Luonnonsuojelu

ELY-keskukset edistävät ja valvovat luonnon- ja maisemansuojelua. Luonnon monimuotoisuutta turvataan suojelemalla ja hoitamalla arvokkaita luontotyyppejä ja uhanalaisia eliölajeja. Lisäksi huolehditaan, että luontoarvot otetaan huomioon myös maankäytön suunnittelussa.

ELY-keskukset suunnittelevat yhteistyössä Metsähallituksen luontopalvelujen kanssa Natura 2000 -alueiden hoitoa ja käyttöä sekä toteuttavat vapaaehtoisuuteen perustuvaa luonnonsuojelua Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) avulla. Lisäksi ELY-keskukset ovat mukana hankkeissa, joissa kunnostetaan ja hoidetaan arvokkaita perinnemaisemia.

ELY-keskukset hankkivat valtiolle alueita erilaisten luonnonsuojeluohjelmien toteuttamista varten ja perustavat luonnonsuojelualueita yksityismaille yhteistyössä maanomistajien kanssa.

Lisätietoa luonnonsuojelun aiheista on ympäristöhallinnon verkkosivuilla, ks. linkit oikealla.

Retkeilijät kävelevät pitkospuita pitkin kansallispuistossa.

Kuva: Tapio Heikkilä / Ympäristöhallinnon kuvapankki

TIETOA ALUEELTA

Luonnonsuojelu - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa ympäristöasioista myös Satakunnan alueella

Varsinais-Suomen ELY-keskus turvaa luonnon monimuotoisuutta Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa kehittämällä luonnonsuojelualueiden verkostoa sekä suojelemalla arvokkaita luontotyyppejä ja uhanalaisia eliölajeja. Suojelualueverkostoa täydennetään erityisesti vapaaehtoisuuteen perustuvan METSO-ohjelman avulla. Alueellamme on merkittäviä perinnebiotooppeja, joiden hoidolla turvataan lajien ja luontotyyppien säilymistä. ELY-keskus vaikuttaa alueiden käyttöön siten, että luonnon monimuotoisuus ja virkistyskäyttö tulevat turvatuiksi.

Lounais-Suomessa on rannikkosijainnista ja ilmasto-olosuhteista johtuen varsin moninainen ja lajirikas luonto. Saaristomeri ja Selkämeri ovat maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisia luonto- ja maisemakokonaisuuksia niin vesiluonnon kuin saarten ja rannikon osalta. Viljava rannikko sisältää sekä lehtoja että lintuvesiä. Sisämaata luonnehtivat Salpausselän ja muiden harjujen harjumetsät lähteineen sekä avoimia peltomaisemia halkovat jokinotkot. Pohjois-Satakunnan alueella on runsaasti soita, erämaisempia alueita sekä harjumuodostumia. Erityisen arvokkaita ovat alueen perinnebiotoopit ja paahdeympäristöt, joissa esiintyy valtakunnallisesti hyvin merkittävä osa koko Suomen uhanalaislajistosta.

Lisätietoa:


Päivitetty