Ympäristön tilan seuranta

ELY-keskukset seuraavat ympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa. Pääpaino on vesistöjen tilan seurannassa. Monilla alueilla seurataan säännöllisesti myös ilman laatua ja uhanalaisten lajien esiintymiä. Yritykset ja laitokset seuraavat ja raportoivat toiminnastaan aiheutuvia päästöjä ja niiden vaikutuksia.

Eri tahojen tuottamat tiedot tallennetaan pääasiassa valtakunnallisiin tietojärjestelmiin. Merkittävä osa aineistoista on avoimesti tarjolla kaikille käyttäjille, osaan tarvitaan käyttäjätunnus.

Seurannoissa saatua tietoa ELY-keskukset käyttävät päätösten, lausuntojen ja suunnitelmien pohjana. ELY-keskukset myös analysoivat ja julkaisevat tietoa alueensa ympäristön tilasta.

TIETOA ALUEELTA

Ympäristön tilan seuranta - Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus seuraa ympäristön tilaa ja ympäristössä tapahtuvia muutoksia Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueilla. Seurannasta vastaa ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, joka seurantatiedon ja päästötietojen pohjalta tuottaa ja julkaisee tietoa alueen ympäristön tilasta.

Ympäristön seuranta on painottunut vesistöjen tilan seurantaan. Järvien, jokien sekä rannikkovesien tilaa seurataan ympäristöhallinnon valtakunnallisten seurantaohjelmien avulla ja tietoja saadaan myös velvoitetarkkailuohjelmien kautta. Tavoitteena on tuottaa ajankohtaista tietoa veden laadusta ja sen muutoksista.


Päivitetty