Ympäristön tilan seuranta

ELY-keskukset seuraavat ympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa. Pääpaino on vesistöjen tilan seurannassa. Monilla alueilla seurataan säännöllisesti myös ilman laatua ja uhanalaisten lajien esiintymiä. Yritykset ja laitokset seuraavat ja raportoivat toiminnastaan aiheutuvia päästöjä ja niiden vaikutuksia.

Eri tahojen tuottamat tiedot tallennetaan pääasiassa valtakunnallisiin tietojärjestelmiin. Merkittävä osa aineistoista on avoimesti tarjolla kaikille käyttäjille, osaan tarvitaan käyttäjätunnus.

Seurannoissa saatua tietoa ELY-keskukset käyttävät päätösten, lausuntojen ja suunnitelmien pohjana. ELY-keskukset myös analysoivat ja julkaisevat tietoa alueensa ympäristön tilasta.

TIETOA ALUEELTA

Ympäristön tilan seuranta - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa ympäristöasioista myös Satakunnan alueella

Varsinais-Suomen ELY-keskus seuraa ympäristön tilaa ja ympäristössä tapahtuvia muutoksia Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Seurannan avulla pystytään ennakoimaan tulevia muutoksia ja tuottamaan tietoa päätöksenteon avuksi.

Ympäristön seuranta on painottunut vesistöjen tilan seurantaan. Vesistöjä seurataan ensisijaisesti meren, järvien ja jokien seurantaohjelmien ja velvoitetarkkailuohjelmien mukaisesti. Suunnitelmallisen näytteenoton avulla tuotetaan tietoa veden laadusta ja sen muutoksista.

Pintavesien ekologisen tilan luokittelu perustuu ensisijaisesti biologisiin laatutekijöihin. Mitä vähäisempi ihmisen vaikutus on, sitä parempi on vesistön ekologinen laatu. Lounaisen Suomen vedet ovat keskimäärin muuta maata huonommassa tilassa.

Pohjavesien tilaa arvioidaan sekä määrällisen että kemiallisen tilan perusteella.

Järjestelmällistä seurantatietoa on saatavilla vesien tilatiedon lisäksi mm. rakennetusta ympäristöstä, luonnonvarojen käytöstä, luonnon monimuotoisuudesta, ympäristön kuormituksesta ja ympäristötietoisuudesta.

Lisätietoa:


Päivitetty