Statsunderstöd

Statsunderstöd åt kommuner för inköp och utveckling av offentlig persontrafikservice

Närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar statsunderstöd för kommuner som ansökt om understöd för inköp och utveckling av offentlig persontrafikservice inom sitt område. Statsunderstöd kan beviljas utifrån lagen om transportservice (320/2017) för köp av trafik enligt trafikavtalsförordningen och ersättning för fullgörande av prisskyldigheter samt planering, utveckling eller försöksprojekt av trafiktjänster, till exempel utarbetning av en regional kollektivtrafiksplan, utvecklingsplan för kollektivtrafikstjänster och infrastruktur eller kollektivtrafiksförsök.

Understöden är prövningsbaserade och beviljas inom ramen för anslaget som trafik- och kommunikationsministeriet beviljar NTM-centralerna. Man kan ansöka om statsunderstöd för upphandling av trafiktjänster enligt trafikavtalsförordningen och ersättning för fullgörande av prisskyldigheter enligt sökanvisningarna för kostnaderna för det gällande året.

Godtagbara kostnader för statsunderstöd är de nettokostnader som uppstår för den sökande vid upphandling av trafiktjänster. Godtagbara kostnader för ersättning för fullgörande av prisskyldigheter är de kostnader som uppstår för den sökande vid ersättning av godkända biljettprodukter. Trafiktjänsterna ska upphandlas som konkurrensutsättning enligt upphandlingsförordningen, men om det är fråga om upphandling gjord utan konkurrensutsättning, är nettokostnaderna som definierats i trafikavtalsförordningen godtagbara. Ersättning för fullgörande av prisskyldigheter kan inte allokeras till trafik som produceras på marknadsvillkor.

Utvecklingsprojekt bör vara tidsmässigt begränsade och resultaten från projekten ska vara offentliga. Projekten kan vara ett- eller fleråriga. NTM-centralen fattar ändå beslut om understöden årligen utifrån ansökan som riktats till NTM-centralen och det tillgängliga anslaget. Projekten ska genomföras så förmånligt som möjligt för samhället. De ska vid behov konkurrensutsättas enligt lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016).

Att skicka understödsansökan

Rekommenderat söksätt: E-tjänst och ansökningsblankett (Regionförvaltningens e-tjänst)
Man kan spara ansökan medan den skapas och återvända till den senare för att fortsätta med den. Understödsprocessen i e-tjänsten framskrider smidigt i olika skeden och kunden kan följa med hur sina ärenden framskrider i e-tjänsten från arbetsbordet. I e-tjänsten används stark autentisering.

Observera: Ändringsansökningar för projekt som fått understöd 2019 kan inte lämnas in i e-tjänsten utan för dem bör man skicka in en ansökningsblankett (se "alternativt söksätt" längre ner).

välj i e-tjänsten Tjänster för trafik och sedan ansökningstyp "Statsunderstöd för offentlig persontrafikservice"

Anvisningar:

Alternativt söksätt: Ansökningsblankett som kan skrivas ut/sparas

Ansökningsblanketten för ansökan om understöd fylls i och a) sparas och skickas till NTM-centralen som en bilaga till den allmänna elektroniska ärendeblanketten (som bilaga ryms 40 Mb åt gången) eller b) skrivs ut och skickas till den NTM-centralens registratur som man ansöker om stöd ifrån.

NTM-centralernas och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) behandlar utbetalningsansökningar för offentlig persontrafikservice som beviljats statsunderstöd.

Om understödet har ansökts om elektroniskt via regionförvaltningens e-tjänst, kan man lämna en utbetalningsansökning med bilagor i e-tjänstens utbetalnings-flik.

Om du har ansökt om understöd på en utskriven blankett, ska du skicka en utbetalningsansökan som bilaga till NTM-centralens allmänna ärendeblankett till NTM-centralens registratur eller UF-centrets utbetalningsenhet. Mer information om ansökning om utbetalning och de blanketter som behövs hittar du på UF-centrets webbplats.

Obs! Man ansöker om utbetalning för statsunderstöd för kollektivtrafik som beviljats år 2019 från NTM-centralen liksom tidigare genom att använda uppföljningsblanketterna i Genvägar-avsnittet. Anvisningarna om utbetalning ovan gäller för understöd som beviljas år 2020.

REGIONAL INFORMATION

Valtionavustukset - Uusimaa ja Häme

Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Hämeen alueella.

 

Vuoden 2020 valtionavustukset

Vuoden 2020 joukkoliikenteen valtionavustusmenettely:

Liikenteen palvelujen valtionavustusten hakumenettely Uudenmaan ELYkeskuksen
alueella vuonna 2020
(pdf)

Valtioneuvoston asetusliikenteen palvelujen valtionavustuksista (Finlex.fi)
 

ELY-keskuksissa siirrytään sähköiseen asiointiin joukkoliikenteen valtionavustusten (jatkossa valtionavustus julkisen henkilöliikenteen palvelujen ostoihin ja kehittämiseen) hakemisessa.

Hakemukset voidaan jättää sähköisesti asiointipalvelussa (sahkoinenasiointi.ahtp.fi) Mikäli sähköisen asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista, voidaan hakemus laatia käyttäen verkkosivuilta löytyvää hakemuslomaketta. Suosittelemme sähköistä asiointia käsittelyn sujuvuuden vuoksi. Tällöin asiakas voi myös seurata hakemuksensa etenemistä asiointipalvelun kautta. 

 

Vuodelle 2019 myönnetyt valtionavustukset

Vuonna 2019 ELY-keskus rahoittaa alueensa joukkoliikennettä hankkimalla joukkoliikennettä yhdessä kuntien kanssa sekä myöntämällä valtionavustuksia. Lisäksi ELY-keskus ostaa vähäisessä määrin joukkoliikenteen suunnittelupalveluja sekä maksaa hankittavan liikenteen lippujärjestelmän kuluja.

Kunnat ovat hakemuksissaan esittäneet vuodelle 2019 valtionavustuksen tarpeekseen 6,1 miljoonaa euroa. Kunnille myönnetään valtionavustusta yhteensä 3,1 miljoonaa euroa.

 

Vuodelle 2018 myönnetyt valtionavustukset

Vuonna 2018 kunnat ovat hakemuksissaan esittäneet valtionavustuksen tarpeekseen 6,2 miljoonaa euroa. Kunnille myönnetään valtionavustusta yhteensä 3,7 miljoonaa euroa. Myönnetyt avustukset ilmenevät Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikennemäärärahan käyttösuunnitelmasta vuodelle 2018

 

Vuodelle 2017 myönnetyt valtionavustukset

Vuonna 2017 kunnat ovat hakemuksissaan esittäneet  valtionavustuksen tarpeekseen 7 miljoonaa euroa. Kunnille myönnetään valtionavustusta yhteensä 3,5 miljoonaa euroa. Myönnetyt avustukset ilmenevät Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikennemäärärahan käyttösuunnitelmasta vuodelle 2017

 

Vuodelle 2016 myönnetyt valtionavustukset

Kunnat ovat hakemuksissaan esittäneet vuodelle 2016 valtionavustuksen tarpeekseen 6,2 miljoonaa euroa. Kunnille myönnetään valtionavustuksia yhteensä 3,2 miljoonaa euroa. Myönnetyt avustukset ilmenevät Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikennemäärärahan käyttösuunnitelmasta vuodelle 2016.

 

Vuodelle 2015 myönnetyt valtionavustukset

Kunnat ovat hakemuksissa esittäneet vuodelle 2015 valtionavustuksen tarpeekseen 6,4 miljoonaa euroa. Kunnille myönnetään valtionavustuksia yhteensä 2 miljoonaa euroa. Myönnetyt avustukset ilmenevät Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikennemäärärahan käyttösuunnitelmasta vuodelle 2015.

 

Vuodelle 2014 myönnetyt valtionavustukset

Kunnat ovat hakemuksissa esittäneet vuodelle 2014 valtionavustuksen tarpeekseen 5,5 miljoonaa euroa. Kunnille myönnetään valtionavustuksia yhteensä 2,2 miljoonaa euroa. Myönnetyt avustukset ilmenevät Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikennemäärärahan käyttösuunnitelmasta vuodelle 2014.

 

Vuodelle 2013 myönnetyt valtionavustukset

Kunnat ovat hakemuksissa esittäneet vuodelle 2013 valtionavustuksen tarpeekseen 4,5 miljoonan euroa. Kunnille myönnetään valtionavustuksia yhteensä 2,7 miljoonaa euroa. Myönnetyt avustukset ilmenevät Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikennemäärärahan käyttösuunnitelmasta vuodelle 2013.

 

Vuodelle 2012 myönnetyt valtionavustukset

Kunnat ovat hakemuksissa esittäneet vuodelle 2012 valtionavustuksen tarpeekseen 7,3 miljoonan euron edestä. Kunnille myönnetään valtionavustuksia yhteensä 4,7 miljoonaa euroa. Myönnetyt avustukset ilmenevät Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikennemäärärahan käyttösuunnitelmasta vuodelle 2012.


Uppdaterad