Opasteet ja mainokset 

Palvelukohdeopasteet ovat tieliikenneasetuksen mukaisia liikennemerkkejä, jotka sijoitetaan maantien tiealueelle ja niille tarvitaan aina lupa ELY-keskukselta. Jos kohteella on jo luvalliset opasteet, mutta opasteisiin halutaan muutoksia, tulee luvansaajan hakea uutta lupaa. Katuverkolla luvan palvelukohteiden opasteiden sijoittamiseen myöntää kunta ja yksityisteillä tien omistaja.

Tienvarsimainonta

Maantienkäyttäjälle tarkoitettu mainos tai ilmoitus on laadittava ja sijoitettava siten, että se ei vaaranna liikenneturvallisuutta eikä haittaa tienpitoa ja että se sopeutuu mahdollisimman hyvin ympäristöön.

Pidempiaikaisen mainoksen sijoittamisesta sijoittamisessa asemakaavoitetun alueen ulkopuolella tulee tehdä ilmoitus ennen mainoksen sijoittamista. Ilmoitus tehdään sähköisellä ilmoituslomakkeella Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon. Ilmoituksen johdosta tehdään maksullinen päätös 30 päivän kuluessa ilmoituksen jättämisestä.  Tienvarsimainosta ei saa pystyttää ennen sallivan päätöksen saamista.

Tienvarsimainontaa ja -ilmoittelua koskevia edellytyksiä mm. sijoittamista ja ulkoasua on tarkennettu Liikenneviraston määräyksellä. Tilapäisistä ilmoituksista ja rakennuksessa tai sen läheisyydessä harjoitettavan toiminnan ja siellä myytävien tuotteiden mainostamisesta ei tarvitse tehdä ilmoitusta mutta tulee noudattaa Liikenneviraston määräyksen asettamia vaatimuksia.

Naapurinkuuleminen koskien asemakaava-alueelle sijoitettavaa maantien käyttäjälle suunnattua mainoslaitetta

Ennen mainostoimenpideluvan myöntämistä tulee pyytää lausunto Pirkanmaan ELY-keskukselta. Lausunnon voi pyytää toimenpidelupaa käsittelevä kunta tai mainoslaitteen sijoittaja. ELY-keskus arvioi mainostelineen sijoituspaikkaa ja mainoksen ulkoasua liikenneturvallisuuden näkökulmasta ja lausuu asiasta naapurina maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Lausuntopyynnön voi lähettää joko sähköpostilla kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere.

Lausuntopyyntöön tulee aina liittää

  • voimassa oleva tarkin kaavaote (asemakaava, ranta-asemakaava, osayleiskaava, yleiskaava) ja kaavamääräykset
  • yleiskartta (1:1000, 1:2000), josta selviää tontin sijoittuminen sekä mainoslaitteen sijoittuminen ja suuntaus maantiehen nähden
  • kuva tai kuvaus mainoksen ominaisuuksista (esimerkiksi materiaali, koko, valaistus)
  • jos kyseessä on vaihtuvanäyttöinen mainoslaite, mainosten vaihtumisväli ja - tapa

TIETOA ALUEELTA

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.
Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.