Muutosturvan kehittäminen

Yhteistyöllä turvaa muutostilanteisiin

Valtakunnallista vaikuttamista, vilpitöntä välittämistä.

Tämä hankkeemme laajan palvelumuotoilutyön aikana syntynyt lause kuvaa erinomaisesti muutosturvan keskeistä sanomaa TE-palvelujen asiantuntijaverkoston näkökulmasta.

Muutosturva on palvelua, joka auttaa pitämään työntekijät työelämässä. Muutosturva auttaa myös työnantajia sujuvasti muutoksesta eteenpäin ja voi tukea yritystä jo ennen muutostilanteisiin päätymistä. Toimivalla muutosturvalla on siis suuri rooli alueiden elinvoiman ylläpitämisessä.

Yhteistyöllä muutosturvaa -hanke kehitti muutosturvaa valtakunnallisesti asiakaslähtöisemmäksi ja kokonaisvaltaisemmaksi vuosien 2015 ja 2023 välillä. Kehittämisellä pyrittiin turvaamaan osaavan työvoiman saatavuutta ja samalla vastaamaan työvoiman kohtaannon haasteisiin, jotta työnsä menettävä henkilöstö voisi löytää uuden työpaikan tai uran mahdollisimman pian.

Tältä sivustolta löydät tietoa muutosturvan kehittämisestä ja tietoa tulevaisuuden kehittämisen varalle. Muutosturvan kehittämishankkeessa saatuja oppeja voi myös soveltaa muiden lakisääteisten palveluiden kehittämiseen.

 

Tutustu myös Muutostilanteita luotsaamassa -julkaisuumme:  https://www.doria.fi/handle/10024/186866

 

Oikea-aikaisempaa, asiakaslähtöisempää ja ennakoivampaa muutosturvapalvelua

Keski-Suomen TE-toimistossa pilotoidaan uudenlaista muutosturvapalvelua. Uudessa ratkaisussa yhdistetään TE-toimistojen, ELY-keskusten sekä kumppaneiden tuottamia palveluita, jotta asiakkaille voitaisiin tarjota oikea-aikaisempia ja asiakaslähtöisempiä palveluita. 

 

Pilotin taustaa 

Keski-Suomessa toteutettua mallia testattiin ensimmäisen kerran UPM:n Kaipolan tehtaalla. Tieto tehtaan lopettamisesta saapui Keski-Suomen TE-toimistoon 26.8.2020. Muutostilanne oli alueellisesti todella merkittävä, työnsä menetti yli 400 henkilöä. Toimeen tartuttiin välittömästi, ja sekä henkilö- että yritysasiakasprosessit käynnistettiin viipymättä. Ensimmäiset tilannetta tukevat toimenpiteet toteutettiin jo kahden viikon kuluttua muutosneuvotteluilmoituksen saapumisesta. Muutosturvaprosessia ryhdyttiin toteuttamaan tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, työnantajan ja TE-toimiston lisäksi prosessiin osallistui muun muassa Jämsän kunnan yrityspalvelut, oppilaitokset, yrittäjäjärjestöt sekä yksityiset palveluntuottajat. 

Pilotin tavoitteet 

Keski-Suomen pilotissa halutaan ennaltaehkäistä alueen yritysten muutosturvatilanteiden realisoitumista vahvistamalla yritysten muutosresilienssiä sekä parantamalla liiketoiminnallisia valmiuksia. Tarjoamalla oikeita palveluita oikeaan aikaan voidaan valmistaa sopeuttamisuhan alla olevat yritykset hyvissä ajoin tilanteeseen, sekä valmentamaan henkilöstö mahdollisesti tulevaan irtisanomis- tai lomautustilanteeseen jo ennen muutosneuvotteluiden realisoitumista. Jos irtisanomisiin ennakoivasta otteesta huolimatta päädytään, tavoitteena on löytää irtisanotuille uusi suunta entistäkin tehokkaammin jo ennen työttömyyden alkamista. 

Mikä toimintamallissa toimii? 

Kuten mainittu, työskentely Kaipolassa starttasi lähes välittömästi muutosneuvotteluiden alettua. Jo neuvotteluiden aikana TE-toimiston asiantuntijat olivat työntekijöiden tavattavissa tehtaan tiloissa ilman ajanvarausta. Lisäksi irtisanotuille järjestettiin puhelinpalvelu, joka neuvoi irtisanomiseen liittyvissä asioissa. Luonnollisesti tehtaalla järjestettiin myös muutosturvainfoja, joissa TE-toimiston asiantuntijat jakoivat oleellista tietoa muutosturvasta, työttömyydestä sekä TE-toimiston palveluista. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia oli mukana toiminnassa, alueella startattiin uusia, juuri tätä kohderyhmää silmällä pitäen suunniteltuja työvoimakoulutuksia esimerkiksi metsä-, auto- ja logistiikka-alalle. Irtisanottaville kartoitettiin uusia työmahdollisuuksia muissa alueen yrityksissä, ja heille kerrottiin yrittäjyyden mahdollisuuksista. Uusia työpaikkoja pyrittiin luomaan myös kertomalla alueen yrityksille ELY-keskuksen rahoitusmahdollisuuksista. 

Avainasemassa toimintamallin onnistumisessa Kaipolan tehtaalla oli inhimillinen ote, ja onnistumista tukeva asenne. Myös avoin ja säännöllinen viestintä eri toimijoiden kesken tuki oikea-aikaisia toimenpiteitä. 

Kuinka pilotti etenee? 

Pilotin tarkoituksena on konseptoida Kaipolan tehtaalla pilotoitu toimintamalli, ja testata sitä myös pienemmissä muutostilanteissa. Konseptointityö on aloitettu dokumentoimalla ja analysoimalla Kaipolassa toteutettuja prosesseja, minkä lisäksi on kiteytetty toimintamallin tuotteistettavissa olevia osia. Pilotin ympärille on rakennettu viestintäsuunnitelma, ja toimintamallin sidosryhmäkarttaa on ryhdytty työstämään. 

Seuraavaksi olisi tarkoitus luoda toimintamallista kuvaus, jota on helppo soveltaa erilaisiin ja erikokoisiin muutostilanteisiin, minkä jälkeen toimintamallia pilotoidaan vielä hieman pienemmässä sopeuttamistilanteessa. 

 

Teksti: Tiina Iskanius 

Kirjoittaja on Yhteistyöllä muutosturvaa -hankkeen alueellisten pilottien projektikoordinaattori. Teksti on kirjoitettu yhteistyössä Keski-Suomen TE-toimiston kanssa. 

Päivitetty: 10.08.2023