Kalastus Tornionjoella

Kalastusta Tornionjoella säädellään vuonna 2010 voimaan tulleella rajajokisopimuksella ja sen kalastussäännöllä. Kalastusta hallinnoivat viranomaiset ovat maa- ja metsätalousministeriö ja Lapin ELY-keskus sekä Ruotsissa Havs- och Vattenmyndigheten ja Norrbottenin lääninhallitus. Kalastussäännöstä poikkeavista määräyksistä sovitaan kalastussäännön 16 pykälän mukaisissa vuotuisissa neuvotteluissa Suomen ja Ruotsin kesken. Vuoden 2019 neuvotteluissa ei tehty uusia muutoksia aikaisemmin sovittuihin määräyksiin. Neuvotteluissa päätettiin harjuksen kevätrauhoituksesta vuodelle 2020. Harjuksen kalastus on kielletty 1.4 – 31.5.2020 välisenä aikana jokialueella Kilpisjärven luusuasta alavirtaan. Kalastusääntö ja poikkeavat määräykset löytyvät oikeassa palstassa olevien linkkien takaa. Tässä esitetään yleiskuvaus tärkeimmistä jokialueella voimassa olevista säännöistä.

Yleisiä säädöksiä

Uhanalaisen meritaimenen suojelemiseksi kaikki saaliiksi saadut taimenet on välittömästi laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena.

Varrellisen nostokoukun käyttö on sallittua. Kalastus harrilaudalla tai vastaavalla on kiellettyä.

Kaikenlainen kalastus on kielletty 15.9.–15.12. lukuun Kilpisjärveä ja Könkämäenon kalastusta koskevia poikkeuksia. Lisäksi mateen kalastus jään päältä koukulla, rysällä ja merralla sekä pilkkiminen on sallittu myös 15.9.–15.12.

Lohen alamitta on 50 cm. Alamittaiset ja talvehtineet lohet on vapautettava elävänä tai kuolleena.  Suomen kalastusasetuksesta poiketen harjuksen alamitta on 35 cm myös 67°00′N pohjoispuolella.

Kalastus vapakalastusvälineillä

Lohen vapakalastus alkaa kesäkuun 1. päivänä ja jatkuu elokuun loppuun saakka. Lohenkalastuksen viikkorauhoitus on voimassa sunnuntaista klo 19.00 maanantaihin klo 19.00.

Vavalla ja vieheellä kalastettaessa sallitaan yhden lohen pyytäminen ja saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti.

Sellainen kalastus vapavälineillä, jossa kalan tarttuminen ulkopuolelta on ilmeistä, on kiellettyä. Suun ulkopuolelta tarttunut kala on välittömästi laskettava takaisin veteen. Heittopainon, tapsisiiman ja vieheen avulla tapahtuvassa kalastuksessa (spinnfluga) on sallittu käyttää vain yksihaaraista koukkua, jonka kitakoko on enintään 12 mm.

Vieheellä veneestä kalastettaessa moottorin käyttö on kielletty lukuun ottamatta suvantopaikkoja, jotka ovat Ruotsin Ylitornion ja Suomen Aavasaksan välisestä sillasta alavirtaan. Moottoria ei saa käyttää 200 metriä lähempänä koskialueita. Lapin ELY-keskus voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen moottorin käyttöön. Moottorin käyttö on sallittu Kilpisjärvellä.

Luvat vapakalastukseen

Lohen kalastuksessa vapavälinein tarvitaan Tornionjoen, Muonionjoen ja Könkämäenon yhteislupa. Lupa tarvitaan lohenkalastuksen koko Suomen puoleisella rajajoella Kilpisjärvelle saakka. Ruotsin puolella lupa oikeuttaa lohen kalastukseen vain osalla rajajokea. Suomen puolella lohta ei voi kalastaa muilla luvilla.

Yhteisluvassa mukana olevilla vesialueilla saa kalastaa myös muita lajeja kuin lohta. Yhteislupaan kuulumattomilla alueilla Suomen puolella lupa oikeuttaa ainoastaan lohen kalastuksen, muiden lajien pyyntiin tarvitaan kalastusoikeuden haltijan lupa.

Vuorokausiluvan hinta on 20 euroa, viikkoluvan 80 euroa ja kausiluvan 160 euroa. Luvalla voi kalastaa koko yhteislupa-alueella. Yhden kunnan alueella voi kalastaa 60 euron hintaisella kausiluvalla. Alle 15-vuotiaat eivät tarvitse lupaa lainkaan ja 15–18 vuotiaat saavat luvan puoleen hintaan (aikaisemmin ikäraja oli 13 v). Lupia voi ostaa Tornionjoen yhteislupatoimikunnan sivuilta, josta löytyy myös tarkempaa tietoa lupa-alueista.

Kalastus ankkuroiduilla verkoilla ja rysällä jokialueella

Ankkuroidun verkon pituus saa olla enintään 60 m ja silmäkoko 80–100 mm. Pikkurysän silmäkoko voi olla enintään 80 mm.

Kalastus Kilpisjärvellä ja Könkämäenossa

Kilpisjärvessä on kielletty muu kuin mateen kalastus koukulla, maderysällä ja -merralla sekä pilkkiminen 1.10.–15.11.

Muiden lajien kuin lohen, taimenen ja nieriä kalastus on sallittu ankkuroiduilla verkoilla Kilpisjärvessä ja Könkämäenon hitaasi virtaavissa vesissä, suvannoissa ja järvissä myös 15.9.–30.9.

Ankkuroidun verkon silmäkoko Kilpisjärvellä ja Könkämäenossa on oltava vähintään 70 mm ja enintään 100 mm. Ankkuroituja verkkoja ei Könkämäenossa saa asettaa 200 m lähemmäksi kosken suuta tai niskaa. Kilpisjärvellä ankkuroidun verkon pituus saa olla korkeintaan 240 metriä, Könkämäenossa 60 m.

Kilpisjärvessä kalastus ankkuroiduilla verkoilla on kiellettyä lähempänä Könkämäenon luusuaa kuin linja Siikanimen kärjestä Suomen rannalta suoraan pohjoiseen, lähempänä Koltalahden länsipäätä kuin pohjois-etelä -suuntainen linja Saivonsaaren (Sáivvasuolu) keskeltä sekä lähempänä Siilaskosken suuta kuin linja Maantienlahden nimen kärjestä suoraan länteen vastarannalle (kartta).

Kilpisjärvellä moottorin käyttö on sallittu vieheellä veneestä kalastettaessa.

Kalastus kulteella ja kulkuverkolla

Lohen kalastus kulteella ja kulkuverkolla on sallittu vain rajajokisopimuksessa mainituissa apajapaikoissa juhannusviikon tiistaista torstaihin ja kahtena seuraavana viikonloppuna perjantaista klo 19 sunnuntaihin klo 19.

Siian ja muiden lajien kulkutus ja kulkuverkkokalastus on sallittu 1.8.–14.9. välisenä aikana.

Samanaikaisesti voi käyttää tai säilyttää veneessä vain yhtä kulkuverkkoa.

Luettelo lippo- ja verkkoapajapaikoista löytyy oikeassa palstassa olevasta linkistä.

Kalastus lipolla

Kalastus on sallittu vain kalastussäännön liitteessä mainituissa apajapaikoissa. Lohen lippoaminen on sallittu 8.6. – 30.6. Lipolla kalastettaessa sallitaan yhden lohen pyytäminen ja saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti.

Siian ja muiden lajien kalastus lipolla on sallittu 8.6.–14.9.

Muun kuin lohen lippoamisessa havas voi olla enintään 0,4 mm vahvuista yksisäikeistä nailonlankaa.

Merikalastus

Suomen kaupallisessa lohenkalastuksessa merialueella siirrytään vuonna 2017 kalastajakohtaisiin lohikiintiöihin. Kiintiöt perustuvat aikaisempien vuosien saaliisiin. Samalla on muutettu kansallista asetusta, jolla säädellään kalastusta Tornion edustalla (linkki oikeassa palstassa).

Kalastus alkaa 17.6. klo 12 kahdella kiinteällä pyydyksellä ja jatkuu 2.7. alkaen enintään neljällä. Ryhmään II kuuluva kaupallinen kalastaja saa kuitenkin aloittaa kalastuksen vasta 2.7. Ennen kesäkuun 25. päivää kiintiöstä saa pyytää enintään 25 %. Kalastajan on ilmoitettava ELY-keskukseen vähintään 2 tuntia etukäteen saaliin purkuaika ja -paikka.

Kalastuksen valvonta

Kalastajien toivotaan ottavan huomioon lohi- ja meritaimenkantojen suojelun tavoitteet ja noudattavan pyynnissä kestävän kalastuksen periaatteita ja kohtuullisuutta sekä rajajoilla vieraillessaan harjoittamaan roskatonta retkeilyä. Lapin ELY-keskus, rajavartiolaitos ja Ruotsin valvontaviranomaiset valvovat kalastusta koko kalastuskauden ajan.

Kalastuksen valvontaan liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä kalastuksenvalvojiin Pekka Pyyköseen (050 312 8905), Juha Niemelään (050 396 3663) ja Petteri Ikoseen (050 3805 158) tai suoraan Lapin ELY-keskuksen kalatalouspalveluihin. Yhteyttä voi ottaa myös ruotsalaiseen valvojaan Kaj Kotteliiniin (+46 706 423 991, Kottelin puhuu myös suomea). Valvoja voivat toimia yhteistyössä molemmin puolin rajaa.

Lohikuolemat

Tornionjoella on viime vuosina todettu lohikuolemia. Lohikuolemista on valmistunut suomalais-ruotsalainen tutkimus, joka löytyy Ruokaviraston sivuilta. Lohikuolemista kannattaa raportoida oikean palstan linkissä olevan sivuston kautta.

Päivitetty