Ensamrätt

En enligt V delens 1 kap. 181 och 182 § i transportservicelagen behörig myndighet kan besluta om att ordna persontrafikens tjänster inom sitt befogenhetsområde eller dess delar enligt trafikavtalsförordningen för att försäkra sådana allmännyttiga tjänster som bl.a. är mångtaligare, tillförlitligare, av bättre kvalitet eller förmånligare än vad enbart den fria marknaden skulle kunna erbjuda (s.k. TAF-beslut).

Därtill kan en behörig myndighet vid behov i enlighet med trafikavtalsförordningen besluta om ensamrätt i utbyte mot att allmännyttiga skyldigheter sköts (s.k. beslut om ensamrätt). Med beslutet om ensamrätt ges idkaren av kollektivtrafik som anför särskilt besvär möjlighet att idka kollektiv persontrafik på en viss rutt, ett visst trafiknät eller visst område och andra möjliga trafikidkare utesluts. Ensamrätt kan beviljas i samband med alla avtal om offentliga upphandlingar.

En behörig myndighet utger beslutet över ensamrätten på sina webbsidor. En behörig myndighet kan förbjuda verksamhet som orsakar fortgående och allvarlig skada för trafik som är skyddat av ensamrätt (s.k. beslut om förbud). Ett vite kan ställas upp för att effektivera förbudet.

Från regionerna

Ensamrätt - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

(NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för trafikfrågorna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten)

NTM-centralen i Södra Österbotten har 24.2.2020 fattat beslut om att tillämpa förordningen om trafikavtal i sitt behörighetsområde. Beslutet är i kraft tills vidare.

En målinriktad servicenivå för kollektivtrafiken har fastställts för NTM-centralen i Södra Österbottens behörighetsområde för åren 2019-2022.

I upphandlingsavtalen som gjorts under tiden som kollektivtrafiklagen var i kraft ingåe ensamrätt, trots att ensamrätten inte nämns i de aktuella upphandlingsbesluten eller trafikeringsavtalen.

I NTM-centralen i Södra Österbottens behörighetsområde är för tillfället rutterna enligt följande tabeller belagda med ennsamrätt. Tabellerna innefattar grunduppgifter om rutterna samt avtalsnummer och trafikantinformation i anslutning till dem.

Enligt EU:s förordning om trafikavtal får den marknadsbestämda trafiken inte orsaka kontinuerliga och allvarliga följder för trafik, som har beviljats ensamrätt.


Uppdaterad