Muutosturvan kehittäminen

Mitä on muutosturva?

Muutosturva on kokonaisvaltainen toimintamalli henkilöstön irtisanomis- ja lomautustilanteisiin. Sillä pyritään varmistamaan niin työnantajan kuin työntekijän mahdollisimman sujuva siirtyminen muutoksesta eteenpäin. Henkilöasiakkaista muutosturvan piiriin kuuluvat tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotut työntekijät. Muutosturva pyrkii ehkäisemään työttömyyttä ja auttaa työntekijöitä työllistymään uudelleen mahdollisimman pian muutosneuvotteluiden, irtisanomisen tai lomauttamisen jälkeen.

Muutostilanteessa TE-toimiston muutosturva-asiantuntijat tarjoavat valtakunnallisesti maksutonta ja puolueetonta neuvontaa, tietoa, ohjausta ja inhimillistä tukea sekä työnantajille että henkilöasiakkaille. Lait määrittelevät muutosturvan lakisääteisen laajuuden ja siihen liittyvät työnantajan velvoitteet, mutta tämän lakisääteisen minimitason päälle palvelua on mahdollista kehittää asiakkaita paremmin palvelevaksi.

 

Muutosturvan laeissa säädetty sisältö koostuu seuraavista elementeistä:

  • Työnantajan henkilöstön kanssa laatima työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma.
  • Henkilöasiakkaiden 5 – 20 päivän työllistymisvapaa irtisanomisaikana (yli 55-vuotiaille tietyin ehdoin pidennys 2023 alusta alkaen).
  • Työllistymissuunnitelmaoikeus henkilöasiakkaille TE-toimistossa.
  • Yli 30 henkilöä työllistävien lisävelvoite: työnantajan kustantama valmennus-/koulutus irtisanomisaikana tai työttömyyden alussa.
  • Yli 30 henkilöä työllistävien lisävelvoite: työterveyshuolto 6 kuukautta työntekovelvollisuuden päättymisen jälkeen.
  • Myös ansiosidonnaisen lisäpäivät, eli niin sanottu eläkeputki, on usein katsottu osaksi muutosturvaa. Lisäpäiväoikeus on kuitenkin poistumassa asteittain 2023 alkaen.
  • Vuoden 2023 alusta tuli voimaan lakimuutos, joka takaa oikeuden koulutukseen ja korvaukseen niille yli 55-vuotiaille työntekijöille, jotka ovat olleet saman työnantajan palveluksessa yli 5 vuotta ja jotka on irtisanottu tuotannollis-taloudellisista syistä.
     
Yrittäjälle suunnattu digitaalinen esite Keski-Suomen muutosturvapalvelusta

 

TE-toimiston lisäksi muutosturvassa tarvittavia palveluita tuottavat valmennus- ja koulutuspalveluiden tuottajat, työterveyspalvelut sekä outplacement-palveluita tarjoavat toimijat. Suuremmissa vähentämistilanteissa KELA, kassat, työterveys, työeläkeyhtiöt, kuntien ja kaupunkien elinkeinoyhtiöt, uusyrityskeskukset ja työllisyyspalvelut voivat olla mukana tarjoamassa neuvontaa henkilöasiakkaille erityisesti muutosprosessin loppuvaiheessa. Muutosturva on siis verkostomainen palvelumalli, johon kuuluu useita eri toimijoita.

 

Päivitetty: 10.08.2023