Tiedotteet 2019

Kainuun ELY-keskuksesta haettavissa avustuksia (Kainuu)

Kainuun ELY-keskuksesta voi hakea harkinnanvaraista avustusta seuraaviin tarkoituksiin:

 • rakennusperinnön hoitoon
 • pohjavesialueiden suojelusuunnitelmiin
 • vesien ja merenhoidon toimenpiteisiin, vesistöjen kunnostuksiin
 • vesistöjen käyttöön, tulvariskien hallintaan ja vesitalouteen

Lapin ELY-keskuksesta voi hakea avustuksia myös Kainuun alueella toteutettaviin kalataloudellisiin kunnostuksiin ja Keski-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustuksia eri puolilla Suomea toteutettaville ympäristökasvatus- ja -valistushankkeille.

Avustushakemukset on toimitettava ELY-keskuksiin viimeistään 2.12.2019. Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2020 talousarviossa niihin määrärahat.

Haettavana olevat avustukset

Rakennusperinnön hoito:
Rakennusperinnön hoitoavustusta voidaan myöntää korjauksiin, joilla edistetään arvokkaan rakennusperinnön säilymistä rakennuksen suojeluarvojen mukaisella tavalla. Tällaisia korjauskohteita ovat esimerkiksi vesikaton, rungon ja ulkoseinien, perustusten, ikkunoiden ja ovien tai tulisijojen kunnostaminen. Avustusta hoitoon voivat hakea rakennuksen omistajat ja rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat:
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien avulla pyritään ehkäisemään pohjaveden laadun heikkeneminen ja turvaamaan esiintymän antoisuuden säilyminen ennallaan. Suojelusuunnitelmien laatiminen on tärkeintä riskipohjavesialueille sekä vedenhankintaa varten tärkeille että vedenhankintaan soveltuville pohjavesialueille. Avustusta voidaan myöntää pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen ja suunnitelmien päivittämiseen. Tukea voidaan myöntää kunnalle.

Vesien- ja merenhoidon toimenpiteet, vesistöjen kunnostus:
Vesistökunnostuksiin ja vesien hoitoon myönnettävät avustukset on tarkoitettu vesienhoidon toimenpiteiden toteutusta sekä vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä palveleviin hankkeisiin. Avustuksilla tuetaan erityisesti rehevien järvien ja merenlahtien ja virtavesien tilaa parantavia vesien kunnostushankkeita, lajien säilymisen ja monimuotoisuuden kannalta tärkeitä vesien kunnostushankkeita sekä hankkeita tukevien alueellisten vesien- ja merenhoidon verkostojen toimintaa ja niiden kehittymistä. Määräraha voidaan myöntää harkinnanvaraisina avustuksina hankkeisiin, jotka paikallisesti ja alueellisesti kokonaisuutena arvioiden vaikuttavimmin edistävät vesien- ja merenhoidon tavoitteiden toteuttamista.

Vesien hyvän tilan tavoite edellyttää monissa järvi-, joki-, rannikko- ja pienvesikohteissa ulkoisen kuormituksen vähentämistä sekä vesien kunnostustoimia. Tavoitteiden toteuttamiseksi tuetaan myös kuntien, yritysten, yhdistysten ja muiden paikallisten yhteisöjen muodostamien yhteistyöverkostojen toimintaa ja kehittymistä. Hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulisi hyödyntää aikaisemmissa hankkeissa saavutettuja hyviä tuloksia, kokemuksia sekä verkostoja ja verkostomalleja. Lisätietoa hankkeiden valintaperusteista verkkosivuilla.

Vesistöjen käyttö, tulvariskien hallinta ja vesitalous:
Tulvariskien hallinnan ja vesistöjen käytön hankkeissa tavoitteena on tulva- ja kuivuusriskien vähentäminen sekä vesistöjen monipuolisen käytön edistäminen. Tavoitteena voi olla esimerkiksi vesistöön jääneistä rakenteista tai materiaaleista aiheutuvan vaaran vähentäminen, aiemmin valtion tuella toteutetun toimenpiteen täydentäminen tai siitä aiheutuneiden haittojen vähentäminen. Etusijalla ovat laajaa käyttäjäjoukkoa palvelevat vesitalouden riskien hallintaa, alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai virkistyskäyttöä parantavat hankkeet. Tukea on mahdollista suunnata myös tulvasuojelun ja peltojen vesienhallinnan edistämiseen. Tukea voidaan myöntää myös vesiluonnonvarojen kestävää käyttöä edistäviin kehittämis-, kokeilu- ja vienninedistämishankkeisiin sekä vesihuollon alueellisen yhteistyön ja innovatiivisten toimintamallien kehittämiseen. Vesitaloushankkeiden osalta haetaan lähinnä hankeideoita valmisteltavaksi seuraavaa hakukierrosta varten. Merkittävistä ja laajoista hankkeista tulee neuvotella ELY-keskuksen kanssa ennen hakua. Em. hankkeiden osalta ELY-keskus käy rahoituksesta erikseen neuvottelut maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

Kalataloudelliset kunnostukset:
Lapin ELY-keskukselta voi hakea avustusta kalataloudellisiin kunnostuksiin. Kalataloudellisissa kunnostuksissa avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää kalan kulkua, kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen. Hankkeilla pyritään erityisesti vahvistamaan uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen elinvoimaisuutta. Avustettavia hankkeita voivat olla esimerkiksi kalakantojen luontaisten lisääntymisalueiden kunnostaminen, kalateiden rakentaminen ja vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen. Etusijalle asetetaan kohteet, jotka on mainittu kalataloudellisissa kunnostusohjelmissa. Tuettavilla hankkeilla toteutetaan myös kansallista ohjelmaa vaelluskalakantojen elvyttämiseksi.

Ympäristökasvatus ja -valistus:
Keski-Suomen ELY-keskukselta voi hakea avustuksia eri puolilla Suomea toteuttaville ympäristökasvatus- ja -valistushankkeille. Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustusta voidaan myöntää valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville kokeilu- tai kehittämishankkeille. Hankkeissa voidaan esimerkiksi luoda uusi toimintamalli, tuote tai kasvatus- ja valistusmateriaali.

Haku

Hakemukset on toimitettava asiaa hoitavalle ELY-keskukselle viimeistään 2.12.2019. Hakuajan jälkeen toimitettuja hakemuksia voidaan ottaa huomioon määrärahojen salliessa.

Avustushakemukset suositellaan täytettäväksi ensisijaisesti sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelun kautta. Hakuohjeet ja -lomakkeet ovat ELY-keskuksen verkkopalvelussa osoitteessa ely-keskus.fi > Palvelut > Rahoitus ja avustukset > Kalatalous/Ympäristö > Rahoitus ja avustukset

Hakemuksen voi myös lähettää sähköpostitse asiaa hoitavan ELY-keskuksen kirjaamoon:

 • Kainuun ELY-keskus, kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi
 • Lapin ELY-keskus, kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi
 • Keski-Suomen ELY-keskus, kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi

Lisätietoja:

Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

 • Rakennusperinnön hoito: Alpo Hurskainen, p. 0295 023 711
 • Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat: Elli Moilanen, p. 0295 023 823
 • Vesistöjen kunnostus ja vesien hoito: Jari Pesonen, p. 0295 023 861 jari.k.pesonen@ely-keskus.fi
 • Vesitalous ja vesiluonnonvarojen kestävä käyttö: Jari Pesonen, p. 0295 023 861 jari.k.pesonen@ely-keskus.fi
 • Kalataloudelliset kunnostukset: Jouni Hiltunen p. 0295 037 046
 • Ympäristökasvatus ja -valistus: Tanja Tuulinen, p. 0295 024 669

Linkit lisätietoihin:

Kajaanissa 23. päivänä lokakuuta 2019
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus


Päivitetty