Luonnonsuojelu

ELY-keskukset edistävät ja valvovat luonnon- ja maisemansuojelua. Luonnon monimuotoisuutta turvataan suojelemalla ja hoitamalla arvokkaita luontotyyppejä ja uhanalaisia eliölajeja. Lisäksi huolehditaan, että luontoarvot otetaan huomioon myös maankäytön suunnittelussa.

ELY-keskukset suunnittelevat yhteistyössä Metsähallituksen luontopalvelujen kanssa Natura 2000 -alueiden hoitoa ja käyttöä sekä toteuttavat vapaaehtoisuuteen perustuvaa luonnonsuojelua Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) avulla. Lisäksi ELY-keskukset ovat mukana hankkeissa, joissa kunnostetaan ja hoidetaan arvokkaita perinnemaisemia.

ELY-keskukset hankkivat valtiolle alueita erilaisten luonnonsuojeluohjelmien toteuttamista varten ja perustavat luonnonsuojelualueita yksityismaille yhteistyössä maanomistajien kanssa.

Lisätietoa luonnonsuojelun aiheista on ympäristöhallinnon verkkosivuilla, ks. linkit oikealla.

Retkeilijät kävelevät pitkospuita pitkin kansallispuistossa.

Kuva: Tapio Heikkilä / Ympäristöhallinnon kuvapankki

TIETOA ALUEELTA

Luonnonsuojelu - Uusimaa

Uudenmaan ELY-keskus turvaa luonnon monimuotoisuutta kehittämällä suojelualueverkostoa sekä suojelemalla arvokkaita luontotyyppejä ja uhanalaisia eliölajeja Uudellamaalla.

Uudellamaalla luonnon monimuotoisuutta uhkaa erityisesti metsien ja maatalousympäristöjen käytössä tapahtuneet muutokset, mutta myös rakentaminen on merkittävä uhkatekijä. Lähivuosina työmme painottuu vapaaehtoisuuteen perustuvan Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) toteutukseen.

Keskeisimmät luontoarvot Uudellamaalla liittyvät monipuoliseen luontoon ja kasvi- ja eläinlajien runsauteen. Rannikko, merialue ja vesistöt muodostavat arvokkaan osan Uudenmaan luontoa.

 


Päivitetty