Uusiutuvan energian lupaneuvonta

Neuvomme lupamenettelyitä koskevissa asioissa: 0295 020 920 tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9.00 - 12.00 Kesälomalla 1.-28.7.2024

Neuvomme lupa-asioissa

Uusiutuvan energian lupaneuvonnalle voi esittää lupiin ja menettelyihin liittyviä kysymyksiä. Kysymykset voivat liittyä kaiken kokoisiin hankkeisiin, kuten omakotitalojen uusiutuvaa energiaa hyödyntäviin lämmitys- tai sähköntuotantojärjestelmiin, maatilojen uusiutuvan energian tuotantoon tai suureen, teollisen mittakaavan uusiutuvaan energiantuotantoon.

Neuvontaa kaikille

Lupaneuvonta palvelee sekä yksityishenkilöitä, yrityksiä että hankkeiden puolesta asioijia, kuten konsultteja. Lupaneuvonta neuvoo kaikissa uusiutuvan energian tuotantoon liittyvissä lupa-asioissa, kuten esimerkiksi ympäristölupiin, rakennuslupiin ja lunastuslupiin liittyvissä asioissa.

Tutustu lupamenettelyihin

Tälle sivustolle olemme koonneet hakijan avuksi katsauksen tarvittavista lupamenettelyistä tuotantomuodoittain, uusiutuvan energialähteen mukaan. Löydät perille vasemman laidan valikosta. Ohjenuorana on kattava Menettelykäsikirjamme hakijalle. Menettelykäsikirjaa päivitetään aina lainsäädännön ja ohjeiden muuttuessa.

Neuvomme puhelimitse ja sähköpostitse:

Puhelinnumero: 0295 020 920 (ti jake klo 9–12)
Sähköpostiosoite: [email protected]  

Voit myös esittää kysymyksesi yhteydenottolomakkeen kautta:

Huomioithan ystävällisesti, että emme anna neuvoja tai vastauksia rahoitus-, investointi- ja tukikysymyksissä. 
 • Lupaneuvonta on yksi Uusiutuvan energian yhteyspisteviranomaisen lakisääteisistä tehtävistä.

  Yhteyspisteviranomaisen perustaminen on osa uuden lain toimeenpanoa. Laki uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä (1145/2020) astui voimaan 30.6.2021. Laki on osa EU:n uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämistä koskevan ns. RED II –direktiivin kansallista toimeenpanoa. Lain tavoitteena on jouduttaa uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyitä ja eräitä muita hallinnollisia menettelyitä sekä parantaa menettelyihin liittyvän neuvonnan saatavuutta. Yhteyspisteviranomaisen toiminta on keskitetty Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen.

  Lain soveltamisalaan kuuluvat uusiutuvan energian tuotantolaitosten toimintojen osalta uusiutuvan energian (sähkön, lämmön, jäähdytyksen, biokaasun, biopolttoaineen tai bionesteen) tuotanto sekä biokaasua tuottavassa laitoksessa mädätteen käsittely ja jatkojalostus.

  Tutustu lakiin ja direktiiviin:

 • Mitä  Luvat ja valvonta -palvelu on?

  Luvat ja valvonta palvelu on pähkinänkuoressa lupapalveluiden pääsisäänkäynti. Ideana on, että kun asiakas tarvitsee lupia toiminnalleen, hän voi hoitaa asioinnin yhdeltä ja samalta ”luukulta”. Toiminta voi olla uusiutuvan energian tuotantolaitos, tai esimerkiksi jonkun tapahtuman järjestäminen, joka vaatii lupia tai ilmoituksia monelta eri viranomaiselta.

  Luvat ja valvonta -palvelun kautta asiakas voi hakea monta, eri viranomaisten hallinnoimaa lupaa. Riittää, että asiakas syöttää tarvittavat tiedot kerran, jonka jälkeen ne ovat kaikkien niitä tarvitsevien viranomaisten saatavilla. Palvelussa voi seurata lupa-asioiden käsittelyn etenemistä ja keskustella viestein viranomaisten kanssa. Luvat ja valvonta -palvelu on Työ- ja elinkeinoministeriön hanke.

  Luvat ja valvonta -palvelu koskettaa erityisesti uusiutuvaa energiaa

  Esimerkiksi biokaasulaitosta suunnitteleva asiakas voi hakea yhden luukun kautta sekä kunnalta rakennusluvan että ympäristöluvan, sekä myös kemikaaliluvan Tukesilta tai Pelastuslaitokselta. Uusiutuvan energian sähköä tuottavien tuotantolaitosten lupamenettelyiden kestoa koskettaa tietyt määräajat. Määräaikojen seuranta tapahtuu Luvat ja valvonta -palvelussa.

  Viranomaisten tulisi liittyä

  Uusiutuvan energian lupamenettelyitä käsittelevässä laissa (1145/2020, 2 luku 6§) on määritelty, mitkä uusiutuvan energian tuotantolaitosten luvat on haettavana sähköisen yhteyspisteen, eli Luvat ja valvonnan kautta.

  Asiakas voi valita mitä kautta hän asioi

  Luvat ja valvonta -palvelun sijaan, asiakas voi edelleen asioida viranomaisten kanssa niin sanottuja perinteisiä reittejä pitkin. Jos hakija asioi esimerkiksi sähköpostilla, viranomaisen tulee ilmoittaa hakemuksen vireille tulosta sekä päätöksen tiedoksiannosta yhteyspisteviranomaiselle. Yhteyspisteviranomainen merkitsee palveluun vireille tulleet lupahakemukset sekä päätökset lakisääteistä määräajan laskentaa varten.

  Lue lisää Luvat ja valvonta -palvelusta (luvatjavalvonta.fi)

  Luvat ja valvonta -palveluun (suomi.fi)

   

 • Uusiutuvan energian voimalaitosten, eli sähköä tuottavien laitosten, lupa- ja hyväksymismenettelyiden enimmäiskestolle on jatkossa sitovat määräajat. 

  Uusiutuvan energian voimalaitoksen rakentamisen, verkkoon liittämisen ja käyttämisen edellytyksenä olevien lupamenettelyiden ja muiden hallinnollisten hyväksymismenettelyiden kesto ei saa yhteensä ylittää kahta vuotta. Määräaika on yksi vuosi, jos laitoksen sähköntuotantokapasiteetti on alle 150 kW tai mikäli kyse on voimalaitoksen päivittämishankkeesta.

  Määräaika on yhteinen kaikille luville. Määräajan laskeminen alkaa ensimmäisen lupa- tai hallinnollisen menettelyasian vireillepanosta, ja laskeminen päättyy viimeiseen lupamenettelyä tai hallinnollista hyväksymismenettelyä koskevan päätöksen tiedoksiantoon. Määräaika sisältää kaikki lupamenettelyn ja muun hallinnollisen hyväksymismenettelyn vaiheet. Määräaikojen seurantavastuu on yhteyspisteviranomaisella ja noudattamisvelvollisuus muilla viranomaisilla. Voit lukea lisää määräaikojen seurannasta lupien määräaikoja käsittelevässä osiossa.

  Lupakäsittelyn määräajat

Uusiutuvan energian tuotantolaitos vaatii useamman viranomaismenettelyn

Uusiutuvan energian tuotantohankkeen viranomaismenettelyt ovat usein laajoja ja monivaiheisia prosesseja. Jotta hanke etenisi sujuvasti, on hyvä ottaa yhteyttä viranomaisiin hyvissä ajoin. Lupahakemukset on syytä valmistella huolella, jotta niiden käsittely olisi mahdollisimman sujuvaa.

 

Laitoshankkeisiin tarvittavia yleisimpiä ympäristöllisiä viranomaismenettelyitä ovat kaavoitus, ympäristövaikutusten arviointi, ympäristö- ja vesilupa, kemikaali- ja prosessiturvallisuuteen liittyvät luvat sekä rakennuslupa. Lupahakemuksia käsittelevät kunta, ELY-keskus, AVI, Tukes ja pelastuslaitos. Ota yhteyttä, ELY-keskus neuvoo sinua eteenpäin!

 

  Facebook-kuvake, mikä johdattaa Uusiutuvan energian lupaneuvonnan Facebook-sivulle.           Instagram-kuvake, mikä johdattaa Uusiutuvan energian lupaneuvonnan Instagram-sivulle.           Viestipalvelu X:n kuvake, mikä johdattaa Uusiutuvan energian lupaneuvonnan X-sivulle.

Päivitetty: 27.06.2024