Ympäristön tilan seuranta

ELY-keskukset seuraavat ympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa. Pääpaino on vesistöjen tilan seurannassa. Monilla alueilla seurataan säännöllisesti myös ilman laatua ja uhanalaisten lajien esiintymiä. Yritykset ja laitokset seuraavat ja raportoivat toiminnastaan aiheutuvia päästöjä ja niiden vaikutuksia.

Eri tahojen tuottamat tiedot tallennetaan pääasiassa valtakunnallisiin tietojärjestelmiin. Merkittävä osa aineistoista on avoimesti tarjolla kaikille käyttäjille, osaan tarvitaan käyttäjätunnus.

Seurannoissa saatua tietoa ELY-keskukset käyttävät päätösten, lausuntojen ja suunnitelmien pohjana. ELY-keskukset myös analysoivat ja julkaisevat tietoa alueensa ympäristön tilasta.

TIETOA ALUEELTA

Ympäristön tilan seuranta - Lappi 

Lapissa seurattavat vesien tilan havaintopaikat ovat osa valtakunnallista seurantaverkkoa. Tärkeää vesistöjen tilatietoa saadaan myös toiminnanharjoittajien velvoitetarkkailuista. Viime vuosina biologisten seurantojen osuus on lisääntynyt fysikaalis-kemiallisten seurantojen rinnalla. Vesistöjen tilan seuranta koskee sekä pinta- että pohjavesiä.

Kansainvälistä yhteistyötä ympäristön tilan seurannassa tehdään Tornionjoen ja Tenon, Näätämöjoen ja Paatsjoen vesistöalueilla sekä muissa rajaseutuja koskevissa projekteissa. Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on osaltaan mukana myös Arktisessa ympäristöyhteistyössä osallistuen mm. AMAP- ja CAFF -työryhmien ympäristön tilan ja luonnon monimuotoisuuden seurantaan. Arktisen neuvoston alainen AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme) on arktisen ympäristön tilan seuranta- ja arviointiohjelma ja CAFF (Conservation of Arctic Flora and Fauna) on arktisen luonnon- ja luonnon monimuotoisuuden suojeluohjelma.


Päivitetty

ota yhteyttä

ALUEELLISET LINKIT