kuvituskuva

Keski-Suomen yrityspalvelut

Yhteistyössä

Kansainvälistyvälle yritykselle

Tältä sivulta löydät tietoa rahoituksesta, jota kansainvälistyvän yrityksen on mahdollista saada.

Oikopolut

Eri rahoitusmuotoja

 • Yrityksen kehittämisavustus soveltuu liiketoiminnan laajentamiseen ja uudistamiseen, erityisesti kasvuhakuisille ja kansainvälistyville pk-yrityksille. Avustusta voidaan myöntää investointeihin (10-20 %) ja kehittämistoimenpiteisiin (50 %) yrityksen käynnistäessä tai laajentaessa vientitoimintaansa.

  Rahoitusta voi saada esimerkiksi:

  • Kv-markkinoiden kartoittamiseen, markkinaselvityksiin, kansainvälisille messuille osallistumiseen, uuden kv-valmiuksia kehittävän avainhenkilön palkkaamiseen
  • Valmisteluun ja esiselvityksiin (esim. kv-strategian tai kv-suunnitelman laatimiseen)
  • Uuden tuotantoteknologian hankintaan ja uusien tuotantotilojen rakentamiseen 
  • Tuotteiden, palvelujen ja tuotannon kehittämiseen
  • Liiketoimintaosaamisen kehittämiseen


  Tutustu yrityksen kehittämisavustukseen

 • Exhibition explorer

  Yritysryhmälle (min 4 yritystä) kansainväliseen BtoB-messuprojektiin (oman tai yhteisosasto varaus-, pinta-ala ja tekniikkakustannukset, rakenteet, kalusteet, suunnittelu yms.). Avustus 1 000–35 000 €/yritys (tuki 40–50 %).

  Group explorer

  Yritysryhmälle (4–10 yritystä) yhteisten liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiseen uusilla kansainvälisillä markkinoilla. Kesto enintään 1 vuosi. Avustus 2 500–20 000 €/yritys (tuki 40–50 %).

  Market explorer

  Asiantuntijapalveluihin (myös ulkomaisiin) etsimään olemassa oleville tai pilotointivaiheessa oleville tuotteille, palveluille ja liiketoimintamalleille uusia kansainvälisiä markkinoita. Yli viisi vuotiaille osakeyhtiöille. Avustus max. 40 000 € (tuki 50 %). Haettavissa useita kertoja.

  Talent-rahoitus

  Kansainvälistymiseen liittyvien kyvykkyyksien parantaminen. Kansainvälisen osaamisen johtamisen kehittäminen, kansainvälisen työyhteisön ja -kulttuurin rakentaminen, osaajatarpeen ennakointi ja rekrytointivalmiuksien kehittäminen. Avustus max. 50 000 € (tuki 50 %).

  Tempo

  Kansainvälistymisstrategiat, markkina- ja kysyntäselvitykset, pilotoinnit, koemarkkinointi, IPR-selvitykset yms. Alle viisi vuotiaille yrityksille, joilla sitoutunut tiimi (min. 2 hlöä), konkreettinen idea ja uskottava rahoitus. Avustus max. 60 000 € (tuki 75 %). Haettavissa yhden kerran.

 • EBRD

  Projektirahoitus

  Pääasialliset suoran rahoituksen muodot ovat lainat, pääoma ja takaukset. Projektin tulee sijaita taloudessa, jossa EBRD toimii (lähes 40 maata), sillä on hyvät mahdollisuudet olla kannattava ja saada merkittäviä pääomasijoituksia, se hyödyttää paikallista taloutta sekä täyttää vaaditut ympäristöstandardit.


  EIC

  EIC Accelator

  Voimakasta kansainvälistä kasvua hakeville pk-yrityksille, joiden innovaatiotausta on ensisijaisesti deep tech -tutkimuksessa. Ennen varsinaista kaupallistamisvaihetta tapahtuvaan uusien, innovatiivisten tuotteiden ja ratkaisujen testaukseen, validointiin, pilotointiin ja skaalaukseen. Projektin rahoitus enintään 2,5 milj. euroa.


  EU komissio

  Digitaalinen Eurooppa

  Teemoina suurteholaskenta, tekoäly, kyberturvallisuus, edistyneet digitaaliset taidot sekä digitaaliteknologian laajamittaisen käytön varmistaminen taloudessa ja yhteiskunnassa. Hankkeet vaativat usein osallistumista laajempiin, yleensä monikansallisiin konsortioihin. Avustusprosentti on 50 % (75 % pk-yrityksille).


  Eureka

  Yritysten tarpeista lähtevät, markkinoita lähellä olevat tutkimus- ja kehitysprojektit. Hakijana konsortio, jossa osallistujia vähintään kahdesta eri maasta (rahoituskriteerit kuten kotimaisissa projekteissa).


  Eurostars

  Kasvuyritysten tutkimukseen ja kehitykseen (tuki 40-50 %). Osallistujat vähintään kahdesta maasta. Projektien kesto on max. 3 vuotta. Tulosten odotetaan olevan markkinoilla kahdessa vuodessa projektin päättymisen jälkeen.


  Luova Eurooppa

  Rahoitusta kulttuurin, taiteen, audiovisuaalialan, luovien alojen ja uutismedian organisaatioiden ja ammattilaisten eurooppalaiseen yhteistyöhön ja toiminnan kehittämiseen. Hankkeisiin osallistutaan useimmiten konsortiona, joka koostuu eri maista tulevista organisaatioista.


  MSCA

  Muualta Suomeen siirtyvien tutkijoiden ja T&K-henkilöstön liikkuvuutta edistävä tuki. Useita eri instrumentteja.


  Sisämarkkinaohjelma

  Pk-yritysten kilpailukyvyn, markkinoille pääsyn ja kansainvälistymisen sekä yrittäjyys ja yrittäjyystaitojen kehittämiseen.


  Finnfund

  Investointirahoitus

  Kehitysmaissa toimiville tai sinne perustettaville yksityisille yrityksille pääomaa, välirahoitusta ja lainaa. Kriteerinä taloudellinen kannattavuus, vastuullisuus ja kehitysvaikutukset. Mukaan jo suunnitteluvaiheessa.


  Finnpartnership

  Liikekumppanuustuki

  Kehittyviin maihin suuntautuvan pitkäaikaisen kaupallisen yhteistyön ja kannattavan liiketoiminnan aloittamiseen. Selvitys-, koulutus- ja pilotointivaiheisiin sekä olemassa olevan liiketoiminnan kehittämiseen. Avustus 30–85 % (min. 15 000 €). Myös matchmaking- sekä maa- ja toimialatietopalvelut.


  Finnvera

  Kansainvälistymislaina

  Ulkomaille perustettavan tai siellä toimivan tytär- tai osakkuusyrityksen tai toimipaikan investoinnit, kehittäminen, kasvu tai omistusosuuden hankinta. Toiminnan tulee olla ensisijaisesti tuotannollista toimintaa, kokoonpanoa, huolto- tai palvelutoimintaa, ei pelkkää myyntiä.


  Kansainvälistymistakaus

  Ulkomaille perustettavan tai siellä toimivan tytär- tai osakkuusyrityksen tai toimipaikan investoinnit, kehittäminen, kasvu tai omistusosuuden hankinta. Enintään 80 % luoton tai muun rahoitussitoumuksen määrästä.


  Vientitakaus

  Viennin valmistuksen aikaista tai toimituksen jälkeistä käyttöpääoman rahoitusta sekä vastavakuutta pankille toimitustakauksissa ulkomaiselle ostajalle. Enintään 80 % luoton tai muun rahoitussitoumuksen määrästä.


  IFC

  Ilmastorahasto

  Rahasto tukee uusiutuvan ja puhtaan energian ratkaisuja sekä ilmastohankkeita kehittyvissä maissa. Instrumentteina lainat, pääomasijoitukset ja takuut (keskimääräinen hankekoko on noin 100 miljoonaa dollaria). Suomalaisten yritysten osallistuminen ei ole vaatimus hankkeiden rahoitukselle.


  Projekti- ja yritysrahoitus

  Projektien ja yritysten rahoitusta tyypillisesti 7–12 vuodeksi. Instrumentteina mm. suorat lainat ja sijoitukset yrityksiin sekä myös välittäjäpankeille, leasingyhtiöille ja muille rahoituslaitoksille edelleenvälitettäväksi.


  NDF

  EEP Africa

  Alkuvaiheen apurahoja ja katalyyttirahoitusta innovatiivisille puhtaan energian hankkeille, teknologioille ja liiketoimintamalleille 15 maassa Etelä- ja Itä-Afrikassa. Hauissa myönnetty avustuksia ja takaisinmaksettavia avustuksia 200 000–1 miljoonaa euroa (yhteisrahoitusvaatimus min. 30 %).


  Ilmastotoimien tuki

  Ilmastonmuutoksen hillitsemis- ja sopeutumistoimenpiteiden tukeminen alemman tulotason ja heikon tilanteen maissa (Nordic Climate Facility NCF). Tukea pääasiassa konsulttipalveluihin ja investointeihin (tavarat, työt ja palvelut). Avustusta, lainaa ja pääomia.


  NOPEF

  Esitutkimukset

  Esitutkimuksiin, joiden tavoitteena on EU/EFTA-alueen ulkopuolisen liiketoiminnan perustaminen, investoinnit tai pilotoinnit. Vaatimuksena myönteiset ympäristö- ja ilmastovaikutukset. Koroton laina max. 50 000 € (max. 40 %). Tulosperusteisesti muutetaan 50–100 % tueksi.


  NEFCO

  Vihreät projektit

  Pohjoismaiden ulkopuolelle suuntautuvat hankkeet, joilla on myönteisiä ympäristö- tai ilmastovaikutuksia ja jotka tähtäävät toiminnan perustamiseen kohdemaahan. Markkinaehtoisia lainoja, oman pääoman ehtoista rahoitusta sekä taloudellista tukea kansainvälistymisselvityksiin (esim. vakuudeton Green recovery -laina).


  TESI

  Pääomasijoitukset

  Rahastosijoituksia ja suoria, markkinaehtoisia sijoituksia yrityksiin mm. kansainvälistymisen, tuote- ja palvelukehityksen, investointien sekä yritys- ja omistusjärjestelyjen tarpeissa. Arviointiperusteina mm. uskottava kasvusuunnitelma, osaavaa operatiivinen johto ja hallitus sekä kannattavan ja kasvavan liiketoiminnan näytöt.

Päivitetty: 14.05.2024