Luonnonsuojelu

ELY-keskukset edistävät ja valvovat luonnon- ja maisemansuojelua. Luonnon monimuotoisuutta turvataan suojelemalla ja hoitamalla arvokkaita luontotyyppejä ja uhanalaisia eliölajeja. Lisäksi huolehditaan, että luontoarvot otetaan huomioon myös maankäytön suunnittelussa.

ELY-keskukset suunnittelevat yhteistyössä Metsähallituksen luontopalvelujen kanssa Natura 2000 -alueiden hoitoa ja käyttöä sekä toteuttavat vapaaehtoisuuteen perustuvaa luonnonsuojelua Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) avulla. Lisäksi ELY-keskukset ovat mukana hankkeissa, joissa kunnostetaan ja hoidetaan arvokkaita perinnemaisemia.

ELY-keskukset hankkivat valtiolle alueita erilaisten luonnonsuojeluohjelmien toteuttamista varten ja perustavat luonnonsuojelualueita yksityismaille yhteistyössä maanomistajien kanssa.

Lisätietoa luonnonsuojelun aiheista on ympäristöhallinnon verkkosivuilla, ks. linkit oikealla.

Retkeilijät kävelevät pitkospuita pitkin kansallispuistossa.

Kuva: Tapio Heikkilä / Ympäristöhallinnon kuvapankki

TIETOA ALUEELTA

Luonnonsuojelu - Pohjois-Savo

Pohjois-Savon ELY-keskus turvaa luonnon monimuotoisuuden säilymistä hankkimalla ja rauhoittamalla luonnonsuojelualueita, suojelemalla luontotyyppejä ja uhanalaisia eliölajeja sekä valvomalla ja edistämällä luonnonarvojen huomioon ottamista ympäristöä muuttavissa hankkeissa. Luonnonsuojelualueiden perustamisen ja hankkimisen painopiste on vapaaehtoisuuteen perustuvan metsien monimuotoisuusohjelma METSOn toteutuksessa. Pohjois-Savossa METSOn kautta on vuoteen 2015 mennessä suojeltu jo 3972 hehtaaria metsäalueita. METSO-ohjelma jatkuu vuoteen 2025 saakka.

ELY-keskus ohjaa maakunnallisesti luonnonsuojelukohteiden hoidon ja käytön suunnittelua, jonka tavoitteena on luontoarvojen turvaamisen lisäksi mm. virkistyskäyttömahdollisuuksien kehittäminen.

Lisää tietoa luonnonsuojelusta ymparisto.fi -palvelusta

Lisää tietoa METSO-ohjelmasta:


Päivitetty