kuvituskuva

Keski-Suomen yrityspalvelut

Yhteistyössä

Kasvua hakevalle yritykselle

Tältä sivulta löydät tietoa rahoituksesta, jota kasvua hakevan yrityksen on mahdollista saada.

Oikopolut

Eri rahoitusmuotoja

 • Yrityksen kehittämisavustus suunnataan erityisesti kasvuhakuisille ja kansainvälistyville sekä aloittamisvaiheessa oleville, uusia ja kehittyviä toimialoja edustaville mikro- ja pk-yrityksille. Kehittämisavustusta voidaan myöntää yritysten kehittämistoimenpiteisiin, kuten kansainvälistymiseen tai tuotekehitykseen sekä investointeihin.

  Avustusta voidaan myöntää investointeihin (10–20 %) ja kehittämistoimenpiteisiin (50 % tai kertakorvaushankkeessa 60 %).

 • Maaseudun yritystuet tarjoavat mahdollisuuksia monenlaisille yrityksille toimintansa kehittämiseen ja uudistamiseen. Maaseudun yritystukia voit hakea, vaikka et harjoittaisikaan maataloutta yritystoimintasi lisäksi.

  Investointitukea voi saada:

  • rakentamiseen
  • rakennusten hankintaan
  • koneiden ja laitteiden hankintaan
  • aineettomiin investointeihin


  Investointituen määrä on 20–35 % kustannuksista.

  Investoinnin toteuttamisen edellytyksiä voidaan selvitellä toteutettavuustutkimuksen avulla. Tuen suuruus on 40–50 % kustannuksista.


  Kannattaa keskustella myös oman seudun Leader-ryhmän kanssa! Leaderit ovat maaseudun kehittämisen toimintaryhmiä, joilla on valtuus myöntää pieniä yritystukia pienille yrityksille ja yrityksen perustajille. Yrityksen ei tarvitse toimia maa- tai metsätaloudessa.

 • Av-tuotantokannustin

  Maksuhyvitys Suomessa toteutetun tuotannon kustannuksista (fiktiiviset pitkät elokuvat, dokumenttielokuvat, käsikirjoitetut sarjamuotoiset fiktiot, animaatiotuotannot). Hyvitys max. 25 % Suomessa syntyneistä kustannuksista.


  Energiatuki

  Energiansäästön ja tuotannon tehokkuuden edistämiseen sekä uusiutuvan energian käytön ja tuotannon edistämiseen. Etusijalla uuden teknologian projektit. Selvitysprojektien tuki 40–50 %. Investointiprojektien koko min. 10 000 € (tuki 10–25 %).

   

  Pk-yrityksille 10 000 € avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin

  Tavoitteena on parantaa pk-yritysten energiatehokkuutta. Tähän tarkoitukseen rahoitusta voidaan käyttää energiakatselmusten ja muiden konsultointipalvelujen ostamiseen, henkilöstön kouluttamiseen sekä investointeihin. 
  Pk-yritys voi hakea enintään 10 000 euron suuruista tukea 100 % rahoituksella. Rahoitus on avustusta eli sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Edellytyksenä on, että yritys on perustettu ennen 1.1.2023 ja avustuksen avulla tavoitellaan vähintään 5% säästöjä energiankulutuksessa.
  Mikäli kiinnostuit, ole yhteydessä Suomen Enterprise Europe Network (EEN) -verkoston asiantuntijaan (Business Finland, Business Turku ja Helsingin seudun kauppakamari) niin ohjaamme sinua eteenpäin hakemuksen kanssa, joka tulee lähettää siihen tarkoitetun hakuportaalin (eenergy.grantplatform.com) kautta 2.2.-15.4.2024 välisenä aikana.


  Innovaatio-osaaminen (into)

  Asiantuntijapalveluiden hankinta esimerkiksi innovaatiotoimintaan, aineettoman omaisuuden suojaukseen ja hankintaan, tutkimustulosten hankintaan tai väliaikaisen asiantuntijan palkkaukseen. Avustus 15 000-200 000 € (tuki max. 50 %).


  Innovaatioseteli

  Kansainvälistä kasvupotentiaalia omaavien uusien tuote-/ palveluideoiden kehittämiseen ulkopuolisilla asiantuntijapalveluilla. Avustus max. 6 000 € (tuki 100 %). Summan jaettavissa useamman palveluntuottajan kesken.


  Market Explorer

  Asiantuntijapalveluihin (myös ulkomaisiin) etsimään olemassa oleville tai pilotointivaiheessa oleville tuotteille, palveluille ja liiketoimintamalleille uusia kansainvälisiä markkinoita. Yli viisi vuotiaille osakeyhtiöille. Avustus max. 40 000 € (tuki 50 %). Haettavissa useita kertoja.


  Materiaalikatselmus

  Materiaalivirtojen visuaaliseen mallintamiseen (Motivan malli) materiaalivirtojen kustannusten, pullonkaulojen ja hävikin selvittämiseksi sekä materiaalitehokkuuden lisäämiseksi. Avustus max. 15.000 € (tuki 50 %).


  Pilotointilaina

  Vipuvarsi nopeaan kasvuun. Uusien tuotteiden / palveluiden kehittämiseen tai merkittävään parantamiseen, prototyyppien kehittämiseen, pilotointi- ja demonstraatiohankkeisiin. Laina 50–70 % (vakuudeton). Riskien realisoituessa muunnettavissa osin avustukseksi.


  Talent-rahoitus

  Kansainvälistymiseen liittyvien kyvykkyyksien parantaminen. Kansainvälisen osaamisen johtamisen kehittäminen, kansainvälisen työyhteisön ja -kulttuurin rakentaminen, osaajatarpeen ennakointi ja rekrytointivalmiuksien kehittäminen. Avustus max. 50 000 € (tuki 50 %).


  Tutkimus ja kehitys

  Tuotteen, palvelun, tuotantomenetelmän tai liiketoimintamallin uudistamiseen, kehittämiseen ja testaamiseen. Laina max. 50 %, maksuaika 7–10 vuotta. Erityisehdoin avustuksena.


  Yhteiskehittäminen (co-innovation)

  Tutkimusorganisaatioiden ja yritysten uuden tiedon ja innovaatioiden yhteiskehittämiseen. Vaatii konsortion yhteistyösuunnitelman sekä tutkimustulosten levittämissuunnitelman. Co-Innovation -projektin valmisteluun Co-Creation -tuki max. 100 000 € (tuki 60 %).


  Venture Capital

  Investoi uusiin pääomarahastoyhtiöihin ja -rahastoihin ja edistää sitä kautta alkuvaiheen yritysten ja suomalaisen pääomasijoitusalan kasvua ja kehitystä.

 • Euroopan investointipankki (EIP)

  Investointirahoitus

  Laina taloudellisesti kannattaviin (pääasiassa yli 15 milj. €) hankkeisiin, jotka edistävät EU:n kestävän kasvun, työllisyyden ja ilmastonmuutoksen torjunnan tavoitteita. Helsingissä oleva toimisto tukee rahoitusvälineiden valinnassa sekä auttaa yhdistämään käytettävissä olevia rahoitusvälineitä.


  EIF

  EASI-takaus

  EU:n riskinjakotakaus rahoituslaitoksen myöntämälle luotolle mikroyrityksen käynnistämiseen tai kehittämiseen. Takaukset kanavoidaan yritysten käyttöön pankkien kautta (jopa 80 %).


  EGF-takaus

  European Guarantee Fund -takausohjelma kaiken kokoisten yritysten kasvuinvestointien ja pääomatarpeiden rahoittamiseen. Takaukset kanavoidaan yritysten käyttöön pankkien kautta (takauksen määrä 65–75 % ja laina-aika enintään 6 vuotta).


  INNOVFIN-takaus

  EU:n riskinjakotakaus rahoituslaitoksen myöntämälle luotolle pk-yrityksen investointi-, käyttöpääoma- tai yrityskaupparahoitustarpeisiin. Takaukset kanavoidaan yritysten käyttöön pankkien kautta (jopa 80 %).


  EUIPO

  Pk-yritysrahasto

  Tuki teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseen.  Kahdenlaisia arvosteleitä, joilla voi osittain korvata teollis- ja tekijänoikeuksien esianalyysipalveluihin (arvoseteli 1350 €, tuki 90 %), tavaramerkki- ja mallimaksuihin (arvoseteli 1000 €, tuki 50–75 %). Arvosetelit voimassa kahden kuukauden ajan avustuksen myöntämisestä.


  EU-komissio

  Innovaatiorahasto

  Projektihaut keskittyvät erittäin innovatiivisten vähähiilisten teknologioiden kaupallistamiseen ja suurin lippulaivahankkeisiin, joiden avulla voidaan saavuttaa huomattavia päästövähennyksiä. Projektien tulee olla riittävän kypsiä suunnittelun, liiketoimintamallin sekä rahoitus- ja oikeudellisen mallin osalta.


  InvestEU

  Investointien takausohjelma, joka kanavoidaan yrityksille kansallisten rahoituslaitosten kautta.


  LIFE-ohjelma

  Avustusta luonto ja biodiversiteetti, kiertotalous ja elämänlaatu, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja sopeutuminen sekä siirtyminen puhtaaseen energiaan -teemoihin. Hankkeissa usein uusien teknologioiden sekä käytäntöjen pilotointia tai demonstrointia. Rahoitusosuus 60–75 % (puhdas energia -teemassa jopa 95 %).


  Finnvera

  Finnvera-takaus

  Kotimaan investoinnit, käyttöpääoma, liiketoiminta- tai yrityskaupat. Pankin, rahoitusyhtiön tai vakuutusyhtiön antamien lainojen vakuudeksi. Takaus 50–80 % luoton määrästä (min. 10 000 €).


  Finnvera-laina

  Kotimaan rakennus-, kone- ja laiteinvestoinnit, energia- ja ympäristöhankkeet, käyttöpääoma ja omistusjärjestelyt. Pääsääntöisesti osana pankin rahoitusta. Lainan minimimäärä 50 000 € (laina-aika 3–15 vuotta).


  Kasvulaina

  Yli kolme vuotta toimineille yrityksille merkittävien kasvu- tai kansainvälistymishankkeiden ja yritysjärjestelyjen rahoitukseen (min. 500 000 €). Yrityksen omarahoitus min. 20 %  ja muiden rahoittajien osuus min. 50 %.


  Pk-takaus

  Yli 3 vuotta toimineelle yritykselle. Investointien, käyttöpääoman ja tuotekehityksen rahoitukselle. Pankki laatii hakemuksen. Vakuudeton takaus 10 000–120 000 euroa (max. 80 % luoton määrästä). Pk-takaus mahdollistetaan Euroopan unionin COSME ja ESIR -instrumenttien avulla.


  Ilmastorahasto

  Investointirahoitus

  Rahasto osallistuu merkittävän kokoluokan ilmasto- ja digi-investointeihin, joissa rahoitus mahdollistaa hankkeen toteutumisen ylipäätään, tai laajemmassa mittakaavassa tai aiemmin kuin muun rahoituksen turvin. Kohteina esimerkiksi ilmastoratkaisujen kaupallinen skaalaus ja päästövähennyksiä mahdollistavat alustat.


  Kopiosto-AVEK

  AVEK edistää tekijänoikeusvaroilla kotimaista audiovisuaalista kulttuuria. AVEKin tuella syntyy uusia dokumenttielokuvia, animaatioita ja lyhytelokuvia sekä mediataidetta. AVEK toimii osana Kopiostoa.


  Traficom

  Tietoturvaseteli

  Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen yrityksille. Tietoturvallisuuden kehittäminen välineiden, laitteiden ja palvelulisenssien, osaamisen, tutkimus-, kehittämis- ja/tai innovaatiotoiminnan jne. kautta. Tuki 15 000 (pk-yritykset) tai 100 000 euroa.


  Työsuojelurahasto

  Kehittämisavustus

  Avustus työyhteisön kehittämiseen ulkopuolisen asiantuntijan avulla (tuki 50 % palkkioista ja matkoista). Sisältönä mm. työturvallisuuden, -terveyden ja -kulttuurin kehittäminen, yhteisö-, esimies- ja strategiatyön kehittäminen, työyhteisön hyvinvoinnin ja oppimisen parantaminen sekä työympäristön ja -ergonomian kehittäminen.


  Koulutusmenetelmän kehittäminen

  Avustus innovatiivisten, tutkimustietoon perustuvan koulutusmenetelmän kehittämiseen. Kehitettävä menetelmä voi olla esimerkiksi kokonaisuus, joka toteutetaan verkkovalmennuksena, älypuhelinsovelluksena tai digitaalisena koulutusmateriaalina, lähiopetuksena tai näiden yhdistelminä.


  Tutkimusrahoitus

  Avustus organisaatioiden toiminnan kehittämiseen tai työelämän ongelmien ratkaisemiseen tutkimuksen avulla. Sisältönä esimerkiksi työturvallisuus, työterveys, tuottavuus tai eri työelämätoimijoiden väliset suhteet.

Päivitetty: 14.05.2024