Utlåtanden om hörande av granne till NTM-centralen

Väghållare som granne

Den sökande ska höra samtliga grannar med anledning av ett anhängigt byggprojekt. De grannar som avses i lagen är intilliggande fastigheter och väghållaren när fastigheten gränsar till en landsväg, samt ägarna av fastigheten mittemot.

Den sökande ska höra väghållaren om bland annat följande anhängiga ärenden:

 • Ansökan om avgörande av planeringsbehov
 • Ansökan om undantagslov
 • Ansökan om bygglov
 • Ansökan om åtgärdstillstånd
 • Ansökan om rivningstillstånd
 • Avvikelse från detaljplanen och strandplanen
 • Ansökan om tillstånd för miljöåtgärder
 • Ansökan om tillstånd för täktverksamhet

Väghållaren yttrar sig om ett anhängigt projekt både som granne och som myndighet ur bland annat följande väghållningsperspektiv:

 • beaktande av skydds- och frisiktsområden på landsväg
 • anslutning/trafikförbindelse till fastigheten
 • eventuella bullerstörningar från trafiken
 • trafiksäkerhet
 • kommande förbättringsprojekt av landsvägen
 • ledning av dagvatten från fastigheten
 • trafikens inverkan på luftkvaliteten

För nytt byggande ska man hos kommunen ta reda på om man ska lägga fram en planeringsbehovslösning om byggandet eller om ärendet framskrider med ett direkt bygglov.

Byggande på skyddsområde

Byggnader får inte finnas på ett skyddsområde för landsvägar (44 § i lagen om trafiksystem och landsväga). Stängsel eller konstruktioner får inte heller finnas på en landsvägs skydds- eller frisiktsområden om de eller användningen av dem äventyrar trafiksäkerheten eller medför olägenhet för väghållningen. Se Byggande på skydds- eller frisiktsområde

Handlingar om hörande av grannar

På de flesta kommunernas webbplatser finns ett formulär för hörande av grannar. Hörande av grannar förutsätter kopior av tillståndsansökan samt följande handlingar:

 • en allmän karta varav tomtens läge i förhållande till landsvägen framgår (1:1000, 1:2000),
 • det noggrannaste gällande planutdraget (detaljplan, stranddetaljplan, delgeneralplan, generalplan)
 • en mätbar planritning med
 • information om byggnadernas läge i förhållande till vägen,
 • ett förslag till anslutningens placering/trafikförbindelse,
 • ledning av dagvatten från fastigheten.

Ansökan jämte handlingar ska skickas till den lokala NTM-centralen per e-post eller post. Vi föredrar e-post.

Behandlingstider för grannutlåtanden

Ansökningarna behandlas i ankomstordning i mån av resurser. Behandlingstiden är i genomsnitt 4 veckor beroende på hur länge utredningen av ansökan tar.

Utlåtandet är avgiftsfritt.

 

 

 

Från regionerna

Uudenmaan ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue ei anna naapurin kuulemislausuntoja 29.6.-31.7.2019 välisenä aikana. Pyydämme huomioimaan, että lausuntopyyntöihin tulee varata vähintään kaksi viikkoa lausuntoaikaa ja 17.6. jälkeen saapuneisiin naapurin kuulemislausuntopyyntöihin annamme lausunnon elokuussa saapumisjärjestyksessä.


Uppdaterad

ta kontakt

0295 020 601 mån - fre kl. 9 - 16 (lna/mta)

Vägtrafikantlinjen 0200 2100
Meddelanden om brådskande problem på vägarna som äventyrar trafiken (24 h/dygn, lna/mta).

 

På andra webbplatser