kiertotalouden materiaalivirrat ja asiakastarpeet saadaan kohtaamaan.

Kiertotaloustuki on ns. de-minimis –muotoista rahoitusta eli sitä voidaan myöntää yritykselle max. 200 000 euroa kolmen vuoden aikana. Investointihankkeissa tukea voi saada 25 % kokonaiskustannuksista.

Lisätietoja potentiaaliset hakijat voivat kysyä suoraan Tuula Savola, 050 4705147, tuula.savola@tem.fi tai Ulla Palanderilta / TEM puh. 029 5049235 .

Kokeiluohjelma vauhditti kiertotalouden yrittäjyyttä

Valtakunnallinen Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma toi vuosina 2016-2018 uusia mahdollisuuksia pienille ja keskisuurille ympäristöalan yrityksille. Ohjelman avulla on käynnistynyt lähes 40 biomassojen käsittelyn, kierrätyslannoitteiden tuotannon tai vesienpuhdistuksen pilottia eri puolille Suomea. Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma on vauhdittanut kehitystä, jossa aiemmin jätteenä pidetystä materiaalista tulee hyödyllinen raaka-aine. Ohjelmasta suunnattiin yhteensä 8,2 miljoonaa euroa 39 tutkimus- ja kehityshankkeeseen eri puolille Suomea. Rahoituksen turvin yritykset ovat voineet testata tuotteitaan ja palvelujaan ennen niiden laajamittaista käyttöönottoa. Kokeiluohjelman loppuseminaari järjestetään 26.3.2019 Helsingissä. Lue koko tiedote.

Uusia hankepäätöksiä ei enää tehdä

Kokeiluohjelman toteutuksessa ollaan siinä vaiheessa, että uusia hankehakemuksia ei enää voi jättää, eikä uusia hankepäätöksiä enää tehdä. Käynnissä olevat hankkeet jatkuvat edelleen ja hankkeita voidaan toteuttaa enintään elokuun loppuun 2020 saakka.

Muutoshakemusasioissa ja muissa hankkeiden toteuttamiseen liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä Hanna Mäkimantilaan ja maksuhakemuskysymyksissä Raija Siltaseen.

Käsiteltäväksi jätettävät hankkeiden muutos- ja maksuhakemukset tulee jättää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen sähköisen asiointipalvelun kautta. Sähköisen asiointipalvelun osoite on http://www.ely-keskus.fi/web/ely/asioiverkossa. Asiointipalvelussa tulee käyttää yleistä sähköistä asiointilomaketta (yritys, yhdistys tai toiminnanharjoittaja).

Katso myös videot:

 

Päivitetty

Yhteystiedot

Hanna Mäkimantila
Kehittämispäällikkö
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
puh: 0295 027 701

Maksatusasioissa ota yhteyttä:

Raija Siltanen
Maksatusasiantuntija
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
puh: 0295 027 686

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alvar Aallon katu 8, PL 156, 60101 Seinäjoki
www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa