kuvituskuva

Keski-Suomen yrityspalvelut

Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot - TKI-rahoitus

Yrityksen kehittämisavustus ja Kansallinen TKI-rahoitus

Yrityksen kehittämisavustuksen alla on tällä hetkellä haettavissa kaksi eri rahoitusta:

1. Yrityksen kehittämisavustus pk-yritysten kehittämis- tai investointihankkeisiin, jotka liittyvät kasvuun, tuotekehitykseen ja palveluiden ja prosessien kehittämiseen tai kansainvälistymiseen. Tuen suuruus investoinneissa 10–20 % ja muissa kehittämistoimissa 50-60 %.

2. Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustushaku (TYT) Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF).

Keski-Suomessa on haettavana yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Ensimmäinen hakujakso 15.4. – 28.6.2024, rahoitusta on haettavana arviolta 800 000 euroa. Hankkeisiin voidaan myöntää avustusta pääsääntöisesti enintään 80 %.
​​​​​Lue lisää EURA 2021 (eura2021.fi)

Lisätiedot:
​​​Yritysasiakkuuspäällikkö/yritystutkija Henrik Broman, 0295 028 545 [email protected]
Rahoitusasiantuntija Juha Tentke, 0295 024 199 [email protected]
Rahoitusasiantuntija Samuli Seppälä, 0295 024 104 [email protected]

3. Kansallinen TKI-rahoitus pk-yrityksille on suunnattu Etelä- ja Länsi-Suomen alueen pienten yritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI) liittyviin kehittämis- ja investointihankkeisiin.

Kansallista TKI-rahoitusta voivat hakea:

  • Ammattikorkeakoulujen, yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkimus-, kehitys- ja innovaatioiden kehittämishankkeissa mukana ollut tai oleva pieni yritys. Poikkeustapauksessa avustus voidaan myöntää myös edellä mainitussa kehittämishankkeessa mukana olleelle tai olevalle keskisuurelle yritykselle silloin, kun yritys toimii pääosin vielä kotimarkkinoilla.
  • Alle viisivuotias yritys. Lisäksi edellytetään, että yritys ei ole jatkanut toisen yrityksen toimintaa eikä tuotetta ole kaupallistettu toisessa yrityksessä aiemmin eikä yritys ole syntynyt sulautumisen kautta. Poikkeuksena tilanne, jossa sulautuneet yritykset ovat alle viisivuotiaita. Mikäli yritys on osa konsernia, kaikkien konsernin yhtiöiden tulee olla rahoituksen päätöksentekohetkellä alle viisivuotiaita. ​​​​
  • Voit tehdä hakemuksen Aluehallinnon asiointipalvelussa - Yritysrahoitus (sahkoinenasiointi.ahtp.fi)

Rahoitukseen sovelletaan ELY-keskuksien rahoituslinjauksia ja tukitasoja. Ennen hakemuksen jättämistä on suositeltavaa tutustua ELY-keskuksen rahoituslinjauksiin.

4. Maaseutuyritysten kehittämistuki

  • Kehittämisellä tarkoitetaan tuotteiden, palveluiden, tuotantomenetelmien, markkinoinnin, teknologioiden ja digitaalisten ratkaisujen kehittämistä sekä muuta yritystoiminnan uudistumista edistävää kehittämistoimea
  • Tukea voidaan myöntää enintään 50% hyväksyttävistä 5 000 - 100 000 euron kustannuksista

Tutustu tarkemmin maaseudun yritysrahoitukseen. Lue lisää Maaseudun kehittäminen ja Maaseudun yritystuet (ruokavirasto.fi) sekä Maataloustuotteiden jalostusyritysten kehittämiseen tarkoitettu tuki (maaseutu.fi)

Hakemuksen voit tehdä HYRRÄssä, Hyrrä-asiointipalvelu (ruokavirasto.fi)

Innovaatio- ja osaamisverkostot

Rahoitus kannustaa alueellisia TKI-toimijoita, tutkimusorganisaatioita ja yrityksiä, maakuntarajat ylittävään yhteistyöhön. Tavoitteena on innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemit ja elinkeinoelämälähtöinen osaamisen uudistuminen. Laaja-alaisella yhteistyöllä tuetaan uusien teknologioiden käyttöönottoa yrityksissä.

Lue lisää Innovaatio- ja osaamisverkoston rahoitushauista.
Lue lisää EURA 2021 (eura.fi)

https://www.innoverkostot.fi/teema/rahoitus/
https://www.innoverkostot.fi/

Lisätiedot:
yritysasiantuntija Tiina Arpola, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 026 131, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
yritysasiantuntija Sari Pikkarainen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 026 089, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
Lue lisää (rakennerahastot.fi)

Lue lisää: Innovaatio- ja osaamisverkostot valmisteluhankehaku avoinna | Rakennerahastot (rakennerahastot.fi)

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma

Kokeiluohjelmalla rahoitetaan biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä niihin liittyviä investointeja. Tavoitteena on edistää biomassojen prosessointia, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotantoa ja tuotekehitystä, ravinteiden kierrätyksen logistiikkaa ja palveluratkaisuja sekä kehittää biomassoista korkean jalostusasteen tuotteita.

Ohjelmasta voidaan myöntää tukea myös lannoitevalmisteiden tai muiden pitkälle jalostettujen tuotteiden tuotannon käynnistämiseen liittyviä kone-, laite ja rakennusinvestointeja, jos tuotannon lähtöaineina ovat lannat tai biokaasutuksen rejektit. Lue lisää kokeiluohjelmasta ely-keskus.fi

Vihreä siirtymä

Ympäristöministeriön vastuulla on kolme vihreätä siirtymää vauhdittavaa valtakunnallista teemaa, jotka perustuvat EAKR-ohjelmaan. 

Lisätietoja antaa rahoitusasiantuntija Paula Alho, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
p. 0295 027 284, paula.alho(at)ely-keskus.fi

Lisätietoja antaa rahoitusasiantuntija Paula Alho, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
p. 0295 027 284, paula.alho(at)ely-keskus.fi

Lisätietoja antaa rahoitusasiantuntija Johanna Jalonen, Hämeen ELY-keskus
P. 0295 025 154, johanna.jalonen(at)ely-keskus.fi

Kokonaisuudessa rahoitetaan hankkeita, joissa kehitetään laajasti hyödynnettäviä ja skaalautuvia ratkaisuja. Ne voivat olla esimerkiksi kokeilukulttuuriin ja uusien toimintamallien esiintuomiseen liittyviä demonstraatiohankkeita. Tulosten tulee tähdätä valtakunnalliseen hyödynnettävyyteen.

Rahoitusta voivat hakea muun muassa yritykset, kunnat ja kuntayhtymät, muut alueelliset toimijat, korkeakoulut, tutkimuslaitokset sekä yhdistykset ja säätiöt.

Energiatehokkuuden ja ilmastonmuutoksen teemoissa rahoittajana on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja kiertotalouden teemassa Hämeen ELY-keskus. Haku järjestetään lähtökohtaisesti vuosittain. Teemojen painopisteitä tarkennetaan hakukohtaisesti.

Business Finlandin TKI-rahoitus

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitus. 

Lue lisää (businessfinland.fi)

Yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyö. 

Lue lisää (businessfinland.fi)

Veturiyritysten kumppanuusrahoitushaku yrityksille ja tutkimusorganisaatioille.

Lue lisää (businessfinland.fi)

Innovaatioseteli

Tauolla, lue lisää Osta uutta tietoa ja osaamista yritykseesi innovaatiosetelillä (businessfinland.fi) 

IPR-tuki

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä eli pk-yrityksillä on mahdollisuus saada taloudellista tukea aineettoman omaisuutensa suojaamiseen ja sen hallinnan kehittämiseen Ideas Powered for Business SME Fund -avustusohjelmasta. Tuen myöntää Euroopan unionin teollisoikeusvirasto EUIPO. Tukihakemuksen voi tehdä EU:ssa toimiva pk-yritys tai sen puolesta toimiva valtuutettu edustaja. Tuki maksetaan kuitenkin aina suoraan pk-yritykselle. Lue lisää: Pk-yritysrahasto SME Fund 2023 (prh.fi) 

Tietoturvaseteli

Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen yrityksille. Tietoturvallisuuden kehittäminen välineiden, laitteiden ja palvelulisenssien, osaamisen, tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnan jne. kautta. Tuki 15 000 (pk-yritykset) tai 100 000 euroa. Lue lisää (kyberturvallisuuskeskus.fi).

Ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen ohjelma laajenee biojätteiden ravinteiden kierrätykseen ja siirtyy hakemusten jatkuvaan käsittelyyn

Tukea voidaan myöntää investoinneille sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeille (TKI), jotka edistävät yhdyskuntien jätevesien ja biojätteiden ravinteiden talteenottoa ja kierrätystä tai jätevesien energiapotentiaalin hyödyntämistä ja energiatehokkuutta. Lisäksi tuetaan toimijoiden välisiä ravinteiden kierrätyksen yhteistyöhankkeita. Avustettavien hankkeiden tulee olla avustuksen teemojen mukaisia, laadukkaita ja toteuttamiskelpoisia.

Etenkin investointihankkeissa on syytä huomioida yhteistyömahdollisuudet alueella toimivien muiden ravinteiden kierrätyksen toimijoiden kanssa. TKI-hankkeiden kohdalla korostuvat tekniikat, joilla voidaan tuottaa kestävästi ja kustannustehokkaasti turvallisia ja käyttökelpoisia lopputuotteita. Toivottavia ovat myös hankkeet, joissa luodaan ja kehitetään markkinoita kierrätysravinteille. Lue lisää (ym.fi)

Horisontti Euroopan vuoden 2024 rahoitushaut ovat auenneet

Ohjelman kautta EU rahoittaa yritysten tuotekehitystä, innovaatioiden skaalausta ja kansainvälistä kasvua sekä tutkijoiden huippututkimusta, koulutusta ja kansainvälistä liikkuvuutta. Pääosa rahoituksesta on suunnattu eurooppalaisena yhteistyönä toteutettaville tutkimus- ja innovaatioprojekteille. Lue lisää (businessfinland.fi)

Päivitetty: 22.04.2024