Muutosturvan kehittäminen

Miten muutosturvaa voitaisiin hyödyntää vielä tehokkaammin tulevaisuudessa?

Yhteistyöllä muutosturvaa -hankkeessa toteutettiin vaikuttavuustutkimus, jossa selvitettiin muutosturvan toimintamallin kehityskohteita. Kehityskohteiden lisäksi tutkimuksessa selvitettiin muutosturvan vaikuttavuutta, tehokkuutta ja ennakoivuutta.

Vaikuttavuustutkimuksen pohjalta on tehty kolme keskeistä suositusta, joiden avulla muutosturvaa on mahdollista kehittää tulevaisuudessa entistä paremmaksi toimintamalliksi.

Suositus 1. Parannetaan mahdollisuuksia jakaa tietoa julkisista koulutuspalveluista ja työnantajien tarjoamista koulutuksista ja valmennuksista

Työnantajan ja TE-toimiston tiivis yhteistyö edistää työntekijöiden nopeaa työllistymistä.

TE-toimistolle tai muulle muutosturvaa tarjoavalle toimijalle tulisi taata lainsäädännöllisesti mahdollisuus jakaa tietoa työnantajien kanssa koulutuspalveluiden järjestäjistä ja keskustella työnantajan koulutusvelvollisuuden käytöstä. Työnantajan ja TE-toimiston tulee toimia tiiviissä yhteistyössä työntekijöiden nopean työllistymisen edistämiseksi. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi uusien toimintatapojen kehittämistä.

Suositus 2. Viestinnän tehostaminen

Viestinnän merkitys korostuu TE24-uudistuksen myötä.

Viestintää muutosturvasta tulisi tulevaisuudessa tehdä yhdessä myös muiden toimijoiden kanssa. Esimerkiksi työnantajille tulisi viestiä yhdessä työnantajajärjestöjen ja Suomen Yrittäjien kanssa, ja työntekijöille yhdessä ammattiliittojen kanssa. Viestintäyhteistyötä tulisi parantaa myös työttömyyskassojen, palveluntuottajien, edunvalvontajärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Muutosturvapalvelua toteuttavien tahojen keskinäinen valtakunnallinen tiedonvaihto muutosturvasta on tärkeää, sillä muutosturvaa tehdään erilaisissa, usein soveltamista vaativissa tilanteissa. Valtakunnallisesti kokemuksia jakamalla muutosturvapalvelua osataan soveltaa keskenään erilaisiin tilanteisiin ja myös resursseja osataan kohdentaa paremmin.

Suositus 3. Hyvien käytäntöjen levittämisen suunnitteluperiaatteet

Näitä hyviä käytäntöjä levittämällä muutosturvasta voidaan tehdä entistä parempi:

Palveluiden yksilöllisyys: Sekä työnantajalle että henkilöasiakkaille tarjotaan yksilöllistä apua tilanteeseensa. Palveluiden yksilöllisyys voi tulla esiin esimerkiksi muutosturvainfoissa, yksilöllisessä neuvonnassa tai palvelussa.

Valtakunnallisuus: Muutosturvaa tulee myös tulevaisuudessa kehittää verkostomaisesti ja valtakunnallisesti, jotta hyviä käytäntöjä ja kokemuksia voidaan jakaa. Tämä tekee palvelusta tehokkaamman. Keskitetty asiointi palvelee työnantajia.

Koulutusmarkkinoiden kehittäminen: Palveluntuottajien tulisi kehittää koulutuspalveluja sopimaan paremmin muutosturvaa käyttävien yritysten tarpeisiin.

Vaikuttavuuden seuraamisen kehittäminen: Jotta muutosturvaa voidaan kehittää myös tulevaisuudessa, sen vaikuttavuutta tulisi seurata. Vaikuttavuuden seurannan tulisi perustua eri rekistereihin.

Lue lisää suosituksistamme muutosturvan kehittämiseen julkaisustamme: https://www.doria.fi/handle/10024/186866

Päivitetty: 10.08.2023