Ympäristönsuojelu

ELY-keskukset edistävät ympäristönsuojelua ja huolehtivat niille laissa määrätyistä ympäristönsuojelutehtävistä. ELY-keskukset

  • valvovat aluehallintoviraston (AVI) antamien ympäristö- ja vesilupapäätösten noudattamista sekä yleistä etua ympäristö- ja vesiasioissa
  • ohjaavat jätehuoltoa
  • ehkäisevät ja torjuvat ympäristövahinkoja ja -haittoja
  • tekevät pilaantuneen maa-alueen puhdistamista koskevat päätökset ja muut ympäristönsuojelulain mukaiset päätökset.

Lisäksi ELY-keskukset toimivat yhteysviranomaisena ympäristövaikutusten arviointimenettelyissä (YVA) sekä antavat lausuntoja muiden viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristöarvioinnissa (SOVA). ELY-keskukset tekevät myös itse SOVA-arviointeja omista suunnitelmistaan.

Turvekoneita turvetuotantoalueella.

Kuva: Aarno Torvinen / Ympäristöhallinnon kuvapankki.

TIETOA ALUEELTA

Ympäristönsuojelu - Keski-Suomi

Keski-Suomen alueella on merkittävää metsäteollisuutta Jämsässä ja Äänekoskella sekä merkittävää konepajateollisuutta Jyväskylässä (Rautpohja). Keski-Suomessa toimii noin 40 erikokoista jätevedenpuhdistamoa, joista kunnallisia jätevedenpuhdistamoita on noin 25 kpl. Keski-Suomessa on noin 100 turvetuotantoaluetta, joiden yhteispinta-ala on reilut 6 000 hehtaaria. Jätteet käsitellään kolmessa jätteidenkäsittelykeskuksessa Jyväskylässä, Jämsässä ja Saarijärvellä. Lisäksi on useita jätteitä lajittelevia ja hyödyntäviä laitoksia.

Nämä toimialat leimaavat myös Keski-Suomen ELY-keskuksen valvontatoimintaa. Lukumääräisesti Keski-Suomen ELY-keskuksen valvomissa laitoksissa on eniten turvetuotantoalueita, eläinsuojia, jätevedenpuhdistamoja, kalanviljelylaitoksia, voimalaitoksia ja  jätteenkäsittelylaitoksia. Myös vesistöön rakentamisasioissa on alueella runsaasti valvontatapauksia. Valvontatoimintaa tehdään säännöllisesti laadittavan valvontasuunnitelman mukaisesti.

YVA-hankkeita tulee Keski-Suomen ELYn käsiteltäväksi vuosittain yhdestä kolmeen kappaletta.

Hanketoimintaa

Keski-Suomen ELY-keskuksen TASO-hankkessa (2011 - 2013) kehitettiin turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelua. Hankkeessa tuotettiin tietoa vesistökuormituksesta sekä vesiensuojeluun ja mitoittamiseen liittyviä suosituksia, kehitettiin turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun omavalvontaa sekä lisättiin tietoa toimialojen vesiensuojelusta. Lue lisää:

Uusin julkaisu:


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.