YLVA

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmän valvontaosa

Yleistä YLVA-tietojärjestelmästä

Yleistä YLVA-tietojärjestelmästä

YLVA on sähköinen järjestelmä, jota hyödynnetään ympäristölain valvonnassa. Jos toiminnanharjoittajan kohteella syntyy jätteitä tai päästöjä, jotka voivat olla valvomattomina ympäristölle haitallisia, tulee toiminnanharjoittajien raportoida niistä kunnille ja valtiolle. YLVA on luotu tätä tarvetta varten ja sen kehityksessä pyritään vastaamaan alati muuttuviin lakeihin sekä EU-raportointivelvoitteisiin. 

Kuvallinen yleisohje YLVA-tietojärjestelmän käyttöön (pdf)

Taustaa

YLVA-tietojärjestelmä on tehty ensisijaisesti tukemaan ympäristönsuojelulain (527/2014) ja jätelain (646/2011) valvontaa. Sitä edelsi Vahti-järjestelmä, joka oli luotu samaan tarpeeseen, mutta sisälsi myös muunlaisia, kuin YSL:n mukaisia kohteita, kuten nykyisin Jätehuoltorekisteriin kuuluvat kohteet. YLVA-järjestelmässä hallitaan ja käsitellään ympäristönsuojelulain nojalla sekä valtion että kuntien valvomien ympäristöluvanvaraisten, ilmoituksenvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen tiedot pois lukien tilapäistä melua ja tärinää aiheuttava toiminta sekä koeluonteinen toiminta.

YLVA-tietojärjestelmä on avoin tietojärjestelmä, mikä tarkoittaa sitä, että järjestelmässä on mahdollista hallita ainoastaan julkista tietoa. Salassa pidettävät tiedot hallitaan ELY-keskuksissa USPA-asianhallintajärjestelmässä ja kunnissa niiden omissa järjestelmissä. Ympäristönsuojelulain (527/2014) 210 § nojalla toiminnan päästö- ja tarkkailutiedot sekä ympäristön laatutiedot eivät ole salassa pidettäviä.

Toiminnanharjoittajien järjestelmään raportoimista tiedoista tuotetaan Suomen IE-direktiivin ja E-PRTR-asetuksen mukaiset raportit EU-komissiolle. Suomen ympäristökeskus ja Tilastokeskus käyttävät YLVA:n tietoja ympäristön tilan seurantaan, tutkimukseen, suunnitteluun ja erilaisten raporttien tuottamiseen. YLVA:n tietoja käytetään lainsäädännön valmistelutyössä. Myös muut viranomaiset voivat käyttää YLVA:n tietoja omien tehtäviensä hoitamiseen.

YLVAan luotavan kohteen valvoja määräytyy sijaintikunnan ja luvanvaraisuustyypin mukaan. Kuntien ja valtion valvomat toiminnot tehdään järjestelmään erillisiksi kohteiksi. Kohteet jakautuvat lupatyypeiltään luvanvaraisiin, ilmoituksenvaraisiin ja rekisteröitäviin toimintoihin. Valvojat hallinnoivat kohteita YLVAssa, jossa on mahdollista seurata kohteiden tarkastuksia ja raportointia haluamallaan tarkkuudella. YLVA sijaitsee Y-alustalla, jossa on nykyään myös paljon muita järjestelmiä erilaisten kohteiden hallinnointiin.

YLVAn kohdehaku

Kohdehaku-toiminnolla voit etsiä YLVAan lisättyjä kohteita, mutta myös muita Y-alustan kohteita. Virallisesti vain ”YSL ja MYSL toiminta”-suodattimen alaiset kohteet luetaan YLVA-kohteiksi. Muut järjestelmät pitävät sisällään muita Y-alustalle tuotuja kohteita, joita ovat: pilaantuneiden maa-alueiden tietojärjestelmä, jätehuoltorekisteri, maanrakentaminen, tuottajavastuurekisteri, ojitusilmoitukset, sekä ruoppaus- ja niittoilmoitukset. Kaikkien Y-alustan järjestelmien kohteet ovat oletuksena haussa mukana, mutta tämän sivuston ohjeistus ei tule käsittelemään muita kuin YLVA-kohteita. Tutustu paremmin YLVAn kohdehaku-toimintoon yleistä YLVAsta-ohjeen (pdf) avulla.

Järjestelmän toimintalogiikasta

YLVA on integroitu useiden muiden tietojärjestelmien kanssa, joita ovat

  • ATV, Asiakastietovaranto
  • USPA, ELY-keskusten asianhallintajärjestelmä
  • SPAv2, KEHA-keskuksen ylläpitämä aluehallinnon sähköinen palvelualusta, jonka kautta toiminnanharjoittajat raportoivat tietojaan
  • LAPA, KEHA-keskuksen ylläpitämä laskutuspalvelujärjestelmä
  • Oskari, Maanmittauslaitoksen karttapalvelu
  • Mylly-alusta, järjestelmien tiedoista tuotetut raportit

Tulevaisuudessa myös TUKESin kemikaalitietojärjestelmän KemiDigin toimipaikka on mahdollista kytkeä YLVA-kohteeseen.

Päivitetty: 14.02.2024