YLVA

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmän valvontaosa

Kohteen valvontaprofiili, uuden osion ja pisteen luominen

Kohteen valvontaprofiili, uuden osion ja pisteen luominen

Valvontaprofiilin osiota tai pistettä ilmaisevaa palloa painamalla pääset katsomaan ja muokkaamaan osion tai pisteen tietoja. Tarvittaessa voit suodattaa pisteitä tyypin mukaan ikonipalkin kytkimistä. Voit luoda uuden osion painamalla [+UUSI OSIO]-painiketta.

Kuvallinen ohje kohteen valvontaprofiilin täyttämiseen (pdf)

Uuden osion luominen

Kohde rakentuu osioista. Jokaiselle kohteelle on luotava ainakin yksi osio. Valvontaprofiilissa pääset luomaan kohteelle uuden osion.

Sivun vasemmassa yläkulmassa näkyvät Osion ID-numero ja nimi. Osio tulee nimetä siten, että nimestä käy selkeästi ilmi, mitä toimintoja osio käsittää.

Pääosiokytkimestä voit asettaa osion pääosioksi. Pääosioksi tulee asettaa kohteen pääasiallinen toiminta Pääosion määrittäminen-kohdan ohjeen mukaisesti.

Jo luodun osion tietoja voit muokata [MUOKKAA]-painikkeella. Muokkaustilassa voit muokata osion nimeä, sijaintikuntaa, päätoimialaa, osion tilaa, toiminnan aloitus- ja lopetuspäivämäärää sekä osion kuvausta. Huomaa kuitenkin, että osion päätoimialaa ei voi muuttaa, jos osiolla on pisteitä.

Polttolaitosten raportoinnissa tulee huomioida polttolaitosten poikkeava osio- ja pisterakenne suhteessa muiden kohteiden valvontaprofiileihin, katso Liite erityishuomioista polttolaitosten osio-/pisterakenteesta yksityiskohtaisen ohjeen lopussa.

Pääosion määrittäminen

Pääasiassa kuntakohteilla on vain yksi osio, mutta tapauskohtaisesti yhdellä kohteella voi olla myös useita osioita. Pääosio valitaan kohteen pääasiallisen toiminnan perusteella. Päätöksen siitä, mikä on pääosio, tekee valvova viranomainen keskusteltuaan toiminnanharjoittajan kanssa. Pääosion voit vaihtaa myöhemmin. Tämä kuitenkin edellyttää, että toiminta kohteella on muuttunut. Tällöin uuden pääosion tulee kuvata kohteen uutta pääasiallista toimintaa.

Yhteen osioon voit liittää useita luvanvaraisuusperusteita. Seuraaville toiminnoille on tehtävä aina oma osio:

  • eläinsuoja
  • turkistuotanto
  • kalankasvatus
  • turvetuotanto
  • kaatopaikka
  • ampumarata
  • yhdyskuntajätevedenpuhdistamo
  • teollisuusjätevedenpuhdistamo. Teollisuusjätevedenpuhdistamo-osio tehdään myös silloin, kun kyseessä on esikäsittely ennen jätevesien puhdistamolle johtamista ja prosessi vastaa teollista prosessia. Tällöin päätoimialaksi valitaan päätoiminnon mukainen toimiala, esimerkiksi metsäteollisuus tai kemianteollisuus.
  • haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävä toiminta
  • polttolaitos (yhteinen piippu)

Osioiden sijoittaminen kartalle

Vasemman palkin Sijainti / Kartta-näkymässä pääset asettamaan osion sijainnin kartalle.

Sijainti / Kartta-näkymän [MUOKKAA]-painikkeella pääset kirjoittamaan kohteen koordinaattitiedot tietokenttiin. Tällöin kannattaa tarkistaa kohteen sijainti kartalla. Vaihtoehtoisesti voit napauttaa karttaa lisätäksesi kohteen sijainnin kartalle. Jos osiolta puuttuu pakollisia tietoja, ei sijaintia voi tallentaa.

[LUOKITTELU]-painikkeesta pääset Luokittelu-näkymään, johon viedään osion luokittelutiedot. Katso tarkemmin erillinen kohteen luokittelu ohje (pdf).

Uuden pisteen luominen

Pisteelle tallennetaan jaksoittain kerättävät päästötiedot ja muut toiminnanharjoittajan raportoimat tiedot. Pisteille kohdennetaan esimerkiksi vesiin ja ilmaan johdetut päästöt sekä jätetiedot. Kohteelle luotavat pisteet määräytyvät ympäristöluvan, ilmoituksesta tehtävän päätöksen tai rekisteröintiä koskevan asetuksen perusteella. Valvontaprofiilin osiota ilmaisevaa vihreää palloa painamalla pääset luomaan osiolle uuden pisteen.

Uuden pisteen luominen aloitetaan Osion tiedot- tai Sijainti / Kartta -näkymässä [+UUSI PISTE]-painikkeesta. Yhdelle osiolle voit kytkeä yhden tai useamman pisteen.

Sekä Osion tiedot- että Sijainti / Kartta -näkymästä sinut ohjataan uuden pisteen profilointiin.

Pisteen profilointi

Sektori: Uutta pistettä profiloitaessa, valitse ensin Sektori (ilma, jätehuolto, melu, vesi, toimialakohtainen raportointi). Pisteen sektoria voit muokata vapaasti niin kauan, kun pisteelle ei ole kytketty lomakkeita. Järjestelmä lukitsee pisteen profilointitiedot, kun pisteelle liitetään lomake. Lukitus poistuu, jos lomakkeet poistetaan pisteeltä.

Jos Sektori ja Rooli-kentät ovat harmaana, on pisteelle jo viety raportointitietoja, etkä pääse enää muokkaamaan pisteen sektoria tai roolia. Pisteen profilointi lukittuu pysyvästi, jos pisteelle on raportoitu dataa. Pisteen tilatietoa ja kuvauskentän tekstiä pääset muokkaamaan aina.

Rooli: Pisteen Rooli suodattuu valitun sektorin mukaan. Roolit ovat: ilma, jätehuolto, vesi ja toimialakohtainen raportointi

Tila: Pisteen Tila voi olla toimiva tai lopetettu.

Kuvaus: Kuvaus -kenttä on pisteen nimeämistä varten. Piste tulee nimetä siten, että nimestä saa mahdollisimman yksiselitteisesti selville, mistä toiminnosta ja päästöstä on kyse. Jos laitoksella on useita osioita, tulee pisteen kuvaukseen sisältyä myös osion nimi. Selkeä kuvaus on olennainen, sillä vain Kuvaus -kentän tieto erottaa saman roolin eri pisteet toiminnanharjoittajalle asiointipalvelussa. Myös tilastokeskus pystyy kuvauksen perusteella kohdentamaan päästötiedot oikein.

Pisteen sijainti

Pisteen sijainnin määritys tapahtuu Sijainti / Kartta-näkymässä [MUOKKAA]-painikkeesta.

Sijainti / Kartta-näkymässä voit määrittää pisteen sijaintikoordinaatit. Jos kyseessä on ilmapiste, Korkeus -tietokenttään viedään savupiipun korkeus. Muussa tapauksessa Korkeus -tietokenttään merkitään nolla.

Kun olet määrittänyt kohteen sijainnin, profiloinut pisteen ja tallentanut tiedot, Raportointilomakkeet- ja Prosessit -näkymät aktivoituvat.

Huomioithan, että sijaintitietoja ei voi tallentaa, ennen kuin piste on muilta osin profiloitu.

Raportointilomakkeet

Kaikkien kohteiden pääosiolle kytkeytyy automaattisesti Raportointi-piste. Raportointi-pisteelle on kytketty yleiset raportointilomakkeet. Voit valita raportointilomakkeista kohteellesi olennaiset lomakkeet. Lomakkeelle tulee lisäksi valita raportointijakso. Näitä lomakkeita käytetään, kun halutaan raportoida toiminnanharjoittajan raportoimia tietoja tai korjata aiemmin täytettyjä tietoja. Lomake on sama, jonka toiminnanharjoittaja täyttää sähköisessä asiointipalvelussa.

Raportointi-välilehden kautta pääset tarkastelemaan ja muokkaamaan aiemmin luotuja ja täytettyjä raportteja. Toiminnanharjoittajan täyttämät raportit tulevat valvojalle näkyviin Raportointidata-näkymässä.

Päivitetty: 14.02.2024