Luonnonsuojelu

ELY-keskukset edistävät ja valvovat luonnon- ja maisemansuojelua. Luonnon monimuotoisuutta turvataan suojelemalla ja hoitamalla arvokkaita luontotyyppejä ja uhanalaisia eliölajeja. Lisäksi huolehditaan, että luontoarvot otetaan huomioon myös maankäytön suunnittelussa.

ELY-keskukset suunnittelevat yhteistyössä Metsähallituksen luontopalvelujen kanssa Natura 2000 -alueiden hoitoa ja käyttöä sekä toteuttavat vapaaehtoisuuteen perustuvaa luonnonsuojelua Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) avulla. Lisäksi ELY-keskukset ovat mukana hankkeissa, joissa kunnostetaan ja hoidetaan arvokkaita perinnemaisemia.

ELY-keskukset hankkivat valtiolle alueita erilaisten luonnonsuojeluohjelmien toteuttamista varten ja perustavat luonnonsuojelualueita yksityismaille yhteistyössä maanomistajien kanssa.

Lisätietoa luonnonsuojelun aiheista on ympäristöhallinnon verkkosivuilla, ks. linkit oikealla.

Kuvituskuva

Kuva: Tapio Heikkilä / Ympäristöhallinnon kuvapankki

TIETOA ALUEELTA

Luonnonsuojelu - Etelä-Savo

Etelä-Savon ELY-keskus turvaa luonnon monimuotoisuutta toteuttamalla luonnonsuojeluohjelmia sekä suojelemalla ja hoitamalla arvokkaita luontotyyppejä ja uhanalaisia eliölajeja Etelä-Savon alueella. Työ painottuu vielä tällä hetkellä vanhojen luonnonsuojeluohjelmien toteutukseen, mutta jatkossa toteutetaan entistä enemmän vapaaehtoisuuteen perustuvaa METSO-ohjelmaa. 

ELY-keskus edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä laatimalla suojelukohteille hoito- ja käyttösuunnitelmia sekä myös hoitamalla luonnonsuojelualueita ja perinnemaisemia.

Keskeisimmät luontoarvot Etelä-Savon alueella liittyvät järvi- ja rantaluontoon sekä metsiin.

Etelä-Savossa tihein norppakanta

Etelä-Savossa elää suurin osa saimaannorppakannasta. Etelä-Savon ELY-keskuksella on keskeinen rooli norpan suojelutyössä.

Ajankohtaista: Toimintaohje saimaannorpan imetysrauhaa varten (17.3.2020)

Etelä-Savon ELY-keskuksen tehtävät norpansuojelussa

  • Vetää saimaannorpan suojelutyöryhmää, joka seuraa ja edistää saimaannorpan suojelun strategian ja toimenpidesuunnitelman toteutumista.
  • Myöntää norppaan liittyvän tutkimuksen ja norppakannan seurannan luvat sekä norppien häiritsemistä koskevat poikkeusluvat Etelä-Savossa.
  • Antaa lausuntoja norppa-alueisiin kohdistuvien hankkeiden vaikutusten arvioinnista sekä neuvoo ja opastaa Natura 2000 -alueisiin liittyvissä asioissa.
  • Edistää norpansuojelua rantojen maankäytön suunnittelussa.
  • Hankkii valtiolle alueita luonnonsuojelutarkoituksiin, perustaa yksityisiä luonnonsuojelualueita ja osallistuu suojelualueiden hoidon ja käytön suunnitteluun.
  • Sisällyttää tarvittaessa talviaikaisia maihinnousukieltoja luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräyksiin ja asettaa tarvittaessa maastoliikenne- ja vesiliikennelain mukaisia moottoriajoneuvojen alueellisia kieltoja ja rajoituksia.
  • On mukana Saimaannorppa-life -hankkeessa,  joka edistää saimaannorpan suojelua ja suotuisan suojelutason saavuttamista. Linkki hankkeen sivulle oikealla palstalla.
  • Viestii Etelä-Savossa norpansuojeluun liittyvistä asioista. Viestintäaineistoja oikealla palstalla.

Pohjois-Savon ELY-keskus hoitaa saimaannorppaan ja kalastukseen liittyviä tehtäviä. Tavoitteena kalastuksesta koituvien norppakuolemien vähentäminen, mm. kalastusrajoituksista aiheutuvien korvausten maksaminen ja norppaturvallisten pyydysten kehittäminen.

Saimaannorppa makaa kivellä.Saimaannorppa. Kuva: Ilpo Aalto

Metsähallituksen arvion mukaan saimaannorppien talvikanta vuonna 2019 on noin 410 norppaa.

Saimaannorppakannan kehitys (esavoennakoi.fi)


Päivitetty

ALUEELLISET LINKIT

OIKOPOLUT

Asiantuntijat:

Saimaanorppa-aineistoa:

Talviaikainen liikkuminen:

Kesäaikainen liikkuminen:

Tiedotteet:

Sairaiden tai kuolleiden saimaannorppien ilmoittaminen:

Ilmoita tiedot norppapuhelimeen: 0206 39 5000

MUUALLA VERKOSSA