Understöd för utvecklande av företag

Understöd ger företaget en ny riktning och ökad tillväxt

Behöver ditt företag hjälp med att förnya sin affärsverksamhet eller gå ut på den internationella marknaden? Med understödet för utvecklande av företag kan vi stöda företagets helhetsbetonade utveckling och skapa bättre förutsättningar för din affärsverksamhet. 

Vi beviljar understöd för utvecklande av företag till små och medelstora företags utvecklingsåtgärder och investeringar då företaget inleder sin verksamhet, vill göra betydande satsningar på att förnya sig eller eftersträvar tillväxt. En särskild tyngdpunkt är företagens internationalisering.

Hurdana företag kan beviljas understöd?

Företaget ska ha viljan att utveckla sin affärsverksamhet på ett helhetsbetonat och betydande sätt samt färdigheten att ta tag i nya möjligheter för affärsverksamhet. Företaget kan ha ett behov att förnya sin affärsverksamhet för att göra sin verksamhet mer lönsam på en förändrad marknad eller för att förbättra förutsättningarna för tillväxt och internationalisering.

Understöd för utvecklande av företag kan beviljas små och medelstora företag som har förutsättningarna för lönsam verksamhet och tillräckligt med egna resurser för utvecklingsåtgärder som förbättrar konkurrenskraften. Företaget finansierar själv minst hälften av utvecklingsprojektet.

Det stiftas om understöd för utvecklande av företag i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014) och i statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (716/2014) som utfärdats med stöd av den ovannämnda lagen. Finansieringen är beroende på prövning.

Målen för understöd för utvecklande av företag

Med hjälp av understöd för utvecklande av företag kan man utveckla existerande affärsverksamhet eller skapa helt ny affärsverksamhet ur företagets synvinkel. Man kan även sikta på att förbättra möjligheterna för export och internationalisering eller att söka tillväxt genom att utveckla nya produkter, tjänster eller produktionsmetoder. Företaget kan försöka nå nya marknader eller kartlägga nya möjligheter för affärsverksamhet.

Företaget ska utarbeta en projektplan för utvecklingsprojektet som innehåller de planerade åtgärderna, deras tidtabell och kostnader, samt vilka resultat projektet strävar att uppnå. Projektet ska skilja sig från företagets övriga verksamhet och det ska hjälpa att betydligt förbättra konkurrenskraften. Då man utarbetar planen kan man gå igenom den tillsammans med NTM‑centralen.

Ansökan

Kostnader för löner, konsultationer, resor, deltagande i mässor och motsvarande kan stödas med högst 50 % av de utgifterna som ligger som grund för understödet. Investeringar som ingår i projektet kan stödas med 10–35 % av utgifterna som ligger som grund för understödet, beroende på företagets storlek och hemort. Närmare information om understödet för utvecklande av företag finns i de bifogade anvisningarna för ansökan och finansiering av understödet för utvecklande av företag:

Man ska ansöka om understöd för utvecklande av företag innan projektet inleds. Understödet betalas ut efter skild ansökan i enlighet med hur projektet fortskrider. Man ansöker om utbetalning i efterskott, 1–2 gånger beroende på projektets storlek och längd.

Ta kontakt med en expert på NTM-centralen redan då du håller på att planera projektet, innan du lämnar i ansökan. Av NTM-centralens expert kan man få råd om hur projektplanen ska förberedas. Samtidigt får du ytterligare information om grunderna för att bevilja understöd för utvecklande av företag, mer detaljerade regionala finansieringslinjer och godtagbara utgifter.

 

        

Från regionerna

Yrityksen kehittämisavustus - Kaakkois-Suomi

Ota ennen hakemista ensin yhteys ELY-keskuksen asiantuntijaan, joka auttaa täsmentämään hankettasi ja kertoo sen soveltuvuudesta voimassa oleviin rahoituslinjauksiin.


Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela