Statsbidrag

Statsbidrag till kommunerna för kollektivtrafik

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan för köp av trafik och för ersättningar för fullgörande av prisskyldigheter enligt trafikavtalsförordningen bevilja kommuner och samkommuner statsunderstöd till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna.

Som godtagbara kostnader betraktas inte sådana kostnader för vilka kommunen får bidrag med stöd av lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) eller lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) eller som ersätts enligt lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997). Som godtagbara kostnader betraktas inte sådana kostnader för vilka stödmottagaren får eller har fått något annat offentligt stöd.

 Vid upphandling utan konkurrensutsatt anbudsförfarande ska som godtagbara kostnader betraktas ersättningar för nettokostnader enligt artikel 4.1 i trafikavtalsförordningen och bilagan till trafikavtalsförordningen. 

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan för planering eller utveckling av trafiktjänster eller för försöksprojekt i det syftet bevilja en eller flera kommuner inom sitt område statsunderstöd till högst 50 procent av de kostnader som föranleds av planeringen, projektledningen eller genomförandet av lösningar.

REGIONAL INFORMATION

Valtionavustukset - Keski-Suomi

20.8.2019

Vuonna 2019 ELY-keskus on myöntänyt toimivalta-alueensa kunnille valtionavustusta yhteensä      190 222 euroa. Avustusta myönnettiin anotusta summasta :

Suunnitteluhankkeisiin 100 %, PSA:n mukaisen liikenteen järjestämiseen 25-50 %, palvelu- ja asiointiliikenteeseen 0%.

21.1.2019

Vuonna 2019 ELY-keskus rahoittaa alueensa joukkoliikennettä yhteishankkimalla joukkoliikennettä kuntien kanssa sekä myöntämällä valtionavustuksia.

Joukkoliikenteen valtionavustuksen hakeminen Keski-Suomessa vuonna 2019

Seurantalomakkeet:
Paikallisliikenneostojen seurantalomake 1.1. - 31.12.(xls, 27,5 k)
Palveluliikenteen seurantalomake 1.1. - 31.12. (xls, 27,0 k)
Seutulippujen seurantalomake 1.1. - 31.12. (xls, 39,5 k)
 


Uppdaterad