Statsbidrag

Statsbidrag till kommunerna för kollektivtrafik

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan för köp av trafik och för ersättningar för fullgörande av prisskyldigheter enligt trafikavtalsförordningen bevilja kommuner och samkommuner statsunderstöd till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna.

Som godtagbara kostnader betraktas inte sådana kostnader för vilka kommunen får bidrag med stöd av lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) eller lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) eller som ersätts enligt lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997). Som godtagbara kostnader betraktas inte sådana kostnader för vilka stödmottagaren får eller har fått något annat offentligt stöd.

 Vid upphandling utan konkurrensutsatt anbudsförfarande ska som godtagbara kostnader betraktas ersättningar för nettokostnader enligt artikel 4.1 i trafikavtalsförordningen och bilagan till trafikavtalsförordningen. 

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan för planering eller utveckling av trafiktjänster eller för försöksprojekt i det syftet bevilja en eller flera kommuner inom sitt område statsunderstöd till högst 50 procent av de kostnader som föranleds av planeringen, projektledningen eller genomförandet av lösningar.

REGIONAL INFORMATION

Valtionavustukset - Pirkanmaa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom vahvistaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (ELY) joukkoliikenteen rahoituskiintiöt . ELY-keskukset voivat myöntää kiintiöistä valtionavustusta kunnalle ja kuntayhtymälle.

Valtioneuvoston 27.6.2018 antamassa asetuksessa 509/2018 liikenteen palvelujen valtionavustuksista määritellään liikenteen palvelujen tukemiseen osoitetun valtionavustusmäärärahan käyttötarkoituksesta ja myöntämismenettelyistä.


Kirje joukkoliikenteen valtionavustusten hakemisesta 2019 (pdf, 82 kt)
Lomake valtionavustuksen hakemiseen (word, 136 kt)


Seurantalomakkeet:
Seutulippujen seurantalomake 1.1. - 31.12. (xls, 46 k)
Kaupunkilippujen seurantalomake 1.1. - 31.12. (xls, 47 kt)
Paikallisliikenneostojen seurantalomake 1.1. - 31.12.(xls, 34 kt)
Palveluliikenteen seurantalomake 1.1. - 31.12. (xls, 33 kt)


Uppdaterad