Statsbidrag

Statsbidrag till kommunerna för kollektivtrafik

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan för köp av trafik och för ersättningar för fullgörande av prisskyldigheter enligt trafikavtalsförordningen bevilja kommuner och samkommuner statsunderstöd till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna.

Som godtagbara kostnader betraktas inte sådana kostnader för vilka kommunen får bidrag med stöd av lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) eller lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) eller som ersätts enligt lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning (48/1997). Som godtagbara kostnader betraktas inte sådana kostnader för vilka stödmottagaren får eller har fått något annat offentligt stöd.

 Vid upphandling utan konkurrensutsatt anbudsförfarande ska som godtagbara kostnader betraktas ersättningar för nettokostnader enligt artikel 4.1 i trafikavtalsförordningen och bilagan till trafikavtalsförordningen. 

Närings-, trafik- och miljöcentralen kan för planering eller utveckling av trafiktjänster eller för försöksprojekt i det syftet bevilja en eller flera kommuner inom sitt område statsunderstöd till högst 50 procent av de kostnader som föranleds av planeringen, projektledningen eller genomförandet av lösningar.

REGIONAL INFORMATION

Valtionavustukset - Uusimaa ja Häme

(Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Hämeen alueella.)

Vuodelle 2019 myönnetyt valtionavustukset

Vuonna 2019 ELY-keskus rahoittaa alueensa joukkoliikennettä yhteishankkimalla joukkoliikennettä kuntien kanssa sekä myöntämällä valtionavustuksia. Lisäksi ELY-keskus ostaa vähäisessä määrin joukkoliikenteen suunnittelupalveluja sekä maksaa hankittavan liikenteen lippujärjestelmän kuluja.

Kunnat ovat hakemuksissaan esittäneet vuodelle 2019 valtionavustuksen tarpeekseen 6 101 673 euroa. Kunnille myönnetään valtionavustusta yhteensä 3 180 698 euroa (vuonna 2018 valtionavustuksia maksettiin kunnille 3 564 322 euroa).

Seurantatietojen ilmoituslomakkeet:

 

Vuoden 2019 valtionavustukset

Vuoden 2019 joukkoliikenteen valtionavustusmenettely:

Liikenteen palvelujen valtionavustusten hakumenettely Uudenmaan ELYkeskuksen
alueella vuonna 2019
(pdf, 137 kt)

Valtioneuvoston asetusliikenteen palvelujen valtionavustuksista 509/2018
 

Valtionavustushakemus Suomi.fi -sivustolta:
Suomi.fi joukkoliikenteen valtionavustushakemus

 

Vuodelle 2018 myönnetyt valtionavustukset

Vuonna 2018 kunnat ovat hakemuksissaan esittäneet valtionavustuksen tarpeekseen 6 263 476 euroa. Kunnille myönnetään valtionavustusta yhteensä 3 718 432 euroa. Myönnetyt avustukset ilmenevät Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikennemäärärahan käyttösuunnitelmasta vuodelle 2018

 

Vuodelle 2017 myönnetyt valtionavustukset

Vuonna 2017 kunnat ovat hakemuksissaan esittäneet  valtionavustuksen tarpeekseen 7 059 670 euroa. Kunnille myönnetään valtionavustusta yhteensä 3 505 868 euroa. Myönnetyt avustukset ilmenevät Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikennemäärärahan käyttösuunnitelmasta vuodelle 2017

 

Vuodelle 2016 myönnetyt valtionavustukset

Kunnat ovat hakemuksissaan esittäneet vuodelle 2016 valtionavustuksen tarpeekseen 6 225 838 euroa. Kunnille myönnetään valtionavustuksia yhteensä 3 232 833 euroa, joka on 1,2 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2015. Valtionavustusten määrää voitiin lisätä, koska Uudenmaan ELY-keskus sai järjestämissään tarjouskilpailuissa hintatasoltaan ennakoitua edullisemmat tarjoukset. Lisäksi vanhanmalliset päättyneet ostosopimukset eivät aiheuttaneet uudelleen hankintaa.

Myönnetyt avustukset ilmenevät Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikennemäärärahan käyttösuunnitelmasta vuodelle 2016.

 

Vuodelle 2015 myönnetyt valtionavustukset

Kunnat ovat hakemuksissa esittäneet vuodelle 2015 valtionavustuksen tarpeekseen 6 456 508 euroa. Kunnille myönnetään yhteensä 2 029 427 euroa (vuonna 2014 valtionavustuksia maksettiin kunnille 2 236 966 euroa). Syynä vähennykseen on ostoliikenteen määrän lisääntyminen siirtymäajan sopimusten päättyessä ja määrärahojen niukkuus.

 

Vuodelle 2014 myönnetyt valtionavustukset

Vuonna 2014 kunnat ja kuntayhtymät jättivät Uudenmaan ELY-keskukselle valtionavustushakemuksia 5,5 miljoonan euron edestä. Määrärahojen niukkuudesta johtuen ELY-keskus myönsi avustuksia 2,2 miljoonaa euroa. Myönnetyt avustukset ilmenevät Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikennemäärärahan käyttösuunnitelmasta vuodelle 2014.

 

Vuodelle 2013 myönnetyt valtionavustukset

Vuonna 2013 kunnat ja kuntayhtymät jättivät Uudenmaan ELY-keskukselle valtionavustushakemuksia 4,5 miljoonan euron edestä. Määrärahojen niukkuudesta johtuen ELY-keskus myönsi avustuksia 2,7 miljoonaa euroa. Myönnetyt avustukset ilmenevät Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikennemäärärahan käyttösuunnitelmasta vuodelle 2013.

 

Vuodelle 2012 myönnetyt valtionavustukset

Vuonna 2012 kunnat ja kuntayhtymät jättivät Uudenmaan ELY-keskukselle valtionavustushakemuksia 7,3 miljoonan euron edestä. Määrärahojen niukkuudesta johtuen ELY-keskus myönsi avustuksia 4,7 miljoonaa euroa. Myönnetyt avustukset ilmenevät Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikennemäärärahan käyttösuunnitelmasta vuodelle 2012.


Uppdaterad