Ympäristön tilan seuranta

ELY-keskukset seuraavat ympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa. Pääpaino on vesistöjen tilan seurannassa. Monilla alueilla seurataan säännöllisesti myös ilman laatua ja uhanalaisten lajien esiintymiä. Yritykset ja laitokset seuraavat ja raportoivat toiminnastaan aiheutuvia päästöjä ja niiden vaikutuksia.

Eri tahojen tuottamat tiedot tallennetaan pääasiassa valtakunnallisiin tietojärjestelmiin. Merkittävä osa aineistoista on avoimesti tarjolla kaikille käyttäjille, osaan tarvitaan käyttäjätunnus.

Seurannoissa saatua tietoa ELY-keskukset käyttävät päätösten, lausuntojen ja suunnitelmien pohjana. ELY-keskukset myös analysoivat ja julkaisevat tietoa alueensa ympäristön tilasta.

TIETOA ALUEELTA

Ympäristön tilan seuranta - Pohjois-Karjala

Ympäristön seurannassa painottuvat mm.

  • vesipolitiikan puitedirektiivin edellyttämä seuranta ja sen kehittäminen. Seurantaan kuuluu sekä pinta- että pohjavesien seuranta. Se koostuu vesienhoitoalueittain laaditusta ohjelmasta, johon sisältyy ympäristöhallinnon seurantaohjelman kohteiden lisäksi velvoitetarkkailukohteita ja maa- ja metsätalouden vaikutusten seurantakohteita.
  • ympäristön yhdennetty seuranta (YYS), jossa selvitetään ekosysteemin eri osien monipuolisen seurannan avulla kaukokulkeumana tulevan laskeuman ja mm. ilmastonmuutoksen vaikutuksia ekosysteemeihin.
  • luonnon monimuotoisuuden seuranta, joka koostuu lajien ja luontotyyppien seurannasta.

Valtakunnalliset pintavesien seurannat aloitettiin jo 1960-luvulla. Vuoteen 2016 saakka suurimmalla osalla ELY-keskuksista näytteenoton hoitivat omat näytteenottajat. Valtiontalouden sopeuttamistoimien seurauksena luovuttiin ELY-keskusten omasta näytteenotosta ja samalla kilpailutettiin analyysipalvelut. Tämän prosessin seurauksena Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ja koko eteläisen Suomen ELY-keskusten (paria ELY-keskusta lukuun ottamatta) pinta- ja pohjavesien seurannan näytteenotto ja analysointi siirtyi Ramboll Finland Oy:lle.

Pohjois-Karjalan ympäristön tilasta on tehty raportit osana valtakunnallista raportointia vuosina 2008 ja 2013:

Ympäristön tilaa voi seurata myös indikaattoreiden kautta (ymparisto.fi)


Päivitetty

ota yhteyttä

ALUEELLISET LINKIT

Yllä olevan valtakunnallisen tiedon lisäksi asiasta ei ole täydentävää tietoa valitulta alueelta.