Luonnonsuojelu

ELY-keskukset edistävät ja valvovat luonnon- ja maisemansuojelua. Luonnon monimuotoisuutta turvataan suojelemalla ja hoitamalla arvokkaita luontotyyppejä ja uhanalaisia eliölajeja. Lisäksi huolehditaan, että luontoarvot otetaan huomioon myös maankäytön suunnittelussa.

ELY-keskukset suunnittelevat yhteistyössä Metsähallituksen luontopalvelujen kanssa Natura 2000 -alueiden hoitoa ja käyttöä sekä toteuttavat vapaaehtoisuuteen perustuvaa luonnonsuojelua Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) avulla. Lisäksi ELY-keskukset ovat mukana hankkeissa, joissa kunnostetaan ja hoidetaan arvokkaita perinnemaisemia.

ELY-keskukset hankkivat valtiolle alueita erilaisten luonnonsuojeluohjelmien toteuttamista varten ja perustavat luonnonsuojelualueita yksityismaille yhteistyössä maanomistajien kanssa.

Lisätietoa luonnonsuojelun aiheista on ympäristöhallinnon verkkosivuilla, ks. linkit oikealla.

Retkeilijät kävelevät pitkospuita pitkin kansallispuistossa.

Kuva: Tapio Heikkilä / Ympäristöhallinnon kuvapankki

TIETOA ALUEELTA

Luonnonsuojelu - Etelä-Savo

Etelä-Savon ELY-keskus turvaa luonnon monimuotoisuutta Etelä-Savon alueella toteuttamalla luonnonsuojeluohjelmia sekä suojelemalla ja hoitamalla arvokkaita luontotyyppejä ja uhanalaisia eliölajeja. Työ painottuu tällä hetkellä vanhojen luonnonsuojeluohjelmien toteutukseen, mutta jatkossa toteutetaan entistä enemmän vapaaehtoisuuteen perustuvaa METSO-ohjelmaa. 

ELY-keskus edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä laatimalla suojelukohteille hoito- ja käyttösuunnitelmia sekä hoitamalla luonnonsuojelualueita ja perinnemaisemia.

Keskeisimmät luontoarvot Etelä-Savon alueella liittyvät järvi- ja rantaluontoon sekä metsiin.

Etelä-Savossa on tihein norppakanta

Etelä-Savossa elää suurin osa Suomen saimaannorppakannasta. Etelä-Savon ELY-keskuksella on keskeinen rooli norpan suojelutyössä.

Etelä-Savon ELY-keskuksen tehtävät norpansuojelussa

  • Vetää saimaannorpan suojelutyöryhmää, joka seuraa ja edistää saimaannorpan suojelun strategian ja toimenpidesuunnitelman toteutumista.
  • Myöntää norppaan liittyvän tutkimuksen ja norppakannan seurannan luvat sekä norppien häiritsemistä koskevat poikkeusluvat Etelä-Savossa.
  • Antaa lausuntoja norppa-alueisiin kohdistuvien hankkeiden vaikutusten arvioinnista sekä neuvoo ja opastaa Natura 2000 -alueisiin liittyvissä asioissa.
  • Edistää norpansuojelua rantojen maankäytön suunnittelussa.
  • Hankkii valtiolle alueita luonnonsuojelutarkoituksiin, perustaa yksityisiä luonnonsuojelualueita ja osallistuu suojelualueiden hoidon ja käytön suunnitteluun.
  • Sisällyttää tarvittaessa talviaikaisia maihinnousukieltoja luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräyksiin ja asettaa tarvittaessa maastoliikenne- ja vesiliikennelain mukaisia moottoriajoneuvojen alueellisia kieltoja ja rajoituksia.
  • On mukana Saimaannorppa-life -hankkeessa,  joka edistää saimaannorpan suojelua ja suotuisan suojelutason saavuttamista. Linkki hankkeen sivulle on oikealla palstalla.
  • Viestii Etelä-Savossa norpansuojeluun liittyvistä asioista. Viestintäaineistoja on oikealla palstalla.

Pohjois-Savon ELY-keskus hoitaa saimaannorppaan ja kalastukseen liittyviä tehtäviä. Tavoitteena on kalastuksesta koituvien norppakuolemien vähentäminen, muun muassa kalastusrajoituksista aiheutuvien korvausten maksaminen ja norppaturvallisten pyydysten kehittäminen.

Saimaannorppa makaa kivellä.Saimaannorppa. Kuva: Ilpo Aalto

Saimaannorppien vuoden 2019 talvikannan kooksi on arvioitu noin 400 yksilöä.


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

OIKOPOLUT

Asiantuntijat Etelä-Savon ELY-keskuksessa:

Saimaanorppa-aineistoa

Talviaikainen liikkuminen -esitteet:

Kesäaikainen liikkuminen -esitteet:

Tiedotteet:

MUUALLA VERKOSSA