Luonnonsuojelu

ELY-keskukset edistävät ja valvovat luonnon- ja maisemansuojelua. Luonnon monimuotoisuutta turvataan suojelemalla ja hoitamalla arvokkaita luontotyyppejä ja uhanalaisia eliölajeja. Lisäksi huolehditaan, että luontoarvot otetaan huomioon myös maankäytön suunnittelussa.

ELY-keskukset suunnittelevat yhteistyössä Metsähallituksen luontopalvelujen kanssa Natura 2000 -alueiden hoitoa ja käyttöä sekä toteuttavat vapaaehtoisuuteen perustuvaa luonnonsuojelua Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) avulla. Lisäksi ELY-keskukset ovat mukana hankkeissa, joissa kunnostetaan ja hoidetaan arvokkaita perinnemaisemia.

ELY-keskukset hankkivat valtiolle alueita erilaisten luonnonsuojeluohjelmien toteuttamista varten ja perustavat luonnonsuojelualueita yksityismaille yhteistyössä maanomistajien kanssa.

Lisätietoa luonnonsuojelun aiheista on ympäristöhallinnon verkkosivuilla, ks. linkit oikealla.

Retkeilijät kävelevät pitkospuita pitkin kansallispuistossa.

Kuva: Tapio Heikkilä / Ympäristöhallinnon kuvapankki

TIETOA ALUEELTA

Luonnonsuojelu - Lappi 

Lapin ELY-keskus vastaa valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien ja EU:n Natura 2000 –alueiden suojelun toteuttamisesta. Lapissa toteutetaan metsien monimuotoisuutta turvaavaa toimintaohjelmaa METSOa (2008-2020). METSO-ohjelman avulla yksityiset metsänomistajat voivat vapaaehtoisesti suojella luonnonarvoiltaan monipuolisia ja eliölajien elinympäristöinä arvokkaita metsiä. METSOa toteuttavat ELY-keskukset ja Suomen Metsäkeskus. Lounais-Lapissa METSO-ohjelman toteutumista edistää lisäksi Lapin ELY-keskuksen koordinoima NATNET Life+ -hanke (2012-2016).

Lisää tietoa luonnonsuojelusta ymparisto.fi-palvelussa:


Päivitetty