Luonnonsuojelu

ELY-keskukset edistävät ja valvovat luonnon- ja maisemansuojelua. Luonnon monimuotoisuutta turvataan suojelemalla ja hoitamalla arvokkaita luontotyyppejä ja uhanalaisia eliölajeja. Lisäksi huolehditaan, että luontoarvot otetaan huomioon myös maankäytön suunnittelussa.

ELY-keskukset suunnittelevat yhteistyössä Metsähallituksen luontopalvelujen kanssa Natura 2000 -alueiden hoitoa ja käyttöä sekä toteuttavat vapaaehtoisuuteen perustuvaa luonnonsuojelua Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) avulla. Lisäksi ELY-keskukset ovat mukana hankkeissa, joissa kunnostetaan ja hoidetaan arvokkaita perinnemaisemia.

ELY-keskukset hankkivat valtiolle alueita erilaisten luonnonsuojeluohjelmien toteuttamista varten ja perustavat luonnonsuojelualueita yksityismaille yhteistyössä maanomistajien kanssa.

Lisätietoa luonnonsuojelun aiheista on ympäristöhallinnon verkkosivuilla, ks. linkit oikealla.

Retkeilijät kävelevät pitkospuita pitkin kansallispuistossa.

Kuva: Tapio Heikkilä / Ympäristöhallinnon kuvapankki

TIETOA ALUEELTA

Luonnonsuojelu - Keski-Suomi

Keski-Suomi on metsien, järvien ja soiden maakunta.

Tutustu Keski-Suomen luonnonsuojeluaiheisiin ymparisto.fi-verkkopalvelussa.
Linkit  löytyvät oikealta, alueelliset linkit, muualla verkossa.

Keski-Suomessa kohtaa kolme maisemamaakuntaa: Suomenselkä, Itäinen Järvi-Suomi sekä Hämeen viljely- ja järvimaa.

Keski-Suomen maakunnallisessa maisemaselvityksessä on tarkennettu perusmaisemamaakuntajakoa kuvaamalla niitä pienempien maisemallisten osa-alueiden piirteitä ja kehittymistä. Selvitys antaa perustietoa keskisuomalaisen maiseman ominaispiirteistä ja auttaa myös kulttuurimaisemien arvottamisessa.

 


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

MUUALLA VERKOSSA