Ympäristön tilan seuranta

ELY-keskukset seuraavat ympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa. Pääpaino on vesistöjen tilan seurannassa. Monilla alueilla seurataan säännöllisesti myös ilman laatua ja uhanalaisten lajien esiintymiä. Yritykset ja laitokset seuraavat ja raportoivat toiminnastaan aiheutuvia päästöjä ja niiden vaikutuksia.

Eri tahojen tuottamat tiedot tallennetaan pääasiassa valtakunnallisiin tietojärjestelmiin. Merkittävä osa aineistoista on avoimesti tarjolla kaikille käyttäjille, osaan tarvitaan käyttäjätunnus.

Seurannoissa saatua tietoa ELY-keskukset käyttävät päätösten, lausuntojen ja suunnitelmien pohjana. ELY-keskukset myös analysoivat ja julkaisevat tietoa alueensa ympäristön tilasta.

TIETOA ALUEELTA

Ympäristön tilan seuranta – Pohjois-Savo

Pohjois-Savon ELY toteuttaa alueellaan ympäristöhallinnon yhteistä seurantaohjelmaa. Toimialaan kuuluu pääasiassa pintavesien seuranta: veden määrä, lämpöolot, vedenlaatu, eliöstö ja haitallisten aineiden kertymät. Tämän lisäksi seurataan myös muun muassa lumitilannetta, pohjavesien määrää ja laatua sekä ilmastossa ja elinympäristössä tapahtuvia muutoksia tiettyjen hyönteisryhmien ilmentäminä.

Ympäristön tilan indikaattoreita Pohjois-Savosta (ymparisto.fi)


Päivitetty

ota yhteyttä

ALUEELLISET LINKIT