Luonnonsuojelu

ELY-keskukset edistävät ja valvovat luonnon- ja maisemansuojelua. Luonnon monimuotoisuutta turvataan suojelemalla ja hoitamalla arvokkaita luontotyyppejä ja uhanalaisia eliölajeja. Lisäksi huolehditaan, että luontoarvot otetaan huomioon myös maankäytön suunnittelussa.

ELY-keskukset suunnittelevat yhteistyössä Metsähallituksen luontopalvelujen kanssa Natura 2000 -alueiden hoitoa ja käyttöä sekä toteuttavat vapaaehtoisuuteen perustuvaa luonnonsuojelua Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) avulla. Lisäksi ELY-keskukset ovat mukana hankkeissa, joissa kunnostetaan ja hoidetaan arvokkaita perinnemaisemia.

ELY-keskukset hankkivat valtiolle alueita erilaisten luonnonsuojeluohjelmien toteuttamista varten ja perustavat luonnonsuojelualueita yksityismaille yhteistyössä maanomistajien kanssa.

Lisätietoa luonnonsuojelun aiheista on ympäristöhallinnon verkkosivuilla, ks. linkit oikealla.

Retkeilijät kävelevät pitkospuita pitkin kansallispuistossa.

Kuva: Tapio Heikkilä / Ympäristöhallinnon kuvapankki

TIETOA ALUEELTA

Luonnonsuojelu - Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä toteuttamalla luonnonsuojeluohjelmia sekä suojelemalla ja hoitamalla arvokkaita luontotyyppejä, perinnemaisemia ja uhanalaisia eliölajeja Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Pääpaino on alueiden hoidossa, neuvonnassa, lausunnoissa ja alueidenkäytön ohjauksessa.

Metsien suojelussa työ painottuu vapaaehtoisuuteen perustuvaan METSO-ohjelmaan, jossa tavoitellaan pysyvään tai määräaikaiseen suojeluun erityisesti reheviä metsiä ja puustoisia soita. Kohteiden valinnassa tärkeää on vaikuttavuus luonnon monimuotoisuuteen, alueiden keskinäistä kytkeytyvyys ja yhteys Fennoskandian vihreään vyöhykkeeseen. Myös vanhojen luonnonsuojeluohjelmien ja kaavojen suojelukohteiden toteutus jatkuu vielä.

Kaakkois-Suomi on luonnonolosuhteiltaan monipuolinen, merkittävimmät luonnon suuralueet ovat itäisen Suomenlahden merialue saaristo- ja rannikkovyöhykkeineen, Salpausselkien harjut, Repoveden metsä- ja kallioalueet, Kymijoki sekä eteläinen Saimaa. Eliölajisto on pääosin eteläiselle Suomelle tyypillinen. Monissa ryhmissä näkyy kuitenkin itäinen vaikutus. Hyönteislajisto on erityisen rikasta suotuisan ilmaston ja maantieteellisen sijainnin vuoksi. Alueella esiintyy sekä eteläistä rehevien elinympäristöjen että itäistä mantereisten, kuivien ja lämpimien alueiden lajistoa. Tärkeimpiä suojelukohteitamme ovat itäisen Suomenlahden, Valkmusan ja Repoveden kansallispuistot, rannikon lintuvedet, Kymijoki sekä Saimaan selkävesien saaristo.


Päivitetty